Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Przetarg Nieograniczony na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Różynce dz. nr 257 ”

Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Różynce dz. nr 257 ”

CPV:
45233123-7 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233223-8
45233142-6


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: a) Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: a) Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć budowę lub przebudowę lub remont1 obiektów drogowych takich jak: drogi, chodniki, place, parkingi, ścieżki rowerowe, o wartości robót budowlanych min. 200 000,00 zł brutto. Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę załącznika nr 3 do SIWZ „Wykazu wykonanych robót”, o którym mowa w §VII ust. 6 pkt 1) SIWZ. Do przedmiotowego załącznika nr 3 należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich spełnia w/w warunek, Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Termin realizacji:
30-09-2017

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki, w pokoju nr 17/sekretariat/

Oferty można składać do:
2017-08-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-08-02 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki, w pok. nr 1 /sala konferencyjna/

Kryteria wyboru:
Znaczenie
Cena - 60,00
Okres gwarancji i rękojmi - 40,00


Wadium:
7 000,00

Uwagi:
nie wpłynęła żadna oferta.

Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ droga dojazdowa ROS.271.4.2017 (552.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 7 - kosztorys wstepny droga dz 257 (8.4kB) Zapisz dokument  
unieważnienie prztargu ZP 271.4.2017 (342.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Inwestycyjny
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2017-07-17 08:11:34
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2017-07-17 08:11:37
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2017-07-17 09:04:55
Ostatnia zmiana:2017-09-07 09:21:10
Ilość wyświetleń:413

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij