Świątki, dnia 02.02.2016 r.

Informacja

Gmina Świątki – zarządca dróg gminnych na terenie gminy Świątki – na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 460 ze zm.) informuje, że w przygotowywaniu do realizacji jest zadanie inwestycyjne: budowa odcinka drogi gminnej klasy technicznej D – dojazdowej w miejscowości Świątki na dz. nr: 29/3, 29/2, 27/9, 27/10, 2591/, 28/45, 248/2, obręb Świątki, gm. Świątki. Długość planowanego do wybudowania odcinka drogi to około 350 m.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art.39 ust.7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należny kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Świątki

Świątki 87, 11-008 Świątki

Jak stanowi art. 4 punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Świątki http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/ oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

                                                                                        Wójt Gminy Świątki

                                                                                                    /-/