ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
(Sondaż warunków finansowych)

 Świątki, dnia 31.08.2018
   FN.3060.1.2018                                                              

       
1. Organizator

Gmina Świątki
 Świątki 87
11-008 Świątki
tel. (089) 616 98 83
fax. (089) 616 98 22

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 18 września 2018 r. do godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Świątkach, Świątki87  osobiście lub  pocztą na podany powyżej adres lub faksem na
nr  89 616 98 22.

3. Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z  2017, poz. 1579 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów ww. ustawy. Szczegółowe warunki postępowania (sondażu) znajdują się w niniejszym dokumencie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznego Oferenta według własnego uznania.
Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca), a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Oferenta.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji
W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie
 1.600.000 zł Gmina Świątki rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji komunalnych ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Oferenta z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.
W związku z Uchwałą Nr XXXIII/311/2018 Rada Gminy w Świątkach z dnia 12 lipca   2018 roku w sprawie emisji obligacji, Wójt Gminy Świątki działający w imieniu Gminy, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Świątki na kwotę 1.600.000,00 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją nabycia przez Oferenta. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2018 r. w następujących seriach:
a) seria A18 o wartości 100.000 zł
b) seria B18 o wartości 100.000 zł
c) seria C18 o wartości 100.000 zł
d) seria D18 o wartości 200.000 zł
e) seria E18 o wartości 200.000 zł
f) seria F18 o wartości 200.000 zł
g) seria G18 o wartości 200.000zł
h) seria H18 o wartości 200.000zł
i) seria I18 o wartości  100.000zł
j) seria J18 o wartości  200.000zł

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: 
k) seria A18 zostaną wykupione w 2023r.,
l) seria B18 zostaną wykupione w 2024r.,
m) seria C18 zostaną wykupione w 2025r.,
n) seria D18 zostaną wykupione w 2026r.,
o) seria E18 zostaną wykupione w 2027r.,
p) seria F18 zostaną wykupione w 2028r.,
q) seria G18 zostaną wykupione w 2029r.,
r) seria H18 zostaną wykupione w 2030r.,
s) seria I18  zostaną wykupione w 2031r.,
t) seria J18  zostaną wykupione w 2032r.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
W załączeniu przekazujemy uchwałę w sprawie emisji obligacji, aktualną WPF. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy  są dostępne na stronie internetowej http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/
Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz  ewentualną prowizję dotyczącej emisji (przygotowanie, uplasowanie, gwarancja itp.) ze wzorem jak w załączniku nr 1. Ewentualna prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.
Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparci o notowania stawki WIBOR 6 M z dnia 30 sierpnia 2018 w wysokości 1,79 %  oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i ewentualne prowizje. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.
Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator  zał. nr 2 (Agent emisji).
Gmina Świątki zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat  (np.  wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz ewentualnej prowizji wymienionej w formularzu ofertowym  zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Oferenta informując, iż złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Gmina Świątki  nie oczekuje też od Oferentów bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach. Zebrane oferty wstępne maja być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji.
O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Gmina Świątki niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem,
e-maile’em lub telefonicznie.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora dostępne są bądź zostaną udostępnione na stronie http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/
Organizator informuje iż na ww. stronie znajdują się: w zakładce Zamówienia/Sprzedaż / Obligacje Gminne-Dokumenty


1. Uchwała Rady Gminy Świątki Nr XXXIII/311/2018  z dnia 12 lipca 2018 w sprawie emisji obligacji
2. Uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Gminy Świątki z dnia 28 grudnia 2017w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2017-2031 r.;
3. Uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Gminy w Świątkach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świątki na 2018 r.;
4. Uchwała Nr XXXIII/312/2018 Rady Gminy Światki z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świątki na lata 2017-2032;
5. Uchwała Nr XXXIII/313/2018 Rady Gminy w Świątkach z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Światki na 2018  r.;
6. Zarządzenie Nr 19/218 Wójta Gminy Światki 27 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świątki za 2017rok, informacji o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok;
oraz
1. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych emitowanych w wysokości 1.600.000,00 zł przez Gminę Świątki zostanie umieszczona na stronie bip po jej otrzymaniu z RIO;
2. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-79/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świątki na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031oraz uchwały budżetowej na rok 2018;
3. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-80/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Świątki na 2018 rok;
4. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-196/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świątki sprawozdaniu z wykonania budżetu  Gminy Świątki za 2017 rok;
5. Sprawozdania kwartalne za IV kwartał 2017 roku oraz za I i II kwartał 2018 roku.

Przedstawicielem Organizatora uprawnionym do bezpośredniego kontaktu z Oferentem jest: Krystyna Sztajnborn – Skarbnik Gminy, tel. 89 616 98 83w121 (pn.,wt.czw. w godz. 7.00 – 15.00 , środa od godz.7.00-18.00, piątek od godz.7.00-12.00) e-mail: krystyna.sztajnborn@swiatki.pl