Zasady rejestracji, zmian  w rejestrze i wykreślenia z rejestru żłobka i klubu dziecięcego prowadzonego przez osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej


Podstawa prawna:


Art. 28 i następne ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 roku, poz. 157).


Informacje ogólne:


 1. Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej.

 2. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 3. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Wójt Gminy Świątki.

 4. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świątkach na stronie

 5. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157) wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

 6. Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny wniosek .


Sposób postępowania podczas rejestracji:

1. W celu rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego należy złożyć wypełniony wniosek o wpis do Rejestru.

2.  Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu:

 • dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;

 • w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

 • dowód dokonania opłaty, o której mowa w art. 33 ustawy, lub składa jego kopię,

 • odpis z odpowiedniego rejestru – dotyczy podmiotów będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

 • opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą standardów lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek/klub dziecięcy,

 • opinię właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą standardów lokalu, którym będzie prowadzony żłobek/klub dziecięcy.


Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie, opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia.

Rada Gminy Świątki w drodze uchwały określiła kwotę za wpis w wysokości 45% minimalnego wynagrodzenia – 832,50 zł http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=2972


Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Świątki, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie Oddział w Świątkach, nr rachunku: 47 8857 1025 3001 0000 0101 0001.


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Świątkach
Świątki 87

11-008 Świątki

pokój nr 9, tel. 89 616-98-83Sposób załatwienia sprawy:

Przed dokonaniem wpisu do rejestru pracownicy Urzędu Gminy w Świątkach dokonają wizytacji lokalu, celem ustalenia, czy żłobek lub klub dziecięcy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.Po dokonaniu wpisu do rejestru - wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru.


Odmowa wpisu w przypadku gdy:

 1. Podmiot nie spełnienia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego.

 2. Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem


Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:


Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian (załącznik nr 2 informacja o zmianach );


Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:

 1. Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie (załącznik);

 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości
  w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;


 •  

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z opłaty.

Załączniki:

 1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 2. Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

 3. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych