Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

II Przetarg „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Różynce dz. nr 257 ” ROS.271.6.2017

Zamawiający:
Gmina Świątki, krajowy numer identyfikacyjny 51074320300000, ul. Świątki 87 , 11008 Świątki, woj

Tytuł przetargu:
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Różynce dz. nr 257 ”

CPV:
Główny kod CPV: 45233123-7
Dodatkowe kody CPV: 45233223-8
45233142-6


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć budowę lub przebudowę lub remont1 obiektów drogowych takich jak: drogi, chodniki, place, parkingi, ścieżki rowerowe, o wartości robót budowlanych min. 100.000,00 zł brutto. Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę załącznika nr 3 do SIWZ „Wykazu wykonanych robót”, o którym mowa w §VII ust. 6 pkt 1) SIWZ. Do przedmiotowego załącznika nr 3 należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich spełnia w/w warunek;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie


Termin realizacji:
16.10.2017 r

Osoba odpowiedzialna:
Wojtera Zbigniew

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy

Oferty można składać do:
2017-08-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-08-28 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
sala narad Urzędu Gminy

Kryteria wyboru:
cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

4. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Co
1) Cp = --------------- x 100 x 60% pkt
Cb
Cp- ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia.
5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (waga 40%) - (Og) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata wg poniższego wzoru:
a) 3 lata gwarancji i rękojmi - 0 punktów,
b) 4 lata gwarancji i rękojmi - 10 punkty,
c) 5 lat gwarancji i rękojmi - 20 punktów,
d) 6 lat gwarancji i rękojmi - 30 punktów,
e) 7 lat gwarancji i rękojmi oraz więcej - 40 punktów.


Wadium:
7000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ droga Różynka ROS.271.6.2017 - 03-08-2017 (549.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kosztorys wstepny Rozynka droga dz 257 (8.4kB) Zapisz dokument  
ogłoszenie BZP (61.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół z otwarcia ofert droga Różynka (90.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2017-08-03 14:12:59
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2017-08-03 14:13:00
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2017-08-03 14:26:00
Ostatnia zmiana:2017-08-30 09:49:51
Ilość wyświetleń:283

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij