Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

„Dostawa ciepła oraz ciepłej wody do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach w okresie od 01-08-2017 r. do 30-07-2018 r.”

 

Świątki, dnia 17-07-2017 r.
Znak: ROS.271.1.12.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej kwoty 30 000 euro
1. Zamawiający:
 Gmina Świątki
 Świątki 87
 11-008 Świątki
 REGON 510743203 NIP 739-34-67-507
 tel. 896169232, e-mail: urzad@swiatki.pl

Gmina Świątki zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na na wykonanie zadania polegającego na:
„Dostawa ciepła oraz ciepłej wody do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach w okresie od 01-08-2017 r. do 30-07-2018 r.”

miejsce publikacji ogłoszenia: tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiajacego,
strona internetowa Zamawiającego http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostawa ciepła i ciepłej wody do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach w okresie od 01-08-2017 r. do 30-07-2018 r.
2. Łączne zapotrzebowanie mocy z uwzględnieniem strat

Lp

obiekt

zapotrzebowanie

ciepła CO

zapotrzebowanie

Qcwu średnie

zapotrzebowanie

Qcwu maksymalne

Razem


 

(kw)

(kw)

(kw)

(kw)

1

Przedszkole

74,6

6,9

23,7

81,6

2

Żłobek

50,6

7,9

20,7

70,6

3

Budynek szkolny nr 1

39,4

13,8

40,1

53,2

4

Budynek szkolny nr 2

263,5

32,3

76,1

295,8

Razem

428,1

60,9

160,6

501,2

 

 1.  Przewidywana roczna produkcja ciepła na podstawie danych z ubiegłych lat wynosi około 501,20.

 2. Wykonawca ponosi opłaty i koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu Zamówienia tj.: opłaty za pobór wody, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, koszty zatrudnienia odpowiedniego personelu, koszty energii elektrycznej na podstawie faktur wystawianych przez dostawcę energii, oraz wszelkie inne opłaty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

 3. Przedmiotem zamówienia jest m.in.:
  1. Dbanie o całodobową i bezawaryjną dostawę ciepła i ciepłej wody o parametrach określonych w obowiązujących przepisach,
  2. Niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii i usterek technicznych powstałych w kotłowni  zakłócających ciągłość dostaw ciepła i ciepłej wody i prawidłową eksploatację sieci.
  3. Ewidencjonowanie i rozliczanie ilości dostarczonego ciepła.

 4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
  Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia)
  5. Termin wykonania zamówienia: od 01-08-2017 r. do 30-07-2018 r.
  6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%
  Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i zawierać powinna wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez czas trwania umowy.
  7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  a) ofertę cenową – załącznik nr 1
  b)  oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
  7. Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2017 r. , do godz. 10.00
  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Świątkach 11-008 Świątki – sekretariat,w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Wykonawcy z napisem „Dostawa ciepła oraz ciepłej wody do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach w okresie od 01-08-2017 r. do 30-07-2018 r.”, faxem: 89 616 98 22 lub drogą elektroniczną na adres: urzad@swiatki.pl
  8. Termin otwarcia ofert: 27 lipca 2017 r. godz 1015 w gabinecie Wójta Gminy Świątki
  9. Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni.
  10. Warunki płatności: Wartość wynagrodzenia płatna w miesięcznych ratach po wystawieniu faktury
  11. Informacji na temat postępowania udziela: Zbigniew Wojtera tel. 509 222 045.
  11. Pozostałe informacje:
  Postępowanie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
  Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 23 Wójta Gminy Świątki z dnia  23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych  w Urzędzie Gminy w Świątkach”.
  Powierzający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 5. Załączniki umieszczone poniżej w pliku *.pdf
  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  3. Projekt umowy

Załączniki

17-07 zapytanie ofertowe - na dostawę ciepła 01-08-2017 do 30-07-2018 (144.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2017-07-17 11:52:17
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2017-07-17 11:52:32
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2017-07-17 12:07:41
Ostatnia zmiana:2017-07-17 12:07:43
Ilość wyświetleń:539

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij