Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ KALISTY

Świątki , 16.11.2015

                                                               ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE  WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ KALISTY

 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 j.t .ze zm.)

 Zamawiający:

Gmina Świątki

Świątki 87 , 11-008 Świątki

REGON 510743203 , NIP 739-34-67-507

 

I.                    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej  dla potrzeb realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej Kalisty  wraz z zaprojektowaniem przyłączy  wodociągowych do budynków mieszkalnych ok. 26 budynków . Budynki wraz z orientacyjną  trasą wodociągu ( ok. 10 km) zaznaczono na załączniku graficznym

 Dokumentację  techniczną należy      opracować w stopniu umożliwiającym uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę.

Dokumentacja powinna zawierać: 

a)      Mapa sytuacyjno – wysokościowa z przeznaczeniem do celów projektowych pod przyszłe kolektory sieci wodociągowej

b)      Projekt budowlano-wykonawczy  wraz z wszystkimi uzgodnieniami w 5-ciu egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

c)     Kosztorys inwestorski w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

d)    Szczegółowy przedmiar robót  w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

e)    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

f)     Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego i innymi przepisami, potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  .

Przedmiot zamówienia obejmuje również :

-uzyskanie map do celów projektowych ,

- wykonanie koncepcji  przebiegu sieci wodociągowej ,

- opracowanie   dokumentacji  technicznej na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami  do budynków ,

- wykonanie badań geologiczno –inżynierskich

- dokonanie uzgodnienia przebiegu sieci wodociągowej oraz obiektów z nią związanych takich  jak  : hydranty  , zasuwy  , miejsca przejść pod drogami , urządzeń oraz kolizje z uzbrojeniem terenu znajdujących się w obszarze projektowanej sieci ,

-uzyskanie zgód właścicieli  działek , przez które przebiegać będzie projektowana  sieć wodociągowa,

- uzgodnienia  sieci z Państwowoym Powiatowym Inspektorem Sanitarny, oraz rzeczoznawcą do sprawdzenia zabezpieczeń przeciwpożarowych ,

-wykonanie wykazu właścicieli działek objętych przedmiotem zamówienia .

Wykonawca realizować będzie zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania  w imieniu i na rzecz Gminy Światki – do załatwiania wszelkich spraw  związanych z niniejszym zamówieniem  w tym wystąpienia wszelkich wymaganych prawem opinii i pozwoleń , niezbędnych do opracowania projektu.

 Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa m.in.:

·          Ustawą z dnia 07.07.1999r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. u. z 2013r., poz.  1409 ze zm.),

·          Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstawa sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

·          Rozporządzeniem Ministra  Transportu , Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w  sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowo ( Dz. U. z 2012 r., poz. 462  ze zm.).

II.  Kryterium oceny ofert 

Przy wyborze ofert Zamawiający  będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 kryterium:  cena  -  waga  100%     

Ocenie będzie podlegać cena za całość zamówienia brutto, wyliczona w formularzu ofertowym. 

1.   Sposób obliczenia ceny:

a)      Cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym i załącznikach. Są to m.in. następujące koszty: wykonanie niezbędnych badań , raportów i ekspertyz, uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji, ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewiedzieć w chwili zawierania umowy.

b)     Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

c)     Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie.

d)     Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania.

e)     Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.

f)        Kwoty wyliczone przez niego stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania       i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszego zapytania ofertowego i Umowie. Kwota winna więc zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością wykonania całości prac projektowych objętych Umową.

III.       Sposób przygotowania oferty.

 Oferta powinna zawierać :

a)    Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 1,

b)    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2,

c)     Uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej – sieci, instalacje, urządzenia wodociągowe

d)    Aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwych Izbach Samorządu Zawodowego,

e)    Potwierdzenie w postaci referencji wykonania minimum 3 podobnych prac projektowych,

f)     Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy. 

Formularz oferty (oryginał) - załącznik nr 1 wypełniony w języku polskim, w formie pisemnej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2 wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem: 

„Konkurs ofertowy dotyczący wykonania dokumentacji projektowej w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej Kalisty ” . 

Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi Wykonawca. 

IV.       Miejsce, sposób i termin składania ofert.    

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)

w sekretariacie Urzędu  Gminy Świątki , 11 -008 Świątki 87  lub przesłać pocztą do dnia   27.11.2015 r. do godz. 1000 . 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne lub opatrzone błędem nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się i udzielenia wyjaśnień –

Barbara Wasilewska tel. 89 616 98 83  wewn. 114 . 

V.       Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 04.12.2015 r.

Podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę nastąpi niezwłocznie, po uprzednim ustaleniu terminu jej podpisania. 

VI.       Termin realizacji zamówienia:   

     Termin realizacji zamówienia do 30.06.2016 r.  

 

                                                                                WÓJT GMINY ŚWIĄTKI

                                                                                            (-)

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ KALISTY (328.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - formularz oferty (119.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 - oświadczenie (54.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROJEKT UMOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ KALISTY (209.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik graficzny – sugerowany przebieg projektowanego wodociągu (926.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 30.11.2015 (134.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magda Korowaj
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magda Korowaj
Data wprowadzenia:2015-11-16 13:24:03
Opublikował:Magda Korowaj
Data publikacji:2015-11-16 13:28:58
Ostatnia zmiana:2015-12-01 14:09:35
Ilość wyświetleń:2375
Urząd Gminy w Światkach
Świątki 87, 11-008 Świątki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij