Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

II Przetarg nr ROS.271.5.2017 „Budowa odcinka drogi wewnętrznej (o parametrach drogi klasy technicznej D) oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 530 na drogę wewnętrzną”

Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
„Budowa odcinka drogi wewnętrznej (o parametrach drogi klasy technicznej D) oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 530 na drogę wewnętrzną”

CPV:
Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
45233320-8
45232130-2
45233161-5
45450000-6


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć budowę lub przebudowę lub remont1 obiektów drogowych takich jak: drogi, chodniki, place, parkingi, ścieżki rowerowe, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub o nawierzchni bitumicznej o wartości robót budowlanych min. 100.000,00 zł brutto. Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę załącznika nr 3 do SIWZ „Wykazu wykonanych robót”, o którym mowa w §VII ust. 6 pkt 1) SIWZ. Do przedmiotowego załącznika nr 3 należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich spełnia w/w warunek, b) kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj. c) Kierownik robót w specjalności drogowej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę Załącznika nr 4 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 6 pkt.2) SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:


Termin realizacji:
29.12.2017

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki, w pokoju nr 17/sekretariat/

Oferty można składać do:
2017-08-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-08-30 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki, w pokoju nr 1 sala narad

Kryteria wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oferty brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu Ofertowym” (Załącznik nr 1) pkt. 1. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Opis kryteriów oceny
Wag

Cena 60 %

Okres gwarancji i rękojmi 40%

4. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Co
1) Cp = --------------- x 60 pkt
Cb
Cp- ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia.
5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (waga 40%) - (Og) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata wg poniższego wzoru:
a) 3 lata gwarancji i rękojmi - 0 punktów,
b) 4 lata gwarancji i rękojmi - 10 punkty,
c) 5 lat gwarancji i rękojmi - 20 punktów,
d) 6 lat gwarancji i rękojmi - 30 punktów,
e) 7 lat gwarancji i rękojmi oraz więcej - 40 punktów,
2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 3 lata.
3) Oferta z okresem 7 lat i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów tj 40 pkt.

6. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = Cp+Og, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
Cp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Og - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
8. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.


Wadium:
10 000,00 zł

Uwagi:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,00 zł w terminie do dnia 30-08-2017r. do godz. 1000. 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego, prowadzone w Banku Spółdzielczym w Jonkowie Oddział Świątki Nr konta bankowego: 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) Gwarancji bankowej 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. W zależności od wybranej formy wadium (ust. 2 pkt 2-5) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy umieścić w kopercie wraz z ofertą. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Świątki reprezentowaną przez Wójta Gminy Świątki, 2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach wskazanych w ustawie pzp. 6) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona przedmiotowego postępowania.

Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ - droga Nad Jarem 08-08-2017 ROS 271 5 2017 (615kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Geoxx (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PFU_droga wewnetrzna klasy D Swiatki_aneks_1 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie BZP ROS 271 5 2017 zamieszczone (81.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie nr 1 ROS.271.5.2017 (135.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
unieważnienie post ros 271 5 2017 (354.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2017-08-08 13:40:35
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2017-08-08 13:40:51
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2017-08-08 14:04:59
Ostatnia zmiana:2017-09-06 16:18:59
Ilość wyświetleń:351

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij