Zamknij okno Drukuj dokument

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT dot. Monitoringu wraz z dostawą, montażem i konfiguracją urządzeń

Świątki, dnia 02-07-2018 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej kwoty 30 000 euro
1. Zamawiający:
 Gmina Świątki
 Świątki 87
 11-008 Świątki
 REGON 510743203 NIP 739-34-67-507
 tel. 896169232, e-mail: urzad@swiatki.pl

Gmina Świątki zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę urządzenia takiego jak:
 
2.  Monitoring wraz z dostawą, montażem i konfiguracją urządzeń
Cena wraz z dostawa, montażem i konfiguracja urządzeń
1) Rejestrator umożliwiajacy jednoczesne nagrywanie obrazu z minimum 8 kamer IP o rozdz. minimum 2 Mega piksele rejestrator powinien zapewnić obsługę mini 2 dysków twardych – 1 sztuka
2) Kamery IP – do nagrań również w podczerwieni -o rozdzielczości minimum 2 Mega piksele i ogniskowej regulowanej w zakresie minimum 2,8-12 mm – 8 sztuk
3) Dysk 4 TB dedykowany do rejestratorów, dyski mają współpracować z proponowanym rejestratorem – 2 sztuki
4) Puszka montażowa kamery – 8 sztuk
5) Punkt dostępowy IP z anteną zapewniajacy bezprzewodwą komunikację Kamer z rejestratorem – 6 sztuk
6) Switch przemysłowy 4 – portowy – 1 sztuka
7) Swith PoE umożliwiający zasilanie dostarczonych Kamer. Do pracy zewnętrznej ulokowany w dostarczonych puszkach montażowych – 3 sztuki
8) Materiały instalacyjne (przewody, peszle, listwy, słupy) – niezbędne do wykonania monitoringu
9) Wymagania dotyczące okresu udzielenia gwarancji w odniesieniu do poszczególnych elementów zamówienia zostały określone na 24 m-ce
Przedmiotem zamówienia jest również.:
2) montaż, konfiguracją urządzeń instruktaż


3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) posiada wszelkie atesty i certyfikaty na oferowane urządzenia sceniczne.
5) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
6) Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia)
4. Termin wykonania zamówienia:  do 15-08-2018 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%
6. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i zawierać powinna wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez czas trwania umowy.
7. Termin składania ofert: do dnia 09 lipiec 2018 r. , do godz. 10.00
8. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Świątkach 11-008 Świątki – sekretariat, w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Wykonawcy z napisem „ Monitoring wraz z dostawą, montażem i konfiguracją urządzeń”, pocztą, osobiście lub drogą elektroniczną na adres: urzad@swiatki.pl
9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) ofertę cenową – załącznik nr 1
2) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
3) certyfikaty i atesty na urządzenia
10. Termin otwarcia ofert: 09 lipiec 2018 r. godz 1015 w gabinecie Wójta Gminy Świątki
11. Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni.
12. Warunki płatności: Wartość wynagrodzenia płatna  po wystawieniu faktury
13. Informacji na temat postępowania udziela: Zbigniew Wojtera tel. 509 222 045.
14. Pozostałe informacje:
1) Postępowanie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz.U. 2017, poz.1579 z późn. zm) nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2) Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 23 Wójta Gminy Świątki z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Świątkach”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy Zał. nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. projekt umowy

 

 

Załączniki

Zapytanie Ofertowe - monitoring z montażem i konfiguracją urządzeń ROS.271.1.12.2018 (149kB)    

Metadane

Źródło informacji:Ewa Horn
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Horn
Data wprowadzenia:2018-07-02 09:21:58
Opublikował:Ewa Horn
Data publikacji:2018-07-02 09:23:16
Ostatnia zmiana:2018-07-02 09:26:05
Ilość wyświetleń:401