Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o projekcie współpracy Urzędu Gminy w Świątakch z organizacjami pozarządowymi na 2013

Projekt do konsultacji społecznej

 

 

PROGRAM  WSPÓŁPRACY  GMINY  ŚWIĄTKI  Z  ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI  w 2013 roku

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

1. Celem programu współpracy realizowanego w 2013 roku jest mobilizacja oraz stworzenie

     warunków sprzyjających zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców

    Gminy Świątki – rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

 

2. Priorytetowym celem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest objęcie

    nią jak największej liczby mieszkańców w różnych dziedzinach ich aktywności.

 

3. zasady prowadzenia konsultacji Urzędu Gminy w Świątkach z organizacjami        pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności     pożytku publicznego i o wolontariacie zostały zawarte w Uchwale Nr. III/10/2010

    z dnia 30 grudnia 2010r.

§ 2

 

                   Program określa zakres oraz zasady współpracy Gminy Świątki z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczając jednocześnie

główne zadania przewidziane do realizacji przez podmioty współpracy przy finansowym współudziale gminy.

 

Organy i jednostki realizujące program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 3

 

1. Program stanowi wzajemny obszar partnerski dla wszystkich zainteresowanych organizacji

    pozarządowych oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności     pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Świątki oraz     wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców.

 

2. W ramach programu partnerem ze strony władz gminy jest Rada Gminy oraz Wójt Gminy

    Świątki. W sprawach szczegółowych Wójta reprezentują odpowiednie jednostki

    Organizacyjne Urzędu Gminy.

 

3. Kierując się zasadami  pomocowości i wzajemnej współpracy opracowany projekt

   gminnego programu  zostanie przedstawiony organizacjom pozarządowym i mieszkańcom

   gminy w celu konsultacji społecznych

 

 

Kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.

 

§ 4

 

1.  Współpraca pomiędzy Gminą Świątki a organizacjami pozarządowymi realizowana

     będzie w szczególności poprzez;

 

     1/  zlecenie realizacji zadań publicznych – powierzenie wykonania zadania wraz

          z udziałem dotacji na jego finansowanie lub wspieranie realizacji zadania z udziałem

          dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

     2/  wzajemnie informowanie się o kierunkach działalności i współdziałania w celu

          zharmonizowania tych kierunków czyli prowadzenie bieżącej wymiany informacji

          z zakresu współpracy między administracją a podmiotami,

     3/  tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym w celu rozpoznawania

          problemów potrzeb społeczności lokalnej oraz wskazywania sposobów ich

          najskuteczniejszego zaspokajania,

     4/  konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach związanych

          z działalnością statutową danej organizacji,

     5/  uchwalenie przez Radę Gminy rocznego programu współpracy na 2013 rok.

 

2. Kierunki działań w 2013 roku;

 

     1/  działania integrujące społeczność gminną - upowszechnianie i podtrzymywanie              miejscowej kultury, historii i sztuki, organizacja pikników integracyjnych,

          imprez integracyjnych; festyny, dożynki itp.

     2/  poznawanie i ochrona naszej przyrody oraz edukacja ekologiczna,

     3/  upowszechnianie i krzewienia kultury fizycznej poprzez, organizację imprez sportowo –            rekreacyjnych

     4/  organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (ferie zimowe, wakacje, czas poza lekcyjny),

     5/  rozwój i upowszechnianie wolontariatu

     6/  ratownictwo i ochrona ludności

 

    Warunki ubiegania się o dotacje z budżetu Gminy Świątki

 

§ 5

 

1.  Podstawą do wykonania zadań zleconych organizacjom pozarządowym będą;

     a/  ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

     b/  ustawa o finansach publicznych,

     c/  ustawa – prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze wymienionych

          ustaw.

2.  Zasady udzielania dotacji;

     1/  z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje na cele publiczne związane z realizacją

          zadań własnych gminy,

     2/  prawo ubiegania się o dotacje przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora

          finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,

 

 

     3/  wykaz zadań  i otwarcie Konkursu ogłoszone zostanie przez Wójta Gminy             15.11.2012r., a przyjmowanie ofert na realizację zadań do 15.12.2012 roku                                                        Przewidywane środki finansowe  zostaną określone i wydzielone  w uchwale

          budżetowej  na 2013 rok w wysokości  45,000,00 zł.

     4/  postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru

          najkorzystniejszej oferty,

     5/  podmiot ubiegający się o przyznanie środków publicznych powinien przedstawić

          ofertę wykonania zadania gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny

          oszczędny i terminowy,

     6/  wzór oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadania są dostępne na stronie                 internetowej www.bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl

     7/  podmiot ubiegający się o dotacje składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy

          w Świątkach w terminie, który będzie ogłoszony w konkursie zadań przedstawionych

          przez Wójta Gminy Świątki.

     8/  publicznego otwarcia ofert dokonuje Wójt i powołana zarządzeniem Wójta Komisja                    Konkursowa. Przy otwarciu mogą być obecne  wszystkie podmioty  ubiegające się o dotację.

     9/  zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania

          i otrzymanie dotacji w terminie uzgodnionym przez strony,

   10/  podmioty, które otrzymały dotację zobowiązane są do realizacji zadania z należytą

          starannością z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

   11/  w trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Wójt Gminy

          lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej

          kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z umową i celowości

          ponoszonych wydatków,

  12/  podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację

         związaną z jego realizacją,

  13/  sprawozdanie z realizacji zadania publicznego określonego w umowie należy

         sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta nie           później niż do 25 grudnia 2013r

 

3. Podmiot może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego .

    Jest ona rozpatrywana przez Wójta Gminy Świątki w trybie pozakonkursowym w ramach

    posiadanych środków budżetowych.

§ 6

 

     1.   Promocja oraz wnioski dotyczące realizacji programu współpracy z organizacjami

           pozarządowymi w 2012 roku podmioty mogą zgłaszać Wójtowi Gminy.

2.      Projekt programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  w 2013 roku

uwzględni cele, zadania, formy ich realizacji jak również tryby zlecania zadań

tematycznych, zawarte w tematycznych programach współpracy na 2013 rok

oraz opinie do projektu współpracy umieszczonego na stronie www.bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl.

3.      Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy Świątki w terminie do 31 marca 2014 roku

sprawozdanie z realizacji programu w roku 2013 uwzględniając wnioski zgłoszone

przez uczestników współpracy.

 

 

 

 

 

Zasady przyznawania dotacji:

§ 7

 

1.     Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami   określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536  z późniejszymi zmianami)

2. Szczegółowe i ostateczne warunki przyznawania dotacji, realizacji      zadania i rozliczania dotacji określa umowa.

3. Podmioty przystępujące do konkursu zobowiązane są do zapoznania się
      z „Zasadami współpracy Gminy Świątki z organizacjami pozarządowymi” przyjętymi       uchwałą Nr. III/10/2010 Rady Gminy w Świątkach w dniu 30 grudnia 2010roku.

 

 

Termin i warunki realizacji zadań:

 

§ 8

 

Zadania mają być zrealizowane zgodnie z harmonogramami opracowanymi przez oferentów, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2013r. Szczegółowe warunki realizacji zadań określać będą umowy wraz z załącznikami.

 

 

Termin i warunki składania ofert:

§ 9

 

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Druk oferty, można pobrać:

?    w formie elektronicznej:  ze strony internetowej BIP Świątki
 
www.bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl  w zakładce Ogłoszenia otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie w 2012 roku zadań publicznych;

?    w formie papierowej: w Urzędzie Gminy w Świątkach, Świątki 87

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym
w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

§ 10

 

1. W celu dokonania oceny ofert Wójt Gminy w Świątkach powoła Komisję  Konkursową / nie mniej niż 3 osoby/, w skład której wejdą                   przedstawiciele organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursie oraz przedstawiciele Urzędu Gminy.

2.  Oferty będą oceniane  na podstawie ustalonych kryteriów oceny:

 

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi (kryterium 1,2,3,4):

 

Lp.

Kryterium oceny

Oferta spełnia kryterium

TAK

NIE

1.

Czy oferta jest złożona przez kwalifikującego się oferenta

 

 

2.

Czy oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie

 

 

3.

Czy oferta jest złożona na właściwym druku oferty, jest właściwie wypełniona i jest kompletna

 

 

4.

Czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki

 

 

 

Oferty zawierające błędy formalne, nie uzupełnione w ciągu trzech dni od otrzymania powiadomienia oraz złożone  po terminie zostaną odrzucone z przyczyn  formalnych.

Etap II oceny – ocena ofert dopuszczonych do II etapu (kryterium 1-8):

-          minimalna ilość punktów potrzebnych realizacji oferty  - 40

 

 

Lp.

Kryterium oceny

Ilość punktów

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację

 

0-10

2.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-10

3.

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne

0-10

4.

Planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

 

0-10

5.

Planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

0-10

6.

Realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w szczególności rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

0-10

7.

Zgodność oferty z ogłoszonymi zadaniami

0-10

 

8.

Nie jednorazowy charakter zadania.

0-10

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Cieciuch Wanda
Data utworzenia:2012-10-08 12:06:13
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2012-10-08 12:06:21
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2012-10-08 12:07:34
Ostatnia zmiana:2012-10-08 12:07:46
Ilość wyświetleń:1173
Urząd Gminy w Światkach
Świątki 87, 11-008 Świątki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij