REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

NA TERENIE GMINY ŚWIĄTKI

Nr rejestrowy

Data dokonania wpisu do rejestru

Nazwa Przedsiębiorstwa,adres firmy/NIP/REGON

Siedziba firmy Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych *
1 23.04.2012  

REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. *

REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

 

 

 

ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn

 

NIP 7390403487

 

REGON 510522318

Remondis Warmia - Mazury Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn

NIP: 739-04-03-487

REGON: 510522318

 

* z dniem 24.11.2020 r nastapiła zmiana nazwy oraz adresu przedsiębiorstwa 

 

 

 

* z dniem 11.02.2015 roku nastąpiła zmiana nazwy przedsiębiorstwa

ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn  

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna *

15 01 04 Opakowania z metali *

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe *

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe *

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów *

16 01 03 Zużyte opony *

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów*

17 01 02 Gruz ceglany *

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia*

17 01 06 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne*

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych* materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06*

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.*

17 01 82 Inne niewymienione odpady*

17 02 01 Drewno*

17 02 02 Szkło*

17 02 03 Tworzywa sztuczne*

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01*

17 03 80 Odpadowa papa*

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz*

17 04 02 Aluminium*

17 04 03 Ołów*

17 04 04 Cynk*

17 04 05 Żelazo i stal*

17 04 06 Cyna*

17 04 07 Mieszaniny metali*

17 04 09 Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi*

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10*

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07*

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03*

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01*

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03*

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież*

20 01 11 Tekstylia*

20 01 13 Rozpuszczalniki*

20 01 14 Kwasy*

20 01 15 Alkalia*

20 01 17 Odczynniki fotograficzne*

20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)*

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć*

20 01 23 Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne*

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25*

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne*

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27*

20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne*

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29*

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne*

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie*

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne*

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych*

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19*

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny*

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości*

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

* rodzaje odbieranych odpadów komunalnych od dnia 11.03.2013 r.

 

2 20.06.2012

KOMA USłUGI KOMUNALNE JAKUB MANIAK, UL. SIKORSKIEGO 19C, 19-300 EłK\

NIP 84816553977

REGON 280196492 

 

 

* WYKREŚLONO Z REJESTRU DNIA 11.09.2018 r. NA WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY

UL. SIKORSKIEGO 19C, 19-300 EłK  

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

3 10.09.2012   

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o.

ul. Piłsudskiego 6,

14-400 Pasłęk

 

NIP 578-000-28-55

 

REGON170090497

 

* WYKREŚLONO Z REJESTRU DNIA 23.03.2015 NA WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY

ul. Piłsudskiego 6,

14-400 Pasłęk

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13 Rozpuszczalniki

20 01 14 Kwasy

20 01 15 Alkalia

20 01 17 Odczynniki fotograficzne

20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności )bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 04 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37 Drewno zwierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

4 18.09.2012  

CLEANER Zakład Sprzątania spółka jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz

 

ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg

NIP 578-00-19-436

REGON 170205836

* WYKREŚLONO Z REJESTRU DNIA 20.01.2014 NA WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY

 

ul. Mazurska 10

82-300 Elbląg

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13 Rozpuszczalniki

20 01 14 Kwasy

20 01 15 Alkalia

20 01 17 Odczynniki fotograficzne

20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności )bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 04 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37 Drewno zwierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

5 10.10.2012

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto

NIP 739-30-62-986

REGON 510913898

ul. Olsztyńska 19

11-040 Dobre Miasto

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07 Opakowania ze szkła

16 02 11 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ine niż wymienione z 16 02 09, 16 02 12

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 08 01 Skratki (wykreslono dnia 18.03.2013)

19 08 02 Zawartość piaskowników (wykreślono dnia 18.03.2013)

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 23 Urządzenia zawierające freony

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Dnia 27.05.2013 rozszerzono wpis w zakresie odbierania odpadów komunalnych o odpady o następujących kodach:

 

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roslin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

6 5.11.2012  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o. o.

ul. Dworcowa 27

11-130 Orneta

NIP: 743-202-33-36

REGON: 281369150

 

ul. Dworcowa 27

11-130 Orneta

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 06 05 Inne baterie i akumulatory

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 08 01 Skratki

19 12 01 Papier i tektura

19 12 02 Metale żelazne

19 12 03 Metale nieżelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05 Szkło

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08 Tekstylia

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

Dnia 05.11.2014 r. rozszerzono wpis w zakresie odbierania odpadów komunalnych o odpady o następujących kodach:

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

10 01 25 Oleje i tusze jadalne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

7 12.11.2012  

Zakład Usług Transportowych i Komunalnych s. c. Dariusz Jastrzębski, Edwarda  Mariola Jastrzębska

Różnowo 25A,

11-001 Dywity

Wadąg 13,

10-373 Olsztyn

NIP: 739-25-42-537

REGON: 5106374932

 

* zmiana nazwy i adresu  siedziby firmy wprowadzona na wniosek dnia 12.02.2018 r

 

Wadąg 13,

10-373 Olsztyn

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

Dania 27.05.2013 rozszerzono wpis w zakresie odbierania odpadów komunalnych o odpady o następujących kodach:

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 80 Odpadowa papa

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 23 Urządzenia zawierające freony

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

8 31.12.2012   

"KRYSTAN" Stanisław Szczerba, Woryty 36, 11-036 Gietrzwałd

NIP: 739-151-67-04

REGON: 280026057

 

* WYKREŚLONO Z REJESTRU DNIA 09.01.2015 NA WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY

 

Woryty 36, 11-036 Gietrzwałd

 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

19 08 01 Skratki

19 08 02 Zawartość piaskowników

19 12 01 Papier i tektura

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

9 28.01.2013  

Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o. o.

ul. Lubelska 43D,

10-410 Olsztyn

NIP 7393794815

REGON: 280522684

 

ul. Lubelska 43D,

10-410 Olsztyn

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13 Rozpuszczalniki

20 01 14 Kwasy

20 01 15 Alkalia

20 01 17 Odczynniki fotograficzne

20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 04 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37 Drewno zwierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

10 25.04.2013

 

Błysk-Bis Sp. z o. o.
z siedzibą w Makowie Mazowieckim,
ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki
*

z siedzibą w Szlasy-Złotki 10, 06-425 Karniewo

NIP 757-143-36-35

REGON 140749040

 

* zmiana adresu i siedziby firmy wprowadzona na wniosek dnia 12.10.2016 r.

* wykreślono z rejestru dnia 10.04.2018 r. na wnioske przedsiębiorcy

 

ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki *

 

* zmiana adresu i siedziby firmy wprowadzona na wniosek dnia 12.10.2016 r.

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i          toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia      konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 Zużyte opony

16 01 20 Szkło

16 02 11 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betony, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 02 Aluminium

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17        09 02, 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności )bardzo toksyczne i toksyczne np.       herbicydy, insektycydy);

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje       niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01          27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 04 01, 16      06 02  lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01          23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w     20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zwierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
11 08.05.2013  

Ekopolimer Recykling Odpadów Opakowaniowych Sebastian Pasternak, ul. Ornecka 8A/5, 11-100 Lidzbark Warmiński

 

NIP: 743-164-69-05

 

REGON: 171013464

 

* WYKREŚLONO Z REJESTRU DNIA 30.07.2014 NA WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY

ul. Ornecka 8A/5, 11-100 Lidzbark Warmiński

10 01 01 Żużle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi      zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo             toksyczne i      toksyczne)

16 01 03 Zużyte opony

16 02 11 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* Baterie zawierające rtęć

16 06 04 Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 Inne baterie i akumulatory

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betony, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 01 Miedź, mosiądz, brąz

17 04 02 Aluminium

17 04 05 Żelazo i stal

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17        09 02, 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności )bardzo toksyczne i toksyczne np.       herbicydy, insektycydy);

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje       niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01          27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 04 01, 16      06 02  lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01          23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i                 20 01 35

20 01 37* Drewno zwierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
12 29.05.2013

KWO

Wadąg 13, 10-373 Olsztyn

NIP 739-102-10-03

REGON 510318859

 

* WYKREŚLONO Z REJESTRU DNIA 21.08.2018 r. NA WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY

Wadąg 13

10-373 Olsztyn

 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betony, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 80 Odpadowa papa

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności )bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 04 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zwierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

14 03.12.2013 r.  

BUDNY KRZYSZTOF

ul. Bałtycka 5C/5, 10-135 Olsztyn

NIP7393507307

REGON 280366899

 

* WYKREŚLONO Z REJESTRU DNIA 05.02.2014 NA WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY

ul. Bałtycka 5C/5, 10-135 Olsztyn

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

15 12.10.2015  

KOMA Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk

NIP: 848-186-01-85

 

REGON: 281398080

 

ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tusze jadalne

20 01 26* Oleje i tusze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

16 21.11.2017

KOMA OLSZTYN Sp. z o.o.

ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn

NIP 7393890861

REGON 365884950

ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn  

13 02 04* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganiczne

13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07* - Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - Opakowania z drewna

15 01 04 - Opakowania z metali

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - Opakowania ze szkła

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów

16 01 03 - Zużyte opony

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - Gruz ceglany

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 03 80 - Odpadowa papa

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 - Aluminium

17 04 03 - Ołów

17 04 04 - Cynk

17 04 05 - Żelazo i stal

17 04 06 - Cyna

17 04 07 - Mieszaniny metali

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 - Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

17 02 01 - Drewno

17 02 02 - Szkło

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - Szkło

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11 - Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 - Metale

20 01 41 - Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

17 21.11.2017    

Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy "SPOMER" Sp. z o.o. 14-200 Iława, ul. Biskupska 7

NIP 744-000-56-95

REGON 510195517

14-200 Iława, ul. Biskupska 7  

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - Opakowania z drewna

15 01 04 - Opakowania z metali

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - Opakowania ze szkła

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02* - Sorbety, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania ( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03 - Sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03 - Zużyte opony

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - Gruz ceglany

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 - Inne niewymienione odpady

17 02 01 - Drewno

17 02 02 - Szkło

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

17 03 01* - Asfalt zawierający smołę

17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 03* - Smoła i produkty smołowe

17 03 80 - Odpadowa papa

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 - Aluminium

17 04 03 - Ołów

17 04 04 - Cynk

17 04 05 - Żelazo i stal

17 04 06 - Cyna

17 04 07 - Mieszaniny metali

17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancji niebezpiecznymi

17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05* -Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07* - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 08 01* - Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 01* -Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne)

17 09 03* -Inne odpady z budowy i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - Szkło

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11 - Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 - Metale

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

18 05.12.2017

Zakład Usług Transportowych i Komunalnych s.c. Dariusz Jastrzębski, Mariola Jastrzębska

NIP 739-25-42-537

REGON 510637493

Różnowo 25A,

11-001 Dywity

Wadąg 13, 10-373 Olsztyn

zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

* zmiana adresu siedziby firmy wprowadzona na wniosek dnia 12.02.2018 r

 

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - Opakowania z drewna

15 01 04 - Opakowania z metali

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - Opakowania ze szkła

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów

16 01 03 - Zużyte opony

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - Gruz ceglany

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82 - Inne niewymienione odpady

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - Szkło

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11 - Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 - Metale

20 01 41 - Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

*rodzaje odpadów podane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sparwie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).