Udzielanie informacji publicznej na wniosekWymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku koszty z tym związane ponosi wnioskodawca.

Koszty kopiowania i przesyłania informacji publicznej wynoszą:

w przypadku kopiowania - w wysokości odpowiadającej kosztom własnym Urzędu

w przypadku udostępniania jej na dyskietce lub CD- ROM stanowiących własność Urzędu w wysokości odpowiadającej cenie nośnika, na którym informacja jest zapisana,

w przypadku przesłania pocztą – w wysokości odpowiadającej kosztom własnym powiększonym o cenę usługi pocztowej.

Opłaty z powyższego tytułu wpłacane są na konto Urzędu

WBS o\Świątki 47 8857 1025 3001 0000 0101 0001

lub bezpośrednio w kasie Urzędu
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.