Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE - zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia we wsi Gołogóra UNIEWAŻNIONY

Ogłoszenie

Gmina Świątki

zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia wody we wsi Gołogóra

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro (bez podatku od towarów usług – VAT).
1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonania opracowania operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia wody we wsi Gołogóra   w zakresie likwidacji studni nr 1A i wykonanie nowej studni oraz zmiany wielkości  zasobów całego ujęcia składającego się z dwóch studni starej nr 2 i nowej wykonanej w miejsce zlikwidowanej studni nr 1A , działających naprzemiennie.

1.2. W ramach zamówienia Oferent zobowiązany będzie także do:
a) uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych,
1.3. Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem: 71.00.00.00-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Cel i zakres opracowania:
wykonanie opracowania operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia wody we wsi Gołogóra   w zakresie likwidacji studni nr 1A i wykonanie nowej studni oraz zmiany wielkości  zasobów całego ujęcia składającego się z dwóch studni starej nr 2 i nowej wykonanej w miejsce zlikwidowanej studni nr 1A , działających naprzemiennie.

Gmina Świątki posiada następujące opracowania , pozwolenia, dokumenty :

- Decyzję Starostwa Powiatowego  znak GŚ VII6341.32.2011 z dnia 31.08.2011 roku zezwalającą na pobór wody ze studni nr 1A ( zlikwidowanej) oraz studni nr 2 wraz z operatem wodnoprawnym ,

-  Zawiadomienie Starostwa Powiatowego  znak GŚ-III.6531.3.2015.KK z dnia 31.03.2015 roku  o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji  geologicznej likwidacji otworu wiertniczego ( studni nr 1A ) wraz z dokumentacją ,

-Decyzję Starostwa Powiatowego  znak GŚ-III.6531.2.2015.KK z dnia 31.03.2015 roku  zatwierdzającą dodatek nr 4 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych wraz z dokumentacją ,

--mapę geodezyjną powykonawczą.

2.2. Wymagane ilości opracowań  - wersja w wydruku (papierowa) -4  egzemplarze

3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.

4. Termin związania ofertą.
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie usługi wykonania opracowania operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia wody we wsi Gołogóra , łącznie z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego  zrealizowany został w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy .

6. Warunki udziału w postępowaniu.
W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do sporządzania operatów wodnoprawnych  .

7. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,
c) dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie projektantem posiada uprawnienia do sporządzania operatów wodnoprawnych 

d) aktualne zaświadczenie członkowstwa w/wym. osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego,
e) zestawienie wykonanych prac projektowych w latach 2012 – 2015 z ewentualnym załączeniem posiadanych referencji.

Wymagane w podpunktach b), c), d), e) dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz opatrzoną aktualną datą lub poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oraz aktualną datą i parafowanie każdej strony kserokopii dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę netto  za wykonanie całego zamówienia.
Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Światki , Światki 87 , 11-008 Światki  ( sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2015 r. o godz. 15:00.

10. Osoba uprawniona do kontaktów:
Szczegółowych informacji udziela Pani Barbara Wasilewska.
Kontaktować można się w godzinach: pn.-czw. od 9.00 do 14.00, pt. od 9.00 do 12.00 telefonicznie:  tel. 89 6169883 w. 114 , fax 89 6169822.

 Pozostałe informacje
11.1. Z wybranym Oferentem Gmina Świątki  zawrze  umowę o wykonanie prac projektowych niezwłocznie od dnia przekazania informacji o wyborze oferty,
11.2. Zamawiający poprzez zawarcie umowy o wykonanie prac projektowych nabywa także autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Załączniki
1) Formularz ofertowy
2) Wzór umowy o wykonanie prac projektowych

 

Świątki,23.06.2015 roku

                                                                                                                Wójt Gminy Świątki

Załączniki

ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia wody w Gołogórze (23.9kB) Zapisz dokument  
ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia wody w Gołogórze (290.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja (233kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie operatu wodnorawnego w Gołogórze (151.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magda Korowaj
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magda Korowaj
Data wprowadzenia:2015-06-25 08:22:00
Opublikował:Magda Korowaj
Data publikacji:2015-06-25 08:47:27
Ostatnia zmiana:2016-05-23 13:59:53
Ilość wyświetleń:1110

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij