OGŁOSZENIE!

Informuję, że w celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych, opłat z tytułu używania lokali oraz innych zaległości cywilnoprawnych związanych z korzystaniem z mieszkaniowego zasobu Gminy Świątki wydałem w dniu 22 marca 2016 roku Zarządzenie nr 12 w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności wobec Gminy Świątki
Warunki uczestnictwa w Programie odpracowania zadłużenia określone są w załączniku nr 1 i 2 do Zarządzenia.
Celem programu jest wygaśnięcie istniejących, pomiędzy gminą Świątki, a dłużnikami zaległości z tytułu należności czynszowych, opłat z tytułu używania lokali oraz innych należności cywilnoprawnych związanych z korzystaniem z mieszkaniowego zasobu Gminy Świątki. Po wykonaniu świadczenia przez dłużnika wynikającego z umowy, zobowiązanie wygasa (do kwoty ustalonej w umowie), tak jakby wygasło przez zwykłe dokonanie zapłaty.
Założeniem tego programu jest przede wszystkim pomoc w wyjściu z pogłębiającego się zadłużenia i w konsekwencji uniknięcia egzekucji komorniczej.
Wnioski w sprawie odpracowania zadłużenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Świątkach oraz na stronie internetowej


 http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=4603&bar_id=2741

Wójt
Gminy Świątki
/-/ Sławomir Kowalczyk