Zamknij okno Drukuj dokument

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Różynce dz. nr 257 od punktu drogowego 1+300 do granicy gminy w kierunku miejscowości Bukwałd gm. Dywity ”

Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Różynce dz. nr 257 od punktu drogowego 1+300 do granicy gminy w kierunku miejscowości Bukwałd gm. Dywity ”

CPV:
45233220-7, 45111200-0, 45233320-8, 45233161-5, 45450000-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Działalność
prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć budowę lub
przebudowę lub remont 1 obiektów drogowych takich jak: drogi, chodniki, place, parkingi, ścieżki rowerowe, o wartości robót budowlanych min. 100.000,00 zł brutto. Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 SIWZ.
Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę załącznika nr 3 do SIWZ „Wykazu wykonanych robót”, o którym mowa w §VII ust. 6 pkt 1) SIWZ. Do przedmiotowego załącznika nr 3 należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich spełnia w/w warunek
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie


Termin realizacji:
01.10.2018

Osoba odpowiedzialna:
Katarzyna Jałowiecka, Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki, w pokoju nr 17/sekretariat/

Oferty można składać do:
2018-07-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-07-18 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki, w pok. nr 1 /sala konferencyjna/

Kryteria wyboru:
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00%
Okres Gwarancji i rękojmi 40,00%


Wadium:
3000,00 zł

Uwagi:
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł w terminie do dnia 18 Lipca 2018 r. do godz. 10:00.
2. Wadium może być wniesione w następującej formie ;

1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego,
prowadzone w Banku Spółdzielczym w Jonkowie Oddział Świątki Nr konta bankowego: 63
8857 1025 3001 0000 0101 0004, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu
wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium;
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;
3) Gwarancji bankowej;
4) Gwarancji ubezpieczeniowej;
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109,poz. 1158 z późn. zm.).

3. W zależności od wybranej formy wadium (ust. 2 pkt 2 – 5) zaleca
się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a
oryginał należy umieścić w kopercie wraz z ofertą.
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej
następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Świątki reprezentowaną przez Wójta Gminy Świątki;
2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ);
3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ);
4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ);
5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia
okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją
nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach wskazanych w ustawie Pzp;
6) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
7. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona przedmiotowego postępowania


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie BZP ROS.271.5.2018 droga różynka opublikowane (405.7kB)    
SIWZ droga Różynka dz.257 ROS.271.5.2018 28-06 -2018 (506kB)    
załączniki edytowalne (54.4kB)    
mapka terenu (801kB)    
Ogłoszenie BZP o zmianie ogłoszenia ROS.271.5.2018 opublikowane (209.8kB)    
Ogłoszenie 2 BZP o zmianie ogłoszenia ROS.271.5.2018 opublikowane (199.5kB)    
protokół otwarcia ofert ROS.271.5.2018 (404.2kB)    
Ogłoszenie o wyborze oferty ROS.271.5.2018 (385.2kB)    
Ogłoszenie BZP o udzieleniu zamówienia ROS.271.5.2018 droga różynka (295.5kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Wojtera Zbigniew
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2018-06-28 08:19:13
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2018-06-28 08:19:16
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2018-06-28 08:40:15
Ostatnia zmiana:2019-02-18 08:58:47
Ilość wyświetleń:346