Ogłoszenie

Gmina Świątki

zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
„ zmiany sposobu użytkowania części użytkowej  budynku o numerze porządkowym 20 w miejscowości Kwiecewo polegającej na zmianie w  części parteru  budynku pomieszczeń szkolnych na 3 lokale mieszkalne w ramach zasobów gminnych”.

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro (bez podatku od towarów usług – VAT).
1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie:
a) opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej „ zmiany sposobu użytkowania części użytkowej  budynku o numerze porządkowym 20 w miejscowości Kwiecewo polegającej na zmianie w  części parteru  budynku pomieszczeń szkolnych na 3 lokale mieszkalne w ramach zasobów gminnych”  w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
1.2. W ramach zamówienia Oferent zobowiązany będzie także do:
a) uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych,
b) sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie wynikającym ze specyfiki projektowanych robót budowlanych,
c) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego bezpośrednio przed wszczęciem postępowania na wykonanie robót budowlanych – jeżeli wystąpią okoliczności,
o których mowa w art. 35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
1.3. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji tj. zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
1.4. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia wynikające z obowiązujących przepisów.
1.5. Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem: 71.00.00.00-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Cel i zakres opracowania:
Celem wykonania opracowania jest wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.

Zakres planowanych robót  przy zmianie sposobu użytkowania opisany jest w decyzji Urzędu Gminy Świątki znak: KI.6733.1.2015 z dnia 16.06.2015 roku  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia  

,

2.2. Wymagane ilości opracowań

a) wersja w wydruku (papierowa):
1) Projekty budowlany 5 egz.
2) Projekt wykonawczy 5 egz.
3) Kosztorysy inwestorskie 1 egz.
4) Przedmiary robót 1 egz.
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1 egz.

b) wersja elektroniczna:
1) Projekt budowlany – pliki PDF, 1 kpl.
2) Projekt wykonawczy - pliki PDF, 1 kpl.
3) Kosztorysy inwestorskie – plik programu kosztorysowego
i plik PDF 1 kpl.
4) Przedmiar robót – plik programu kosztorysowego i pliki PDF 1 kpl.
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- plik programu Word i plik PDF 1 kpl.
UWAGA – pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość

2.3. Wymagania dotyczące formy projektów i opracowań kosztorysowych:

2.3.1. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 2012, poz. 462) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) z uwzględnieniem warunków uzyskanych w opiniach, uzgodnieniach i innych dokumentach wymaganych przepisami szczególnymi.

2.3.2. Projekty wykonawcze mają stanowić komplet rozwiązań projektowych koniecznych do realizacji robót budowlanych i w zależności od potrzeb wynikających z rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym należy sporządzić:
• opisy techniczne proponowanych rozwiązań projektowych,
• dobór i zestawienie materiałów w przyjętych rozwiązaniach,
• rysunki szczegółów (detali) realizacyjnych.

Projekt wykonawczy powinien być opracowany w sposób uszczegóławiający projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę robót budowlanych i realizację robót budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).
UWAGA: Wykonawca sam określa jakie projekty wykonawcze są niezbędne do zrealizowania zamówienia.

2.3.3. Kosztorys inwestorski należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

2.3.4. Przedmiary robót należy sporządzać w oparciu o projekty budowlano-wykonawcze, dane wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. Przedmiar należy opracować z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

2.3.5. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych: należy opracować z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). Opracowanie ma zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.

4. Termin związania ofertą.
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie usługi opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej  , łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę  zrealizowany został w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy .

6. Warunki udziału w postępowaniu.
W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy dysponująco najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

7. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,
c) dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie projektantem posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej  bez ograniczeń,
d) aktualne zaświadczenie członkowstwa w/wym. osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego,
e) zestawienie wykonanych prac projektowych w latach 2012 – 2015 z ewentualnym załączeniem posiadanych referencji.

Wymagane w podpunktach b), c), d), e) dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie całego zamówienia.
Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Światki , Światki 87 , 11-008 Światki  ( sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 03.07.2015 r. o godz. 15:00.

10. Osoba uprawniona do kontaktów:
Szczegółowych informacji udziela Pani Barbara Wasilewska.
Kontaktować można się w godzinach: pn.-czw. od 9.00 do 14.00, pt. od 9.00 do 12.00, telefonicznie:  tel. 89 6169883 w. 114 , fax 89 6169822.

 Pozostałe informacje
11.1. Z wybranym Oferentem Gmina Świątki  zawrze  umowę o wykonanie prac projektowych niezwłocznie od dnia przekazania informacji o wyborze oferty,
11.2. Zamawiający poprzez zawarcie umowy o wykonanie prac projektowych nabywa także autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Załączniki
1) Formularz ofertowy
2) Wzór umowy o wykonanie prac projektowych

 

Świątki,17.06.2015 roku

                                                                                            Wójt Gminy Świątki