Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Skolity -Dąbrówka - Kalisty

Światki,11 marca 2009  roku

Nasz znak: OŚ-862/ś/4/2009

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

              Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn.: Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ w oparciu o art. 63 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227)  oraz na podstawie § 3 ust. 1 punkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573  z p. zm./,

 

postanawiam

 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia    polegającego na  budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy  w miejscowości Skolity –Dąbrówka – Kalisty na działkach o następujących numerach ewidencyjnych  :

Obręb Skolity  :

130/3, 396, 394, 130/1

obręb Kalisty  :

121/1 ,7/1, 148, 118, 149 33/5, 146, 119, 67, 125, 127/1 , 19, 2.17/2, 17/1 , 33/6, 10/1, 18/3, 18/2, 6/3, 5, 2/3, 9/3, 111/, 2.8, 6/2, 6, 7, 73/1, 115/1 ,116, 116/1 , 117 , 28, 27/2 , 21/2, 118/4 , 118/3 , 114/1 , 114/2, 1.112/1, 112/2,. 41, 37, 38, 39 , 36/1 , 29/1, 2.27/1, 2.26 , 25/1, 45/1, 45/2, 46/3,55/1, 66/1, 2.56/3 przy zachowaniu następujących warunków  :

  1. termin realizacji przedsięwzięcia powinien przypadać poza okresem lęgowym  t.j. w okresie od 01 sierpnia do 31 marca ,
  2. nie pozostawianiu otwartych wykopów  oraz  niezwłocznym zasypywaniu wykopów po ułożeniu rur.

 

Uzasadnienie

 

                       Przedsięwzięcie    polegające na  budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy  w miejscowości Skolity –Dąbrówka – Kalisty na działkach o następujących numerach ewidencyjnych  :

Obręb Skolity  :

130/3, 396, 394, 130/1

obręb Kalisty  :

121/1 ,7/1, 148, 118, 149 33/5, 146, 119, 67, 125, 127/1 , 19, 2.17/2, 17/1 , 33/6, 10/1, 18/3, 18/2, 6/3, 5, 2/3, 9/3, 111/, 2.8, 6/2, 6, 7, 73/1, 115/1 ,116, 116/1 , 117 , 28, 27/2 , 21/2, 118/4 , 118/3 , 114/1 , 114/2, 1.112/1, 112/2,. 41, 37, 38, 39 , 36/1 , 29/1, 2.27/1, 2.26 , 25/1, 45/1, 45/2, 46/3,55/1, 66/1, 2.56/3

 obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV i PE wraz z przyłączami do budynków . Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z wodociągu Gołogóra-Skolity . Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PCV i PE o średnicy 90-110 mm wyniesie 3,5 km , długość przyłączy z rur PE o średnicy 32 –40 mm w ilości 21 sztuk wyniesie 0,4 km.

Budowa wodociągu jest inwestycją liniową. Szerokość pasa zajętego podczas budowy sieci wynosi  4,0 metra a jego powierzchnia wynosi 1,56 ha

Trasa wodociągu przebiega przez tereny , których dotychczasowy sposób wykorzystania to : pobocza dróg , grunty orne , , łaki oraz nieuzytki . Na obszarze , który zajęty ma być pod budowę sieci i przyłączy nie występuja drzewa ani krzewy.

Przy budowie stosowane będą  zawory  antyskażeniowe     .Szczelność  projektowanej instalacji zostanie zapewniona przez poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów- rury PCV i PE łączone na uszczelki oraz zgrzewanie.

Proponowana technologia zapewnia brak emisji oraz występowania innych uciążliwości jak również brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków  Natura 2000 DOLINA PASŁĘKI  (kod obszaru PLB280002) oraz na specjalnym obszarze ochrony RZEKA PASŁĘKA (kod obszaru PLH280006)

Poza w/w teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty  jakąkolwiek formą ochrony przyrody czy uzdrowiskowej.. Nie jest również  terenem przylegającym do jezior ani nie stanowi obszaru o krajobrazie mającym znaczenie  historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

 

                      W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z 2005 r. Nr 92 poz. 769/, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w stosunku do którego, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 w/w Rozporządzenia, może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

                  W związku z powyższym wnioskiem z dnia 17 lutego 2009 roku  Wójt Gminy Światki  wystąpił o wydanie o wydanie opinii co do konieczności prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , a w przypadku takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia

polegającego na  budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy  w miejscowości Skolity –Dąbrówka – Kalisty na działkach o następujących numerach ewidencyjnych  :

Obręb Skolity  :

130/3, 396, 394, 130/1

obręb Kalisty  :

121/1 ,7/1, 148, 118, 149 33/5, 146, 119, 67, 125, 127/1 , 19, 2.17/2, 17/1 , 33/6, 10/1, 18/3, 18/2, 6/3, 5, 2/3, 9/3, 111/, 2.8, 6/2, 6, 7, 73/1, 115/1 ,116, 116/1 , 117 , 28, 27/2 , 21/2, 118/4 , 118/3 , 114/1 , 114/2, 1.112/1, 112/2,. 41, 37, 38, 39 , 36/1 , 29/1, 2.27/1, 2.26 , 25/1, 45/1, 45/2, 46/3,55/1, 66/1, 2.56/3

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie Opinią z dnia 25.02.2009  r., znak: ZNS . 4316-45/09 stwierdził ,ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Olsztynie postanowieniem z dnia 26.02.2009  roku r.znak:  RDOŚ –28-OON-6635-0003-007/09/ws wyraził opinię  , iż w/w przedsięwzięcie przy zachowaniu  :terminu realizacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym  t.j. w okresie od 01 sierpnia do 31 marca , oraz nie pozostawianiu otwartych wykopów  i po ułożeniu rur –niezwłocznym ich zasypywaniu  nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki ptaków , dla których ochrony został wyznaczony obszar specjalnej ochrony ptaków  NATURA 2000 DOLINA PASŁĘKI  oraz nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i zwierząt  oraz siedliska przyrodnicze , dla których ochrony został wyznaczony specjalny obszar ochrony RZEKA PASŁĘKA.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie niniejszego postanowienia.

 

 

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie  nie służy prawo wniesienia  zażalenia .

 

Otrzymują :

 

  1. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Bronisław Gadzicki 10-687 Olsztyn , ul. Gen Zaruskiego 28
  2. strony postępowania otrzymuja  poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Światki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Światki http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/  na podstawie art..74 ust.3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,poz. 1227)
  3. a/a

Metadane

Źródło informacji:Barbara Wasilewska
Data utworzenia:2009-03-12 09:41:49
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2009-03-12 09:41:59
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2009-03-12 09:44:50
Ostatnia zmiana:2009-03-12 09:45:49
Ilość wyświetleń:1560

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij