Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na przygotowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego o którym mowa w Art. 31 ust. 2 , ust.3 i 4 PZP (USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) do przeprowadzenia postępowania przetargowego gdzie przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącego budynku przedszkolnego.

Nr postępowania ROS.271-1.4.2016       Świątki, dnia .02-03-2016 r


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 o wartości powyżej kwoty brutto
na dostawy lub usługi, których wartość przekracza kwoty 30 000,00 zł;*
na roboty budowlane, których wartość przekracza kwoty 50 000,00 zł;*
a nieprzekraczających netto kwoty do 30 000 euro 

(tablica ogłoszeń)

1. Zamawiający:
Gmina Świątki,
11-008 Świątki 87

Nazwa jednostki organizacyjnej: Gmina Świątki tel. 896 169 883, e-mail: urzad@swiatki.pl
ogłasza postępowanie na: przygotowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego o którym mowa w Art. 31 ust. 2 , ust.3 i 4 PZP  (USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) do przeprowadzenia postępowania przetargowego gdzie przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącego budynku przedszkolnego.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia jest przygotowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego o którym mowa w Art. 31 ust. 2 , ust.3 i 4 PZP  (USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.
Dz. U. z  2015 r. poz. 2164)
do przeprowadzenia postępowania przetargowego gdzie przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącego budynku przedszkolnego.
Program Funkcjonalno-użytkowy powinien być wykonany zgodnie z  rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz innymi przepisami obowiązującego prawa.

Przedsięwzięcie inwestycyjne  ma  polegać na rozbudowie istniejącego budynku przedszkolnego z przystosowaniem na żłobek oraz przebudowa kuchni.  Rozbudowa będzie polegała na zmianie parametrów użytkowych  budynku. W ramach rozbudowy  planuje się dobudowanie nowej bryły i zwiększenie powierzchni użytkowej o ok. 150 m2. W nowej bryle znajda się takie pomieszczenia jak: wózkowania, szatnia dla dzieci, sala zabaw, sypialnia, łazienka dla dzieci, łazienka dla personelu, pomieszczenie do mycia nocników, pomieszczenia dla logopedy, szatnia dla personelu, taras na powietrzu. Należy wykonać utwardzone ciągi piesze do nowej części. Planowane jest również kompletne wyposażenie  wszystkich pomieszczeń.
Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmował prace projektowe, budowlane, zakup wyposażenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
Przewiduje się roboty budowlane architektoniczne, konstrukcyjne, instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz teletechniczne.


Zakres robót przygotowawczych obejmuje:

wyłonienie autora dokumentacji technicznej, w tym:
- projekt architektury,
- projekt konstrukcji,
- projekty instalacji sanitarnych,
- projekty instalacji elektrycznej,
- projekt instalacji przeciwpożarowej,
- projekty instalacji teletechnicznej,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robót,
kosztorysy sporządzone w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże, ZZK) z zachowaniem wymogów wynikających z rozporządzenia jak w punkcie powyżej,
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporządzona
z zachowaniem wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
          Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania przy rozbudowie budynku:
prace przygotowawcze: zabezpieczenia placu, wygrodzenia, organizacja placu                           budowy, ewentualna wycinka drzew,
  roboty rozbiórkowe: rozbiórka komórki gospodarczej,
  roboty budowlane zgodne z dokumentacją techniczną,
  roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, ich podłączenia do sieci,
  przebudowa kuchni według posiadanego nieaktualnego projektu technologicznego,
  prace wykończeniowe i montaż wyposażenia wg projektu architektonicznego,
  procedury prób i odbiory.

Planowany okres realizacji inwestycji:

 Realizację inwestycji planujemy wykonać w roku 2016 r. Termin rozpoczęcia :  maj 2016, termin zakończenia 15 październik 2016 r.

   II kwartał 2016 r.:
-  wyłonienie wykonawcy Programu Funkcjonalno-użytkowego
-  ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej i  wykonania robót budowlanych,
II-IV kwartał:
-  wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie pomieszczeń,
-  zakończenie robót i wyposażania do 15 października 2016 r.

3. Miejsce realizacji: Świątki
4. Termin wykonania zamówienia 04-04-2016 r

5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) opracowali co najmniej 5 programów Funkcjonalno - Użytkowych o których mowa w Art. 31 ust. 2 , ust.3 i 4 PZP (USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164)  zgodnie z  rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz innymi przepisami obowiązującego prawa.
b) posiadają odpowiednią kadrę do opracowania programów
c)


6. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów.
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
b) Wykaz wykonanych programów Funkcjonalno – Użytkowych odnoszący się do projektowania i budowy  lub przebudowy przedszkoli lub żłobków.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

1) cena             - 100%
2)  .................... - .............................%


Oferty należy składać w Urząd Gminy Świątki, 11-008 Świątki 87,
pokój nr 9
 fax 896 169 822
e-mail:  urzad@swiatki.pl

Termin składania ofert upływa dnia 09-03-2016 r
 o godzinie 1500

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Barbara Wasilewska tel. 509 221 986, w godz. 7-12.
Zbigniew Wojtera tel. 509 222 045, w godz. 7-12

 

                         
Światki dnia 02-03-2016 r
                                      (podpis osoby uprawnionej)

Wójt Gminy Świątki
Sławomir Kowalczyk
(-)

Załączniki

Dane do kalkulacji kosztów (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie ROS 271-1 4 2016 (115.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedszkole Świątki program (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2016-03-02 13:22:34
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2016-03-02 13:45:50
Ostatnia zmiana:2016-03-03 13:26:27
Ilość wyświetleń:1424

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij