Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świątki

Symbol:
KI.7332

Wydział:
Referat Komunalno-Inwestycyjny

Podstawa prawna:
art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami)

Opłaty:
Do wniosku o wpis do Rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł*
Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).

za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze - 25 zł


Termin odpowiedzi:
Rozpatrywanie wniosku o wpis do rejestru następuję w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru (o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze) następuje w przypadku spełniania wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych


Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Świątki

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej dokonania wpisu lub zmiany wpisu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za posrednictwej Wójta Gminy Świątki.

Uwagi:
Wymagane dokumenty:
-wniosek o wpis do rejestru powinien zwierać:
* formę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
* numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki nr posiada,
*numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada,
* określenie rodzaju odbieranychodpadów komunalnych*

* rodzaje odpadów podane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód opłaty skarbowej oraz oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:
1.dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2.znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)".

Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać także:
1.firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2.oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3.podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczejz dnia 2 lipca 2004 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Świątki
Świątki 87
11-008 Świątki

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.Dokumenty
wniosek,(wymagany)
oświadczenie,(wymagany)

Załączniki

wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej (17.3kB) Zapisz dokument  
oświadczenie o spełnianiu warunków (14.6kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Magda Korowaj
Data utworzenia:2012-04-23 08:56:52
Wprowadził do systemu:Magda Korowaj
Data wprowadzenia:2012-04-23 08:57:09
Opublikował:Magda Korowaj
Data publikacji:2012-04-23 14:54:24
Ostatnia zmiana:2012-04-23 14:54:30
Ilość wyświetleń:1724

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij