Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy Świątki

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
informuję o zwołaniu w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 10:00

XXXII Sesji Rady Gminy Świątki
w sali narad Urzędu Gminy w Świątkach,
Świątki 87, 11-008 Świątki.

    Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Świątki.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Świątki.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie pomiędzy XXXI, a XXXII sesją.
5. Projekt uchwały Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2018 – 2031.
6. Projekt uchwały Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie zmian budżetu Gminy Świątki na rok 2018.
7. Projekt uchwały Nr XXXII/294/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie ustalenia na terenie Gminy Świątki maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.
8. Projekt uchwały Nr XXXII/295/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świątki na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Świątki.
9. Projekt uchwały Nr XXXII/296/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świątki w 2018 roku.
10. Projekt uchwały Nr XXXII/297/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świątki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
11. Projekt uchwały Nr XXXII/298/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Świątki z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świątki.
12. Projekt uchwały Nr XXXII/299/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Świątki.
13. Projekt uchwały Nr XXXII/300/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie powołania Skarbnika Gminy Świątki.

14. Projekt uchwały Nr XXXII/301/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie ustalenia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątki.
15. Projekt uchwały Nr XXXII/302/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie ustalenia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątki.
16. Projekt uchwały Nr XXXII/303/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
17. Projekt uchwały Nr XXXII/304/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
18. Projekt uchwały Nr XXXII/305/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na najem, na czas nieoznaczony, budynków gospodarczych stanowiących własność Gminy Świątki.
19. Projekt uchwały Nr XXXII/306/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Świątki
20. Projekt uchwały Nr XXXII/307/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki
21. Projekt uchwały Nr XXXII/308/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
22. Projekt uchwały Nr XXXII/309/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
23. Projekt uchwały Nr XXXII/310/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świątki.
24. Projekt uchwały Nr XXXII/311/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
25. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świątki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
26. Odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych z poprzedniej sesji.
27. Wnioski i interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
28. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Informacja o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy Świątki (913kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:2018-06-12 12:32:59
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2018-06-12 12:32:59
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2018-06-12 13:46:03
Ostatnia zmiana:2018-06-12 13:46:13
Ilość wyświetleń:277