Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Postępowanie na: „ Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy Projekcie "Budowa odcinka drogi wewnętrznej (o parametrach drogi klasy technicznej D) oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 530 na drogę wewnętrzną"

Postępowanie na: „ Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy Projekcie  „Budowa odcinka drogi wewnętrznej (o parametrach drogi klasy technicznej D) oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 530 na drogę wewnętrzną”

 

 

 

Świątki , dnia 05-04-2017 r.

Gmina Świątki

Świątki 87

11-008 Świątki

ZAPRASZA

do złożenia oferty na:

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy Projekcie  „Budowa odcinka drogi wewnętrznej (o parametrach drogiklasy technicznej D) oraz zjazdu publicznego z drogi

wojewódzkiej nr 530 na drogę wewnętrzną”

(zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

 

1.      Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia i złożyć z jednej z form:

a)      pocztą lub osobiście (oryginał podpisanego dokumentu) w kopercie w siedzibie Zamawiającego  :  Gmina Świątki , Świątki 87 , 11-008 Świątki

lub

b)      e-mailem (skan podpisanego dokumentu) na adres: inwestycje@swiatki.pl  

do dnia 14.04.2017 r. do godziny 10.00 .

Na kopercie /w e-mailu/ należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Wykonawcy wraz z tytułem Zaproszenie do złożenia oferty „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy Projekcie: Budowa odcinka drogi wewnętrznej (o parametrach drogi klasy technicznej D) oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 530 na drogę wewnętrzną”

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia  stanowi pełnienie przez Wykonawcę funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizowanym w formule „ zaprojektuj i wybuduj”  projektu „Budowa odcinka drogi wewnętrznej (o parametrach drogi klasy technicznej D) oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 530 na drogę wewnętrzną”

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020

1. CZĘŚĆ OPISOWA przedsięwziecia

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie i budowa odcinka drogi

wewnętrznej (o parametrach drogi klasy technicznej D) oraz zjazdu publicznego

z drogi wojewódzkiej nr 530 na drogę wewnętrzną położonej w Świątkach

na części działek o numerach: 29/3, 29/2, 27/9, 259/1 28/45, 27/10.

Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych

i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień

i pozwoleń w szczególności pozwolenia na budowę,

- sporządzenie przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów

i specyfikacji technicznych.

 

 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

 

 Drogi.

droga gminna wewnętrzna (o parametrach klasy technicznej D):

- długość odcinka drogi do budowy 341,00 m

- klasa techniczna drogi (dojazdowa) D

- kategoria ruchu KR1

- szerokość w liniach rozgraniczających 15 m

- szerokość jezdni 5 m

- szerokość chodników przyulicznych 2 m

- rowy odwadniające trapezowe 405 mb

- jezdnie z BA 1790 m2

- nawierzchnie chodnikowe 760 m2

- zjazd indywidualny 48 m2

- krawężniki 386 mb

- obrzeża 350 mb

zjazd publiczny na drogę wojewódzką 530:

- długość odcinka oddziaływania zjazdu publicznego 317,00 m

- klasa techniczna drogi (zbiorcza) Z

- szerokość w liniach rozgraniczających 23 m

- szerokość jezdni 6 m

- drzewa do wycinki 8 szt.

 

Pole widoczności na zjeździe publicznym z drogą wojewódzką przy ruszaniu z

miejsca zatrzymania:

Prędkość projektowa drogi klasy Z równa prędkości miarodajnej wynosi 90 km/h, odległość widoczności  L2  wynosi 160 m

 

 

1)      Celem pełnienia funkcji inżyniera kontraktu jest prowadzenie nadzoru oraz zapewnienie realizacji robót związanych z budową odcinka drogi wewnętrznej (o parametrach drogi

2)      klasy technicznej D) oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 530 na drogę wewnętrzną zgodnie z wymaganiami inwestora, dokumentacja projektową inwestycji, obowiązującymi normami i przepisami prawa a także aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz dobrą praktyką inżynierską.

 

3)      Wykaz czynności obejmuje w szczególności:

a)      opracowanie specyfikacji przetargowej (część techniczna)( zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

b)      konsultacje na etapie projektowania elektrowni i realizacji całej inwestycji,

c)      niezależną analizę projektu drogi,

d)      bieżący nadzór nad postępem prac,

e)      uczestniczenie w radach budowy,

f)       kontrolę zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, normami,

przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

g)      kontrolę jakości materiałów oraz opiniowanie zastosowanych urządzeń i rozwiązań technicznych,

h)      sprawdzanie i odbiór robót budowlanych podlegających zakryciu,

i)        uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

j)        merytoryczne wsparcie Inwestora w kontaktach z projektantem i wykonawcą,

k)      merytoryczne wsparcie Inwestora podczas procesu odbioru robót i rozliczenia projektu.

 

Opis projektu

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA.

1.1 Opis ogólny Projektu.

Przedmiotem zamówienia bedzie zaprojektowanie i budowa odcinka drogi wewnętrznej (o parametrach drogi klasy technicznej D) oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 530 na drogę wewnętrzną położonej w Świątkach na części działek o numerach: 29/3, 29/2, 27/9, 259/1 28/45, 27/10.

Projekt obejmuje:

- sporządzenie projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń w szczególności pozwolenia na budowę,

- sporządzenie przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych.

 

1.1.1        Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

 

1.1.1.1 Drogi.

droga gminna wewnętrzna (o parametrach klasy technicznej D):

- długość odcinka drogi do budowy 341,00 m

- klasa techniczna drogi (dojazdowa) D

- kategoria ruchu KR1

- szerokość w liniach rozgraniczających 15 m

- szerokość jezdni 5 m

- szerokość chodników przyulicznych 2 m

- rowy odwadniające trapezowe 405 mb

- jezdnie z BA 1790 m2

- nawierzchnie chodnikowe 760 m2

- zjazd indywidualny 48 m2

- krawężniki 386 mb

- obrzeża 350 mb

zjazd publiczny na drogę wojewódzką 530:

- długość odcinka oddziaływania zjazdu publicznego 317,00 m

- klasa techniczna drogi (zbiorcza) Z

- szerokość w liniach rozgraniczających 23 m

- szerokość jezdni 6 m

- drzewa do wycinki 8 szt.

Pole widoczności na zjeździe publicznym z drogą wojewódzką przy ruszaniu z

miejsca zatrzymania:

Prędkość projektowa drogi klasy Z równa prędkości miarodajnej wynosi 90 km/h, odległość widoczności L2 wynosi 160 m

 

3.      Termin realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do oddania drogi do użytkowania i rozliczenia projektu .

4.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki :

a.       Zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat trzy zamówienia o podobnym zakresie. Czyli był inżynierem kontraktu lub inspektorem nadzoru budowy drogi (o parametrach klasy technicznej D) i długości co najmniej 400 m

- szerokość jezdni 5 m

- szerokość chodników przyulicznych 2 m

b.      Wpłacili wadium w wysokości 1000,00 zł gotówką na konto  Nr 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004  liczy się data i godzina wpłynięcia kwoty na konto.

c.       Ubezpieczenie OC od wykonywania działalności w wysokości nie mniejszej niż 20 000,00 zł

 

 

5.      Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów :

a)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

b)      Wykaz zrealizowanych  w ciągu ostatnich trzech lat podobnych zamówień.

c)      Kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie

               Ocena  spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły : spełnia/nie spełnia.

6.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

C-Cena – 60 %

OB-Obecność na budowie – 40%

Wzory

C = Cn/Cb * 60%*100 pkt

 

OB. = OBn/OBb*40%*100 pkt

OB pkt      – codziennie 10 pkt

                  - co drugi dzień 5 pkt

                  - co trzeci dzień 2 pkt

 

7.      Termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.04.2017 r. do godziny 10.00 .

 

8.      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

1)      Zbigniew Wojtera tel.509 222 045 e-mail zbigniew.wojtera@swiatki.pl  (w sprawach dot. organizacji postępowania)

 

9.      Sposób przygotowania oferty:

1)      Na formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową, która musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi zgodnie z opisem niniejszego zaproszenia oraz w załączniku nr 2 do zaproszenia – wzór umowy.

2)      Ofertowa musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

10.  Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

11.  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie  bez podania przyczyn.

 

12.  Informacje dotyczące zawierania umowy:

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

Załączniki

Zaproszenie do złożenia ofert Inżynier droga (380.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal. nr 1 do zaproszenia (542.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 2 projekt umowy inż kontr droga (450.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PFU_droga wewnetrzna klasy D Swiatki (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Inwestycyjny
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2017-04-05 11:12:57
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2017-04-05 11:13:05
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2017-04-05 11:20:39
Ostatnia zmiana:2017-04-05 11:20:54
Ilość wyświetleń:1074
Urząd Gminy w Światkach
Świątki 87, 11-008 Świątki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij