Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH W REFERACIE KOMUNALNO - INWESTYCYJNYM Stanowisko pracy – ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH

W REFERACIE KOMUNALNO - INWESTYCYJNYM


  1. Stanowisko pracy – ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego.


  1. Wymagania:

 1. niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe – minimum I-go stopnia w zakresie:

 1. urbanistyka;

 2. budownictwo;

 3. zagospodarowanie przestrzenne;

 4. architektura;

 5. inżynieria środowiska;

 6. geodezja;

 7. administracja.

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 2. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.


 1. dodatkowe:

 1. 2 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego przy prowadzeniu spraw związanych z planowaniem przestrzennym lub w pracowniach projektowych;

 2. znajomość przepisów prawnych dotyczących stanowiska pracy tj. m.in.:

 1. Prawo budowlane i przepisy wykonawcze;

 2. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

 3. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisy wykonawcze;

 4. Prawo ochrony środowiska i przepisy wykonawcze;

 5. ustawa o uzdrowiskach;

 6. ustawa o gospodarce nieruchomościami;

 7. Kodeks Postępowania Administracyjnego;

 8. znajomość Prawo geodezyjne – umiejętność czytania map.

 1. prawo jazdy kategorii B;

 2. praktyczna umiejętność obsługi komputera;

 3. umiejętność myślenia strategicznego i precyzyjnego formułowania myśli;

 4. umiejętność redagowania pism w sposób czyniący je zrozumiałymi dla czytającego;

 5. umiejętność logicznego wyciągania wniosków z przyjętych założeń;

 6. komunikatywność;

 7. umiejętność pracy w zespole;

 8. uprawnienia budowlane nadane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.


  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. W zakresie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych:

 1. przygotowanie dokumentacji związanych ze zleceniem prac projektowych oraz pozyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji,

 2. przygotowanie dokumentacji związanych ze zleceniem do wykonawstwa robót budowlano- montażowych,

 3. przygotowanie dokumentacji związanych ze zleceniem do nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby autorskiego,

 4. przygotowanie materiałów i wniosków do pozyskania środków finansowych na inwestycje z innych źródeł ( dotacje , pożyczki i refundacje na realizacje zadań inwestycyjnych);

 5. sprawowanie nadzoru i koordynacji inwestycji i remontów realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych gminy;

 6. sprawowanie nadzoru i koordynacji inwestycji i remontów prowadzonych w ramach Funduszu Sołeckiego oraz ewidencja wydatków inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego;

 7. rozliczanie inwestycji, w tym sprawdzenie pod względem merytorycznym rachunków i faktur za wykonane roboty budowlane,

 8. prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami;

 9. koordynacja i rozliczanie prac związanych z inwestycjami i remontami realizowanymi przez Urząd Gminy;

 10. przygotowywanie przetargów na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.


 1. W zakresie realizacji zadań związanych z systemem kanalizacji sanitarnej:

 1. prowadzenie dokumentacji związanej z utworzeniem sieci systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Świątki;

 2. prowadzenia sprawozdań z zakresu inwestycyjnego w ramach istniejących sieci.


 1. W zakresie z zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zwłaszcza:

 1. prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

 2. prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian;

 3. sprawowanie nadzoru nad realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wydawanie decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 4. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym;

 5. analiza aktualności miejscowych planów i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz wniosków w sprawie sporządzania lub zmian planów miejscowych i studium oraz przedkładanie Radzie Gminy;

 6. prowadzenie rejestru wniosków do zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium;

 7. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów;

 8. wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu działek w miejscowych planach;

 9. przyjmowanie wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 10. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji inwestycji  i prowadzenie rejestru;

 11. przygotowanie dokumentacji związanych ze zleceniem prac urbanistyczno- architektonicznych związanych z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 1. pozyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 2. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami;

 3. przygotowanie dokumentacji związanych z prowadzeniem rejestru decyzji w tych sprawach. 1. W zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków:

 1. prowadzenie gminnego rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Świątki;

 2. wydawanie zaświadczeń o nieruchomościach wpisanych do gminnego rejestru zabytków;

 3. nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych i wojennych.


  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: praca w biurze na parterze, budynek i pomieszczenie pracy niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim; praca na pełny etat w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 700 do 1500 w poniedziałek, wtorek i czwartek, w godzinach od 700 do 1800 w środę oraz w godzinach od 700 do 1200 w piątek.

 2. stanowisko pracy: praca ze stałym korzystaniem z komputera.


  1. W miesiącu lutym 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.


  1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, życiorys (CV)1;

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach;

 5. kopie świadectw pracy,

 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych;


 1. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne2;

 2. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 3. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku urzędniczym.


  1. Informacje dodatkowe:

 1. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Urzędu Gminy w Świątkach na zgłoszoną ofertę, a także nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

 2. umowa o pracę zostanie zawarta od dnia 1 maja 2017 roku, na czas określony;

 3. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach.


  1. Termin składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 17 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki z dopiskiem:

"Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego" w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 roku do godziny 1500.


  1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.WÓJT

GMINY ŚWIĄTKI

/-/ Sławomir Kowalczyk


_____________________________

1. List motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych”. Zarówno List motywacyjny, szczegółowe CV, jak i klauzula powinny być własnoręcznie podpisane.

2. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Brak aktualnego Zapytania skutkuje nie podpisaniem umowy o pracę.

Załączniki

Nabór - Stanowisko pracy – ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego. (128.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyniku naboru (267kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyniku naboru (391kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:2017-03-28 14:18:28
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2017-03-28 14:13:35
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2017-03-28 14:21:09
Ostatnia zmiana:2017-05-10 12:27:58
Ilość wyświetleń:1272

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij