Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1146 ze zm.) Gmina Świątki podaje do publicznej wiadomości,
że z dniem 1 kwietnia 2019 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego:

pt. Łączymy pokolenia

nr RPWM.11.02.03-28-0052/18

Powyższy projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja
ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Partnerem wiodącym w projekcie jest Stowarzyszenie Ekocentrum z siedzibą w Olsztynie,
ul. Wilczyńskiego 6B/20, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000354649.

W ramach projektu przewidziane jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 43 osób z 10 rodzin, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, 
mieszkających na terenie Gminy Świątki, poprzez objęcie ich usługami społecznymi.


W ramach projektu oferujemy: zajęcia z psychologiem, pedagogiem, coachem;
zajęcia indywidualne, tj.: spotkania ze specjalistami i coachem rodziny; zajęcia grupowe,
tj.: metody wspólnego spędzania czasu wolnego, wzmacnianie więzi rodzinnych
i rozwiązywanie problemów, międzypokoleniowa wymiana doświadczeń,
szkoła dla rodziców, zajęcia dla osób doświadczających przemocy oraz uzależnionych
lub współuzależnionych, zajęcia aktywności fizycznej, warsztaty wyjazdowe.Realizacja projektu pozwoli na zaktywizowanie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społecznej.