Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Ogłoszenie dotyczące postępowania zapytania ofertowego na:.udzielenie Gminie Świątki długoterminowego kredytu w walucie polskiej, w wysokości 300.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie deficytu budżetowego

  Nr postępowania ZP.271-1.8.2015.                                             Świątki, dnia 16-12-2015 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 o wartości powyżej kwoty brutto
na dostawy lub usługi, których wartość przekracza kwoty 30 000,00 zł;*
na roboty budowlane, których wartość przekracza kwoty 50 000,00 zł;*
   a nieprzekraczających netto kwoty do 30 000 euro 

1. Zamawiający:
Gmina Świątki,
11-008 Świątki 87

Nazwa jednostki organizacyjnej:
GMINA Świątki
 tel. 896.169 883, e-mail:.urzad@swiatki.pl
ogłasza postępowanie na:.udzielenie Gminie Świątki długoterminowego kredytu w walucie polskiej, w wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) na pokrycie deficytu budżetowego
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Świątki długoterminowego kredytu w walucie polskiej, w wysokości 300.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie deficytu budżetowego
1. Zakres zamówienia:
1) Kwota kredytu – 300.000,00 zł.
2) Okres kredytowania – do 31 grudzień  2023 r.,
3) Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego – w terminie pięciu dni od dnia zawarcia umowy, przez przekazanie środków na rachunek podstawowy Zamawiającego nr 47 8857 1025 3001 0000 0101 0001.
4) Spłata kredytu – w równych miesięcznych ratach  po 3.125,00 zł płatnych na ostatni dzień każdego miesiąca  począwszy od 31.01.2017r.  do 31.12.2024 roku:
5) Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej dla depozytów WIBOR 1M (PLN) wyliczanej jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o marżę Wykonawcy. Marża Wykonawcy wyrażona w punktach procentowych pozostaje na niezmienionym poziomie w całym okresie kredytowania.
6) Termin zapłaty prowizji przez Zamawiającego (jeśli będzie wymagana) – w dniu uruchomienia kredytu.
7) Spłata odsetek od kredytu w terminach miesięcznych - w ostatnim dniu miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 2017 roku.
8) Płatność odsetek w terminach, o których mowa w pkt.7) będzie bezwzględnie wymagalna. Skutki nie wywiązania się z płatności określi umowa przygotowana przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą Prawo bankowe.
9) Płatność rat kapitałowych w terminach, o których mowa w pkt. 4) nie będzie bezwzględnie wymagalna, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas  oznaczony przy czym:
a) wniosek powinien być złożony Wykonawcy przed terminem płatności raty kapitałowej,
b) oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres kredytowania,
c) niespłacona rata kapitałowa będzie wchodziła w skład niespłaconej części kapitału i zostanie oprocentowana na zasadach określonych w umowie.
d) z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat lub prowizji.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) spłaty większej kwoty kapitału niż rata roczna;
b) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu,
bez dodatkowych prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu;
11) Za spłatę rat kredytu oraz odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
12) Kredyt nie będzie obciążony innymi należnościami i opłatami niż wymienione w ofercie Wykonawcy.
13) Sposób płatności - przelew.
14) Forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Podpisanie deklaracji wekslowej oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu wystawienia weksla nastąpi równocześnie z podpisaniem umowy kredytu.
15) Zamawiający przedstawi na żądanie Wykonawcy dokumenty potwierdzające wykorzystanie kredytu.
2. Zamawiający oświadcza, że nie zalega z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy - kopie zaświadczeń Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zamawiający przedstawi wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia.
3. Sytuacje prawną i finansową Zamawiającego przedstawiają załączniki Nr 5 i 6 niniejszej SIWZ.
4. Na dzień  30-12-2016 r.  Gmina Świątki posiada zadłużenia:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddz.                  W Olsztynie w kwocie 25.000,00 zł. z przeznaczeniem  na budowę sieci   wodociągowej Skolity –Dąbrówka-Kalisty spłata w ratach kwartalnych  po12.500,00zł. płatnych do dzień 20 ostatniego m-ca kwartału począwszy od 20.09.2011 do 20.09.2016roku.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Oddz. W Olsztynie w kwocie 983.500,00zł. z przeznaczeniem na  „ budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej w miejscowościach Świątki,Jankowo,Drzazgi,Kwiecewo  w Gminie Świątki”  , spłata w równych ratach kwartalnych  w kwocie   30.750,00zł  pierwsza rata płatna 30.09.2012 rok  ostatnia rata płatna do dnia 30.06.2022r.
Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddz.w Olsztynie w kwocie  651.000,00zł z przeznaczeniem na „budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej w miejscowościach Świątki,Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo w gminie Świątki” spłata w równych ratach kwartalnych w kwocie 23.250,00zł. pierwsza rata płatna do 30.03 2013r. ostatnia rata płatna do 30.12.2022r.
Warmiński Bank Spółdzielczy  w Jonkowie   w kwocie 320.000,00zł. z przeznaczeniem na „przebudowę świetlicy wiejskiej w Kwiecewie „ spłata w równych 40 ratach kwartalnych w kwocie 10.000,00zł, pierwsza rata płatna  30.03.2014 ostatnia 31.12.2023r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w kwocie 243.015,00 z przeznaczeniem na „ modernizację gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służącym mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego” spłata pożyczki do 20.12.2021 Raty pożyczki  w kwocie  po 30x 10.900,00 pierwsza1x12.500,00zł  , ostatnia rata 1x7.309,00
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie w kwocie 270.000,00 zł na remont drogi powiatowej Świątki-Jonkowo spłata w równych ratach kwartalnych po 7.500,00 zł pierwsza rata płatna 30-03-2015 ostatnia 31-12-2024 roku

1. Zamawiający informuje, że:
nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności (factoring, forfalting,  e-financing),
nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
nie posiada udziałów w podmiotach podległych.
obsługę budżetu Gminy Świątki prowadzi Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Jonkowie Oddz. Świątki.
Zamawiający podpisze oddzielny dokument oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Wykonawcy do wysokości faktycznego zadłużenia.
Wysokości dochodów bieżących uzyskanych w 2010 – 11.817.011,48 zł,
w roku 2011 – 11.913.811,61zł,
w roku 2012 – 13.516.091,36zł.
w roku 2013  - 14.545.447,07zł.
W roku 2014 – 13.942.509,00 zł
Zamawiający nie ma zawartych umów leasingowych.
Zamawiający nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń innym podmiotom.
z Gminą Świątki organizacyjnie powiązane są :
a) jednostki budżetowe:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach  REGON 519630908 ,
NIP 739-34-31-490
Gimnazjum Publiczne w Świątkach  REGON 510884381, NIP 739-30-38-812.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach  REGON 004453738, NIP 739-30-29-204
b) instytucje kultury:
Gminna Biblioteka publiczna w Świątkach REGON 510884412, NIP 739-30-90-735

3. Miejsce realizacji:.
Gmina Świątki,
11-008 Świątki 87
rachunek podstawowy Zamawiającego nr 47 8857 1025 3001 0000 0101 0001.
4. Termin wykonania zamówienia do 30 grudnia 2015 roku

5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania czynności bankowych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2) Posiada w miejscowości Świątki oddział lub pkt kasowy.
3)

 

6. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów.
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
b)  …………………………………………………….

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

1) cena             - 100%
2)  .................... - .............................%
3)  .................... - .............................%

Oferty należy składać w Urząd Gminy Świątki, 11-008 Świątki 87,
pokój nr 15
 fax 896 169 822
e-mail urzad@swiatki.pl

Termin składania ofert upływa dnia 22-12-2015
 o godzinie 1300

Termin związania ofertą wynosi 20 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
.Dobrosława Sztajnborn tel. 509222079, w godz. 8-12
..................................................................................... tel. ................................, w godz. ...........

Pozostałe informacje:
zapytanie ofertowe nie jest prowadzone w trybie Przetargu Publicznego o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U.2013.907 z późn. zm.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia powstępowania w każdym czasie, bez podania przyczyn

                         
    ......................................................
                                      (podpis osoby uprawnionej)

 

druk oferty w załaczniku

 


     

Załączniki

ogłoszenie zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu bankowego ZP.271-1.8.2015 a (873.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta kredyt (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wojtera Zbigniew
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2015-12-17 12:43:00
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2015-12-17 12:54:57
Ostatnia zmiana:2015-12-17 13:11:21
Ilość wyświetleń:1078

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij