Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Świątki

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, Świątki 95, 11-008 Świątki,,

od dnia 1 września 2013 r.

 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 i Dz.U. z 2011 r., Nr 254, poz. 1526) tj:

1.       jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

       1)      ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum;    

powinno być

-     ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce

 

       2)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

       3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

       4)      uzyskał:

­     co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

­     pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

­     w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.

       5)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

       6)     nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

       7)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

       8)     nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego:

       9)     nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) 

lub

2.        jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i spełnia wymagania określone w pkt. 1. p.pkt 2) - 9).

lub

3.       jest osobą niebędącą nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

       1)     posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

       2)     ukończyła studia magisterskie;

       3)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

       4)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

       5)       nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

       6)      spełnia wymagania określone w pkt. 1. p.pkt 2), 5), 7) i 9).

4.     jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniającym wymagania określone w pkt. 1 lub 2 niniejszego ogłoszenia, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.     uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

2.     poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3.     życiorys  z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

       stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

       stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

       stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4.     oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

5.     oryginał  lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6.     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7.     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8.     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)),

10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.4)) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12. oryginał  lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.5)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.6)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.7)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątkach

 

III.        Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych do Wójta Gminy Świątki,       Świątki 87, 11-008 Świątki,  z podanym adresem zwrotnym, adresem e-mail, nr telefonu i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, Świątki 95, 11-008 Świątki " należy składać w terminie do godz. 1300 dnia 07.06.2013 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Świątki, Świątki 87, 11-008 Świątki

IV.        Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świątki.

V.           O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, e-mailem, fax, sms, lub telefonicznie, w zależności od informacji podanych przez kandydatów.

 

 

 

Świątki, dnia 14-05-2013 r.                                                    Wójt Gminy

                                                                                            Janusz Sypiański (-)

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszczono  na  tablicy                                                                 

ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  Świątki                           

Światki 87, 11-008 Świątki                                                      

oraz na stronie internetowej                                                                

http://www.bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?c=262 dnia 14-05-2013  r.        

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprostowanie w OGŁOSZENIU O KONKURSIE_1 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyniku konkursu (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Świątki
Data utworzenia:2013-05-14 11:07:35
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2013-05-14 11:07:36
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2013-05-14 11:08:56
Ostatnia zmiana:2013-06-20 13:21:15
Ilość wyświetleń:1405
Urząd Gminy w Światkach
Świątki 87, 11-008 Świątki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij