W dniach  6 - 20 grudnia 2010 r. będzie prowadzony przez Gminne Biuro Spisowe (zlokalizowane w Urzędzie Gminy w Świątkach) nabór kandydatów na Rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

 

Podania o przyjęcie na Rachmistrza Spisowego należy składać w sekretariacie Urzędu do dnia 20 grudnia 2010 roku do godz. 15:00.

Podania kierować do Gminnego Komisarza Spisowego (Wójta Gminy Świątki).

 

Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć  ukończone 18 lat i posiadać co

najmniej średnie wykształcenie (preferowani są  studenci  i osoby z wyższym

wykształceniem).  Rachmistrz powinien  być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie

trwała  przez  ponad 3 miesiące (nie zalecane jest aby rachmistrzami były osoby

zatrudnione na pełny etat).

Rachmistrz spisowy powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności

łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się

z respondentami, wzbudzać zaufanie  wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał

wywiad..

Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość

i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach

konfliktowych.  Powinien  też  być  obowiązkowy, rzetelny i  wykazywać się dobrą

organizacją pracy.

Rachmistrzem może zostać  osoba (z  UE)  nie będąca obywatelem Polski, musi

jednak  wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie

materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.

Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni

zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać

będą spisu z wyłączeniem obwodu spisowego w którym mieszkają.

Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć również oświadczenie o korzystaniu z

pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w

tym przestępstwo skarbowe). Ponadto będą  zobligowani do wzięcia udziału w

szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt.

posługiwania się terminalami (Hend-Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić

do egzaminu kończącego szkolenie.

Umowy zlecenia będą podpisane na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego przez

dyrektora urzędu statystycznego  z osobami, które  zostaną powołane na

rachmistrzów spisowych po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego

szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia  o przestrzeganiu tajemnicy

statystycznej.

Umowy podpisane zostaną przed rozpoczęciem przez rachmistrzów obchodu

przedspisowego.

Podczas wykonywania obowiązków spisowych  Rachmistrzowi przysługuje ochrona

prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Opracowano na podstawie instrukcji organizacyjnej CBS.

 

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską. Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.