Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiuwm BIP - Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Ogłoszenia różne
    Ogłoszenia Rady Gminy (0)
        Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Budżetu i Finansów (1)
            Komisja Oświaty i Spraw Społecznych (1)
            Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Terenowej i Promocji (1)
        Informacje o Sesjach Rady Gminy (0)
            Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy kadencji 2018 - 2023 (46)
            Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018 (30)
        Informacje o dyżurach Radnych (1)
    Ogłoszenia Urzędowe (239)
    Ochrona Środowiska (246)
    Ogłoszenia o Utrzymaniu czystości i porządku w Gminie (13)
        harmonogram wywozu odpadów, informacja o PSZOK, instrukcja do deklaracji, instrukcja segregacji odpadów (31)
    Oświata (9)
    Ogłoszenie o "Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątki" (1)
    Ogłoszenia o "Programie usuwania Azbestu" (9)
    Majątek i Finanse (0)
        Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (7)
        Mienie komunalne (1)
        Wykaz udzielonych ulg w postaci, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia podatku rolnego.leśnego od nieruchomości. (1)
        Opinie RIO (0)
        Sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych gminy (13)
    GMINNY PORTAL MAPOWY (1)
    Kanały technologiczne (1)
    Polowania zbiorowe (21)
    Ogłoszenia Zarządzania Kryzysowego (20)
    Ogłoszenie o projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego "Łączymy pokolenia" (1)
    Raport o stanie Gminy Świątki (4)
    Powszechny spis rolny 2020 (2)
    Powszechny spis ludności 2021 (1)
    Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (2)

Obwieszczenia
    Obwieszczenia związane z inwestycjami celu publiczbnego (224)
    Obwieszczenia związane z opracowywanymi planami zagospodarowania przestrzennego (16)

Informacje Urzędowe
    Inwestycje realizowane z udziałem środków zewnętrznych (4)
    Informacje inne (9)

Zamówienia/ Sprzedaż mienia
    Przetargi (0)
        Zamówienia Ogłoszone (9)
        Rozstrzygnięte (134)
        Unieważnione (21)
        Ogłoszenia o wyborze ofert (6)
        ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych (4)
        Plan zamówień publicznych (2)
        sprawozdania (0)
    Postępowania do 130 000,00 zł (0)
        ogłoszone (2)
        rozsrrzygniete (70)
    Sprzedaż (2)
        Sprzedaż Ogłoszone (146)
        sprzedaż archiwalne (17)
        W y k a z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątki przeznaczonej do sprzedaży, w gminie Świątki. (111)
    Obligacje Gminne - Dokumenty (1)

Zasady zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków
    Uchwały w/s (2)
    wzory dokumentów (1)

Organy
    Wójt (3)
    Rada Gminy Światki (0)
        Planowane sesje Rady Gminy w Świątkach (0)
        Skład rady (4)
        Przewodniczący Rady (4)
        Zastępca Przedowniczącego Rady (2)
        Komisje Rady Gminy i Protokoły z posiedzeń (0)
            Komisja skarg, wniosków i petycji (1)
            Komisja Oświaty i Spraw Społecznych (3)
            Komisja Rewizyjna (3)
            Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Terenowej i Promocji; (3)
            Komisja Budżetu i Finansów (3)
        Oświadczenia o Działalności Gospodarczej (1)
        Protokoły posiedzenia Rady Gminy (0)
    Oświadczenia Majątkowe (0)
        Oświadczenia Majątkowe Radych Gminy (0)
            Ośw. kadencji 2002-2006 (0)
            Ośw. kadencji 2006-2010 (0)
            Ośw. kadencji 2010-2014 (0)
            Ośw. kadencji 2014-2018 (1)
            Ośw. kadencji 2018-2023 (3)
        Oświadczenia Majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych (0)
            Publiczne Gimnazjum w Świątkach (0)
            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach (2)
            Szkoła Podstawowa w Kwiecewie (0)
            Biblioteka Publiczno-Szkolna w Świątkach (2)
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (2)
            Spółka WODKAN (0)
            Publiczny Żłobek w Świątkach (1)
        Oświadczenia Majątkowe Pracowników na Stanowiskach Kierowniczych w Urzędzie Gminy (0)
            Urząd Stanu Cywilnego (0)
            Sekretarz (2)
            Skarbnik (2)

Gmina
    Charakterystyka gminy (3)
    Dane statystyczne (0)
        rolnictwo (2)
        ludność (2)
    Jednostki organizacyjne (1)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (19)
        Gminna Biblioteka Publiczna (1)
        Publiczne Ginazjum w Świątkach (1)
        Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świątkach (7)
        Żłobek Publiczny w Świątkach (1)
    Jednostki pomocnicze (Sołectwa) (5)
    Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i związki międzygminne (29)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (8)
    Prowadzone Rejestry i Ewidencje (0)
        Rejestr-wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie (55)
        PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INOFORMACJE O SRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (1)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości na terenie gminy Świątki (1)
        Rejestr Instytucji Kultury (1)
        Rejestr Żłobków (1)
        Rejestr zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (1)
        Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne (2)
        Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie (1)
    Załatwianie spraw (0)
        Urząd Stanu Cywilnego (18)
        Alkohol - zezwolenia (2)
        Budowa - procedury (8)
        Dofinansowania (4)
            Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników (2)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (5)
        Działalność gospodarcza (7)
        Gospodarka wodno-ściekowa (0)
        Ewidencja ludności (6)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (2)
        Grunty - rolne (1)
        Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (1)
        Lokal - sprzedaż (0)
        Lokal - zamiana (1)
        Lokale mieszkalne (0)
        Nieruchomości - opłata adicencka (1)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Nieruchomości - podział (1)
        Ochrona środowiska (0)
        Pas drogowy (1)
        Podatek - nadpłata (0)
        Podatek od nieruchomości (0)
        Podatek od posiadania psów (1)
        Podatek od środków transportu i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (1)
        Podatek rolny i leśny (0)
        Podatki - postępowanie (11)
        Podatki - potrącenia zobowiązań (1)
        Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
        Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
        Psy ras agresywnych (1)
        Rolnictwo (2)
        Skargi i wnioski (1)
        Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe (1)
        Testament - sporządzanie (0)
            Sporządzanie testamentu allograficznego (urzędowego) (1)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (6)
        Użytkowanie wieczyste (0)
        Własność - przekształcenia (7)
        Wojsko (0)
        Wybory - reklamacje (1)
        Wymeldowanie - procedury (0)
        Zameldowanie - procedury (0)
        Zbiórka publiczna (1)
        Zgromadzenia - zawiadomienia (1)
        Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (3)
        Dowody osobiste (0)
        Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gmin (1)
    Praca w Urzędzie (17)
    Wzory druków stosowanych do załatwienia spraw (16)
        REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (1)
    Regulaminy (1)

Akty Prawne
    Dzienniki Urzedowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2)
    Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie (2)

Konsultacje społeczne
    Konsultacje (7)

PRAWO MIEJCOWE / Uchwały / Zarządzenia
    Statut (1)
    Uchwały Rady Gminy Kadencji 2002-2006 (176)
        Uchwały wg spraw (0)
            Statuty-Regulaminy (8)
            Budżet (30)
            Podatki lokalne (21)
            Handel - Działalność Gosp. (1)
            Gospodarka gruntami i nieruchomościami (39)
            Oświata i Kultura Fizyczna (14)
            Ochrona środowiska, Drogi, Gosp. Komun. Inwestycje (3)
            Kultura (1)
            Sprawy organizacyjne (20)
            Wybory (9)
            Zdrowie - Opieka społeczna (8)
    Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 (210)
        Uchwały według spraw (0)
            Statuty-Regulaminy (4)
            Budżet (30)
            Podatki Lokalne (15)
            Handel - Działalność Gospodarcza (3)
            Gospodarka gruntami i nieruchomościami (38)
            Oświata i Kultura Fizyczna (12)
            Ochrona środowiska, Drogi, Gosp. Komunalna, Inwestycje (26)
            Kultura (2)
            Sprawy organizacyjne (29)
            Wybory (18)
            Zdrowie i Opieka Społeczna (16)
            Plan zagospodarowania przestrzennego (7)
    Uchwały Rady Gminy Kadencji 2010-2014 (222)
        Uchwały według spraw (0)
            Statuty-Regulaminy (1)
            Budżet (38)
            Podatki lokalne (16)
            Działalność gospodarcza - Handel (2)
            Gospodarka gruntami i nieruchomościami (50)
            Oświata - Kultura fizyczna (10)
            Ochrona środowiska, Drogi, Gospodarka komunalna (18)
            Sprawy organizacyjne (46)
            Plan zagospodarowania przestrzennego (13)
            Kultura (1)
            Zdrowie i Opieka społeczna (23)
            Wybory (6)
    Uchwały Rady Gminy Kadencji 2014-2018 (311)
        Uchwały Według Spraw (0)
            Sprawy Organizacyjne (45)
            Statuty-Regulaminy (1)
            Budżet (56)
            Podatki Lokalne (10)
            Działalność Gospodarcza-Handel (0)
            Gospodarka Gruntami i Nieruchomiściami (62)
            Oświata - Kultura Fizyczna (14)
            Ochrona Środowiska (1)
            Gospodarka Komunalna, Drogi (29)
            Plan Zagospodarowania Przestrzennego (5)
            Kultura (0)
            Zdrowie i Opieka Społeczna (34)
            Wybory (2)
    Uchwały Rady Gminy Kadencji 2018-2023 nowe ważne! (423)
        Uchwały wedłu Spraw (0)
            Sprawy organizacyjne (45)
            Statuty - Regulaminy (6)
            Budżet (83)
            Podatki Lokalne (7)
            Działalność Gospodarcza - Handel (2)
            Oświata, Kultura Fizyczna (21)
            Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami (83)
            Ochrona Środowiska (2)
            Gospodarka Komunalna ,Drogi (35)
            Plan Zagospodaroweania Przestrzennego (23)
            Kultura (0)
            Zdrowie i Opieka Społeczna (44)
            Wybory (0)
    Akty Prawa Miejscowego (1)
    Zarządzenia Wójta Gminy Świątki (11)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (0)
        obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (10)
        Uchawły w sparwie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (11)
    Plany Rozwoju Lokalnego miejscowości (7)
    Strategia Rozwoju Gminy Świątki (3)
    Opinie RIO w sprawie Uchwał Rady Gminy w Świątkach (1)

Wybory
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski ogłoszone na dzień 28 czerwca 2020 r nowe (11)
    Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 10 maja 2020 r (4)
    Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r (2)
    Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 26 maja 2019 r. (2)
    Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 21 Października 2018 roku (1)
    Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r (3)
    Referendum Ogólnokrajowe (4)
    Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 10 maja 2015 r (1)
    Wybory Samorządowe ogłoszone na dzień 16 listopada 2014 roku (2)
        Informacje, Obwieszczenia Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej (1)
    Wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 9 października 2011 roku (1)
    Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 (1)
    Wybory Samorządowe ogłoszone na dzień 21 listopada 2010 roku (2)
    Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Światki w okręgu Nr 7 zarządzone na dzień 10 maja 2009 roku (1)
    Wybory Samorządowe przeprowadzone 12 listopada 2006 roku w gminie Świątki (2)
    Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r (5)
    Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Światki w okręgu Nr 7 zarządzone na dzień 16 września 2012 roku (1)
    Informacje ogólne (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Informacje niepublikowane w BIP (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (2)

Nowe stawki podatków na 2020 rok
    Uchwały podatkowe i Deklaracje, Informacje w sprawie podatku na 2019 (4)

Petycje
    Otrzymane/Rozpatrzone (16)

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
    Lata 2019-2021 (2)

Druki do pobrania
    Referat Komunalno-Inwestycyjny (2)

test

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij