Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

GMINA Świątki ogłasza postępowanie na: udzielenie Gminie Świątki długoterminowego kredytu w walucie polskiej, w wysokości 300.000,00 zł słownie : trzysta tysięcy złotych) na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Świątkach w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Projekt Maluch”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 o wartości powyżej kwoty brutto
na dostawy lub usługi, których wartość przekracza kwoty 30 000,00 zł;* a nieprzekraczających netto kwoty do 30 000 euro
 

1. Zamawiający:
Gmina Świątki,
11-008 Świątki 87
2. Nazwa jednostki organizacyjnej:
GMINA Świątki
 tel. 896.169 883, e-mail:.urzad@swiatki.pl
ogłasza postępowanie na: udzielenie Gminie Świątki długoterminowego kredytu w walucie polskiej, w wysokości 300.000,00 zł  słownie : trzysta  tysięcy złotych) na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Świątkach w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Projekt Maluch”.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 23 Wójta Gminy Świątki z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie: ustalenia „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Świątkach” z późniejszymi zmianami (Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy Świątki z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 23 Wójta Gminy Świątki z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Świątkach”).

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Świątki długoterminowego kredytu w walucie polskiej, w wysokości 300.000,00 zł  słownie : trzysta  tysięcy złotych) na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Świątkach w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Projekt Maluch”
4. Zakres zamówienia:
1) Kwota kredytu – 300 000,00 zł.
2) Okres kredytowania – do 31 grudzień  2026 r.,
3) Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego – w terminie pięciu dni od dnia zawarcia umowy, przez przekazanie środków na rachunek podstawowy Zamawiającego nr 47 8857 1025 3001 0000 0101 0001.
4) Spłata kredytu – w ratach półrocznych pierwsza rata  płatna 30.06.2018 w kwocie 10.000zł  płatne  przez  okres lat 2018-2022 płatnych na ostatni dzień miesiąca czerwca i grudnia, następnie  od 31.03.2023r.  do 31.12.2025 roku raty kwartalne  płatne na ostatni dzień m-ca kwartału  po 10.000zł.i od 31.03.2026 do 31.12.2026 raty kwartalne  po 20.000zł. płatne na ostatni dzień każdego m-ca kwartału :
5) Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej dla depozytów WIBOR 1M (PLN) wyliczanej jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o marżę Wykonawcy. Marża Wykonawcy wyrażona w punktach procentowych pozostaje na niezmienionym poziomie w całym okresie kredytowania.
6) Termin zapłaty prowizji przez Zamawiającego (jeśli będzie wymagana) – w dniu uruchomienia kredytu.
7) Spłata odsetek od kredytu w terminach miesięcznych - w ostatnim dniu miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 2017 roku.
8) Płatność odsetek w terminach, o których mowa w pkt.7) będzie bezwzględnie wymagalna. Skutki nie wywiązania się z płatności określi umowa przygotowana przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą Prawo bankowe.
9) Płatność rat kapitałowych w terminach, o których mowa w pkt. 4) nie będzie bezwzględnie wymagalna, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas  oznaczony przy czym:
a) wniosek powinien być złożony Wykonawcy przed terminem płatności raty kapitałowej,
b) oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres kredytowania,
c) niespłacona rata kapitałowa będzie wchodziła w skład niespłaconej części kapitału i zostanie oprocentowana na zasadach określonych w umowie.
d) z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat lub prowizji.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) spłaty większej kwoty kapitału niż rata roczna;
b) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez dodatkowych prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu;
11) Za spłatę rat kredytu oraz odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
12) Kredyt nie będzie obciążony innymi należnościami i opłatami niż wymienione w ofercie Wykonawcy.
13) Sposób płatności - przelew.
14) Forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Podpisanie deklaracji wekslowej oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu wystawienia weksla nastąpi równocześnie z podpisaniem umowy kredytu.
15) Zamawiający przedstawi na żądanie Wykonawcy dokumenty potwierdzające wykorzystanie kredytu.
16) Zamawiający oświadcza, że nie zalega z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy - kopie zaświadczeń Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zamawiający przedstawi wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia.
5. Na dzień   30.11.2016 r.  Gmina Świątki posiada zadłużenia:
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Oddz. W Olsztynie w kwocie 707.250,00zł. z przeznaczeniem na  „ budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej w miejscowościach Świątki,Jankowo,Drzazgi,Kwiecewo  w Gminie Świątki”  , spłata w równych ratach kwartalnych  w kwocie   30.750,00zł  pierwsza rata płatna 30.09.2012 rok  ostatnia rata płatna do dnia 30.06.2022r.
2)  Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddz.w Olsztynie w kwocie 581.250,00zł z przeznaczeniem na „budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej w miejscowościach Świątki,Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo w gminie Świątki” spłata w równych ratach kwartalnych w kwocie 23.250,00zł. pierwsza rata płatna do 30.03 2013r. ostatnia rata płatna do 30.12.2022r.
3) Warmiński Bank Spółdzielczy  w Jonkowie   w kwocie 290.000,00zł. z przeznaczeniem na „przebudowę świetlicy wiejskiej w Kwiecewie „ spłata w równych  ratach kwartalnych w kwocie 10.000,00zł, pierwsza rata płatna  30.03.2014 ostatnia 31.12.2023r.
4) Warmiński Bank Spółdzielczy  w Jonkowie w kwocie 247.500,00zł z przeznaczeniem na” przebudowę świetlicy wiejskiej  w Skolitach” spłata w równych ratach kwartalnych po 7.500,00 pierwsza rata płatna 31.03.2015 ostatnia 31.12.2024
5)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w kwocie 210.315,41 z przeznaczeniem na „ modernizację gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służącym mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego” spłata pożyczki do 20.12.2021 Raty pożyczki  w kwocie  21x 10.900,00 ostatnia rata 1x3.215,41
6) Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie w kwocie 300.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu spłata od 31.01.2017 do 31.12.2024 roku w równych ratach kwartalnych po 9.375,00zł.
7) Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie w kwocie 180.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie remont drogi powiatowej Świątki - Komalwy spłata od 31.01.2017 do 31.12.2022 roku w ratach miesięcznych po 834,00zł.następnie od 31.01.2023 do 31.12.2024 po 2500,00 miesięcznie,  od 31.01.2012025 do 31.12.2025  miesięcznie po 5000,00zł.
6. Zamawiający informuje, że:
1) nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności (factoring, forfalting,  e-financing),
2) nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
3) nie posiada udziałów w podmiotach podległych.
4) obsługę budżetu Gminy Świątki prowadzi Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Jonkowie Oddz. Świątki.
5) Zamawiający podpisze oddzielny dokument oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Wykonawcy do wysokości faktycznego zadłużenia.
6) Wysokości dochodów bieżących uzyskanych w:
a) w roku 2013 – 14 545 447,07 zł.,
b) w roku 2014 – 14 588 044,77 zł.,
c) w roku 2015 – 13 865 755,61 zł.
7) Zamawiający nie ma zawartych umów leasingowych.
8) Zamawiający nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń innym podmiotom.
9) z Gminą Świątki organizacyjnie powiązane są :
7. jednostki budżetowe:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach  REGON 519630908 , NIP 739-34-31-490
2) Gimnazjum Publiczne w Świątkach  REGON 510884381, NIP 739-30-38-812.
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach  REGON 004453738, NIP 739-30-29-204
8. instytucje kultury:
1) Gminna Biblioteka publiczna w Świątkach REGON 510884412,
NIP 739-30-90-735
9. Miejsce realizacji:
 Gmina Świątki,
 11-008 Świątki 87
 rachunek podstawowy Zamawiającego nr 47 8857 1025 3001 0000 0101 0001
10. Termin wykonania zamówienia od 31 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2026 roku.
11. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie  Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski w  zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 29  sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w  przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument  potwierdzający uprawnienia do wykonywania czynności bankowych.
a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa  przedstawione w formie kopii powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w następujący sposób: każda zawierająca jakąkolwiek treść strona dokumentu nie składanego w oryginale winna być opatrzona klauzulą “za zgodność z oryginałem” oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela/li Wykonawcy.
2) Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów.
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
b) …………………………………………………….
3) Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.
1) cena             - 100%
2)  .................... - .............................%

13. Wadium nie obowiązuje
14. Oferty należy składać:
  Urząd Gminy Świątki, 11-008 Świątki 87, pokój nr 15
   fax 896 169 822
  e-mail urzad@swiatki.pl

Termin składania ofert upływa dnia 19-12-2016 o godzinie 13:00
Termin związania ofertą wynosi 20 dni
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Dobrosława Sztajnborn skarbnik@swiatki.pl
Zbigniew Wojtera urzad@swiatki.pl

Pozostałe informacje: zapytanie ofertowe nie jest prowadzone w trybie Przetargu Publicznego o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. 2015 poz. 2164  z późn. zm.
                        
   Wójt Gminy
Sławomir Kowalczyk (-)
                                     

Załączniki

zapytanie ofertowe na kredyt 300 000 ROS271-1.14.2016 (225kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz oferty Ros 271-1.14.2016 (266.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz oferty Ros 271-1.14.2016 (186.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Dobrosława Sztajnborn
Data utworzenia:2016-12-12 08:55:56
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2016-12-12 08:55:59
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2016-12-12 13:28:35
Ostatnia zmiana:2016-12-12 13:34:55
Ilość wyświetleń:816

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij