Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Ogłaszenie na otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych

 

Wójt Gminy Świątki ogłasza otwarty konkurs ofert na  wsparcie w 2015 roku zadań publicznych

skierowanych do mieszkańców Gminy Świątki, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

oraz zaprasza do składania ofert.


Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tych zadań.Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych, które Gmina ma przeznaczyć na ich realizację zawarte są w „Programie Współpracy Gminy Świątki z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok” przyjętym   Uchwałą Rady Gminy w Świątkach Nr. II/15/2014 z 17 grudnia 2014r.


Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Świątki w zakresie:


1. wspieranie działań integrujących społeczność gminną – organizowanie     imprez  integracyjnych; festyny, dożynki, imprezy wiejskie, służących     upowszechnianiu i podtrzymywaniu    miejscowej kultury, historii     i sztuki,

2. poznawanie walorów naszej przyrody   i jej ochrona oraz prowadzenie       edukacji  ekologiczna szczególnie wśród dzieci i młodzieży,

3. upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej poprzez organizację      imprez  sportowo    -  rekreacyjnych oraz organizowanie stałych zajęć          sportowych   szczególnie dla dzieci   i młodzieży,

4. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (ferie zimowe, wakacje, czas     poza   lekcyjny),

- wspieranie świetlic wiejskich w tym zakresie,

5. wspieranie rozwoju i upowszechnianie wolontariatu, szczególnie na rzecz      najuboższych,  najstarszych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy,

6. wspieranie zadań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, a także      działań  profilaktycznych w tym zakresie,

7. wspieranie projektów współfinansowanych za środków unijnych służących     realizacji zadań  własnych Gminy.


Wszystkie zadania powinny być skierowane do mieszkańców naszej gminy i dotyczyć poznania, rozwoju i wykorzystania walorów i zasobów naszej gminy.


W budżecie gminy na 2015r. na realizację wskazanego zadania zabezpieczono kwotę w wysokości 47 000,00 zł.


Zasady przyznawania dotacji:
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami).

b. Szczegółowe i ostateczne warunki przyznawania dotacji, realizacji      zadania i rozliczania dotacji określa umowa.

c.  Podmioty przystępujące do konkursu zobowiązane są do zapoznania się z „Zasadami współpracy Gminy Świątki z organizacjami pozarządowymi” przyjętymi uchwałą Nr. III/10/2010 Rady Gminy w Świątkach w dniu 30 grudnia 2010roku.


Termin i warunki realizacji zadań:

Zadania mają być zrealizowane zgodnie z harmonogramami opracowanymi przez oferentów, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 30 grudnia 2015 roku Szczegółowe warunki realizacji zadań określać będą umowy wraz

z załącznikami.


Termin i warunki składania ofert:


Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Świątkach w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2015 roku .


O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Druk oferty, można pobrać:

- w formie elektronicznej: ze strony internetowej BIP Świątki
www.bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl w zakładce Ogłoszenia otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych;

3

-w formie papierowej: w Urzędzie Gminy w Świątkach, Świątki 87
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym
w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.


Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

W celu dokonania oceny ofert Wójt Gminy w Świątkach powołaKomisję Konkursową.

Oferty będą oceniane na podstawie ustalonych kryteriów oceny.


Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi (kryterium 1,2,3,4):


Lp.

Kryterium oceny

Oferta spełnia kryterium

TAK

NIE

1.

Czy oferta jest złożona przez kwalifikującego się oferenta2.

Czy oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie3.

Czy oferta jest złożona na właściwym druku oferty, jest właściwie wypełniona i jest kompletna4.

Czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki
Oferty zawierające błędy formalne, nie uzupełnione w ciągu trzech dni od otrzymania powiadomienia oraz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


Etap II oceny – ocena ofert dopuszczonych do II etapu (kryterium 1-8):


Merytoryczna karta oceny oferty (kryteria 1-8):

 • minimalna ilość punktów potrzebnych do realizacji oferty -50


Lp.

Kryterium oceny

Ilość punktów

maksymalna przyznana

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację


0-10

2.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-10

3.

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne

0-10

4.

Planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego


0-10

5.

- planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy,

w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

- liczba uczestników projektu

0-10


0-10

6.

- realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w szczególności rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków


0-10

7.

- spójność celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu    i ofercie z zakresem rzeczowym zadania,    harmonogramem i kosztorysem

0-10


8.

- Nie jednorazowy charakter zadania.

- zakładane rezultaty realizacji zadania (zasięg    oddziaływania, dostępność dla odbiorców)


0-100-10


Ogółem : 100


Oferty będą oceniane w następujący sposób:


 1. Każdy członek Komisji Konkursowej będzie dokonywał indywidualnej oceny ofert, przydzielając za każde kryterium oceny odpowiednią ilość punktów na formularzu „Karty oceny ofert”.

 2. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty, które uzyskają co najmniej 50 punktów.

 3. Wójt Gminy Świątki dokona ostatecznego wyboru ofert, biorąc pod uwagę otrzymaną przez ofertę ilość punktów oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie.

 4. Wójt Gminy Świątki zastrzega możliwość przyznania Oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, a Oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty w stopniu proporcjonalnym do obniżonej kwoty dotacji.

 5. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta niezwłoczni po upływie terminu składania ofert.

 6. Wyniki oceny ofert i wykaz przyznanych dotacji podaje się do publicznej wiadomości na stroniewww.bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl

5


Wymagana dokumentacja:

Dokumenty podstawowe:

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby       upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem

       z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu        potwierdzającego       status prawny podmiotu i umocowanie osób go        reprezentujących.

Pouczenie

     Oferta oraz załączniki muszą być złożone w jednym egzemplarzu. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta,  należy wpisać „nie dotyczy”. W dokumencie nie należy dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.

2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu

i umocowanie osób go reprezentujących.

3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

4. Umowę partnerską lub oświadczenie partnera, w przypadku wskazania w ofercie partnera.


Do oferty mogą być załączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.


Pouczenie

 1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu, ujęte w odpowiednim rejestrze.

 2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień

do podpisywania dokumentów, upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

 1. Jeżeli osoby upoważnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.


Wójt Gminy


mgr Sławomir Kowalczyk

Świątki,2014.12.18

Załączniki

Program współpracy,15 (146.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta - realizacja zadania publicznego (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór sprawozdania ngo (203.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki konkursu na realizację zadań pubblicznych w 2015 (1021.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie Wójta Gminy Świa z dn. 25.02.2015r. tki (177.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Wanda Cieciuch
Data utworzenia:2014-12-22 12:10:59
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2014-12-22 12:11:02
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2014-12-22 12:16:24
Ostatnia zmiana:2015-03-10 12:56:13
Ilość wyświetleń:1594

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij