Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Świątki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2012 roku zadań publicznych

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Świątki ogłasza

 otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2012 roku zadań publicznych

skierowanych do mieszkańców Gminy Świątki, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

oraz zaprasza do składania ofert.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz                             z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tych zadań.

 

Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych, które Gmina ma  przeznaczyć na ich realizację

 

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Świątki            w zakresie:

 

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

3.  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

4.  wypoczynku dzieci i młodzieży;

5.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6.  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

7.  turystyki i krajoznawstwa

8.  ratownictwa i ochrony ludności;

Wszystkie zadania powinny być skierowanej głównie do poznania, rozwoju                  i wykorzystania walorów i zasobów naszej gminy.

 

W budżecie gminy na 2012r. na realizację wskazanego zadania zabezpieczono kwotę w wysokości 45 000,00 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji:

a.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami        określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536  z późniejszymi zmianami)

b. Szczegółowe i ostateczne warunki przyznawania dotacji, realizacji      zadania i rozliczania dotacji określa umowa.

c. Podmioty przystępujące do konkursu zobowiązane są do zapoznania się
      z „Zasadami współpracy Gminy Świątki z organizacjami pozarządowymi” przyjętymi       uchwałą Nr. III/10/2010 Rady Gminy w Świątkach w dniu 30 grudnia 2010roku.

 

 

 

 

 

Termin i warunki realizacji zadań:

Zadania mają być zrealizowane zgodnie z harmonogramami opracowanymi przez oferentów, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2012r. Szczegółowe warunki realizacji zadań określać będą umowy wraz z załącznikami.

 

Termin i warunki składania ofert:

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Świątkach w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2011 roku .

 

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Druk oferty, można pobrać:

?    w formie elektronicznej:  ze strony internetowej BIP Świątki
 
www.bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl  w zakładce Ogłoszenia otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie w 2012 roku zadań publicznych;

?    w formie papierowej: w Urzędzie Gminy w Świątkach, Świątki 87

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym
w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.

 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

W celu dokonania oceny ofert Wójt Gminy w Świątkach powoła Komisję Konkursową.

Oferty będą oceniane  na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

 

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi (kryterium 1,2,3,4):

 

Lp.

Kryterium oceny

Oferta spełnia kryterium

TAK

NIE

1.

Czy oferta jest złożona przez kwalifikującego się oferenta

 

 

2.

Czy oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie

 

 

3.

Czy oferta jest złożona na właściwym druku oferty, jest właściwie wypełniona i jest kompletna

 

 

4.

Czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki

 

 

 

Oferty zawierające błędy formalne, nie uzupełnione w ciągu trzech dni od otrzymania powiadomienia oraz złożone  po terminie zostaną odrzucone z przyczyn  formalnych.

 

 

 

Etap II oceny – ocena ofert dopuszczonych do II etapu (kryterium 1-8):

 

Lp.

Kryterium oceny

Ilość punktów

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację

 

0-10

2.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-10

3.

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne

0-10

4.

Planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

 

0-10

5.

Planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

0-10

6.

Realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w szczególności rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

0-10

7.

Zgodność oferty z ogłoszonymi zadaniami

0-10

 

8.

Nie jednorazowy charakter zadania.

0-10

 

 

Oferty będą oceniane w następujący sposób:

 

  1. Każdy członek Komisji Konkursowej będzie dokonywał indywidualnej oceny ofert, przydzielając za każde kryterium oceny odpowiednią ilość punktów na formularzu „Karty oceny ofert”.
  2. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty, które uzyskają co najmniej 60 punktów.
  3. Wójt Gminy Świątki dokona ostatecznego wyboru ofert, biorąc pod uwagę otrzymaną przez ofertę ilość punktów oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie.
  4.  Wójt Gminy Świątki zastrzega możliwość przyznania Oferentowi dotacji       w kwocie niższej niż wnioskowana, a Oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty w stopniu proporcjonalnym do obniżonej kwoty dotacji.
  5. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
  6. Wyniki oceny ofert i wykaz przyznanych dotacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie www.bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl 

 

 

 

 

Wymagana dokumentacja:

 

Dokumenty podstawowe:

 

1.     Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem               z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

 

Pouczenie

Oferta oraz załączniki muszą być złożone w jednym egzemplarzu. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”. W dokumencie nie należy dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.

2.     Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

 

3.     Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

 

4.     Umowę partnerską lub oświadczenie partnera, w przypadku wskazania w ofercie  partnera.

 

 

Do oferty mogą być załączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie
o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

 

 

Pouczenie

  1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu, ujęte               w odpowiednim rejestrze.
  2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów, upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
  3. Jeżeli osoby upoważnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie)                      z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

 

 

                                                                 Wójt Gminy

 

                                                        mgr inż. Janusz Sypiański

 

 

 

Załączniki

oferta - realizacja zadania publicznego (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie do zarządzenia Nr 51- otwarty konkurs ofert na 2012 rok - pożytek publiczny i wolontariat (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wanda Cieciuch
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wanda Cieciuch
Data wprowadzenia:2012-01-03 10:54:11
Opublikował:Wanda Cieciuch
Data publikacji:2012-01-03 10:57:51
Ostatnia zmiana:2012-04-11 15:51:14
Ilość wyświetleń:1542
Urząd Gminy w Światkach
Świątki 87, 11-008 Świątki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij