Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚWIĄTKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w 2014 roku - Ogłoszenie o konsultacjach

projekt -  Ogłoszenie o konsultacjach

PROGRAM  WSPÓŁPRACY  GMINY  ŚWIĄTKI  Z  ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI  w 2014 roku

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Celem programu współpracy realizowanego w 2014 roku jest mobilizacja oraz stworzenie

     warunków sprzyjających zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców

    Gminy Świątki – rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

 

2. Priorytetowym celem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest objęcie

    nią jak największej liczby mieszkańców w różnych dziedzinach ich aktywności.

 

3. zasady prowadzenia konsultacji Urzędu Gminy w Świątkach z organizacjami        pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności     pożytku publicznego i o wolontariacie zostały zawarte w Uchwale Nr. III/10/2010

    z dnia 30 grudnia 2010 roku

 

 

§ 2

 

                   Program określa zakres oraz zasady współpracy Gminy Świątki z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczając jednocześnie

główne zadania przewidziane do realizacji przez podmioty współpracy przy finansowym współudziale gminy.

 

 

Organy i jednostki realizujące program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

§ 3

 

1. Program stanowi wzajemny obszar partnerski dla wszystkich zainteresowanych organizacji

    pozarządowych oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności     pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Świątki oraz     wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców.

 

2. W ramach programu partnerem ze strony władz gminy jest Rada Gminy oraz Wójt Gminy

    Świątki. W sprawach szczegółowych Wójta reprezentują odpowiednie jednostki

    Organizacyjne Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

Kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.

 

§ 4

 

1.  Współpraca pomiędzy Gminą Świątki a organizacjami pozarządowymi realizowana

     będzie w szczególności poprzez;

 

     1/  zlecenie realizacji zadań publicznych – powierzenie wykonania zadania wraz

          z udziałem dotacji na jego finansowanie lub wspieranie realizacji zadania z udziałem

          dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

     2/  wzajemnie informowanie się o kierunkach działalności i współdziałania w celu

          zharmonizowania tych kierunków czyli prowadzenie bieżącej wymiany informacji

          z zakresu współpracy między administracją a podmiotami,

     3/  tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym w celu rozpoznawania

          problemów potrzeb społeczności lokalnej oraz wskazywania sposobów ich

          najskuteczniejszego zaspokajania,

     4/  konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach związanych

          z działalnością statutową danej organizacji,

     5/  uchwalenie przez Radę Gminy rocznego programu współpracy na 2014 rok.

 

2. Kierunki działań w 2014 roku;

 

     1/  działania integrujące społeczność gminną - upowszechnianie i podtrzymywanie              miejscowej kultury, historii i sztuki, organizacja pikników integracyjnych,

          imprez integracyjnych; festyny, dożynki itp.

     2/  poznawanie i ochrona naszej przyrody oraz edukacja ekologiczna,

     3/  upowszechnianie i krzewienia kultury fizycznej poprzez, organizację imprez sportowo –            rekreacyjnych

     4/  organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (ferie zimowe, wakacje, czas poza lekcyjny),

     5/  rozwój i upowszechnianie wolontariatu,

     6/ ratownictwo i ochrona ludności

 

 

    Warunki ubiegania się o dotacje z budżetu Gminy Świątki

 

§ 5

 

1.  Podstawą do wykonania zadań zleconych organizacjom pozarządowym będą;

     a/  ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

     b/  ustawa o finansach publicznych,

     c/  ustawa – prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze wymienionych

          ustaw.

2.  Zasady udzielania dotacji;

     1/  z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje na cele publiczne związane z realizacją

          zadań własnych gminy,

     2/  prawo ubiegania się o dotacje przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora

          finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,

     3/  wykaz zadań  i otwarcie Konkursu ogłoszone zostanie przez Wójta Gminy             05.12.2013r., a przyjmowanie ofert na realizację zadań do 31.12.2013 r.                                                         środki finansowe  zostały określone i wydzielone   w uchwale budżetowej na 2014 rok,           - 45.000,00 złotych.

     4/  postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru

          najkorzystniejszej oferty,

     5/  podmiot ubiegający się o przyznanie środków publicznych powinien przedstawić

          ofertę wykonania zadania gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny

          oszczędny i terminowy,

     6/  wzór oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadania są dostępne na stronie                 internetowej www.bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl

     7/  podmiot ubiegający się o dotacje składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy

          w Świątkach w terminie, który będzie ogłoszony w konkursie zadań przedstawionych

          przez Wójta Gminy Świątki.

     8/  publicznego otwarcia ofert dokonuje Wójt i powołana zarządzeniem Wójta Komisja                    Konkursowa. Przy otwarciu mogą być obecne  wszystkie podmioty  ubiegające się o dotację.

     9/  zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania

          i otrzymanie dotacji w terminie uzgodnionym przez strony,

   10/  podmioty, które otrzymały dotację zobowiązane są do realizacji zadania z należytą

          starannością z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

   11/  w trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Wójt Gminy

          lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej

          kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z umową i celowości

          ponoszonych wydatków,

  12/  podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację

         związaną z jego realizacją,

  13/  sprawozdanie z realizacji zadania publicznego określonego w umowie należy

         sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta nie           później niż do 25 grudnia 2014 roku

 

3. Podmiot może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego .

    Jest ona rozpatrywana w oparciu o przepisy w ramach posiadanych środków budżetowych.

   

 

§ 6

 

     1.   Promocja oraz wnioski dotyczące realizacji programu współpracy z organizacjami

           pozarządowymi w 2014 roku podmioty mogą zgłaszać Wójtowi Gminy.

2.      Projekt programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  w 2014 roku

uwzględni cele, zadania, formy ich realizacji jak również tryby zlecania zadań

tematycznych, zawarte w tematycznych programach współpracy na 2014 rok

oraz opinie do projektu współpracy umieszczonego na stronie www.bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl .

3.      Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy Świątki w terminie do 31 marca 2014 roku

sprawozdanie z realizacji programu w roku 2013 uwzględniając wnioski zgłoszone

przez uczestników współpracy.

 

 

 

Załączniki

projekt współpracy ngo z UG na2014r (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Cieciuch Wanda
Data utworzenia:2013-11-08 09:40:28
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2013-11-08 09:40:31
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2013-11-08 09:42:29
Ostatnia zmiana:2014-01-17 11:09:27
Ilość wyświetleń:1453

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij