Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH W REFERACIE KOMUNALNO - INWESTYCYJNYM na Stanowisko pracy – ds. budownictwa, inwestycji, planowania i zagospodarowania przestrzennego.


WÓJT GMINY ŚWIĄTKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH
W REFERACIE KOMUNALNO - INWESTYCYJNYM

I. Stanowisko pracy – ds. budownictwa, inwestycji, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

II. Wymagania:
1. niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe – minimum I-go stopnia w zakresie:
a) urbanistyka;
b) budownictwo;
c) zagospodarowanie przestrzenne;
d) architektura;
e) inżynieria środowiska;
f) geodezja.
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. dodatkowe:
1) 2 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego przy prowadzeniu spraw związanych z planowaniem przestrzennym lub w pracowniach projektowych;
2) znajomość przepisów prawnych dotyczących stanowiska pracy tj. m.in.:
a) Prawo budowlane i przepisy wykonawcze;
b) Prawo geodezyjne i kartograficzne;
c) ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisy wykonawcze;
d) Prawo ochrony środowiska i przepisy wykonawcze;
e) ustawa o uzdrowiskach;
f) ustawa o gospodarce nieruchomościami;
g) Kodeks Postępowania Administracyjnego;
h) znajomość Prawo geodezyjne – umiejętność czytania map.
3) prawo jazdy kategorii B;
4) praktyczna umiejętność obsługi komputera;
5) umiejętność myślenia strategicznego i precyzyjnego formułowania myśli;
6) umiejętność redagowania pism w sposób czyniący je zrozumiałymi dla czytającego;
7) umiejętność logicznego wyciągania wniosków z przyjętych założeń;
8) komunikatywność;
9) umiejętność pracy w zespole;
10) uprawnienia budowlane nadane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. W zakresie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych:
1) przygotowanie dokumentacji związanych ze zleceniem prac projektowych oraz pozyskanie  niezbędnych uzgodnień i decyzji,
2) przygotowanie dokumentacji związanych ze zleceniem do wykonawstwa robót budowlano- montażowych,
3) przygotowanie dokumentacji związanych ze zleceniem do nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby autorskiego,
4) przygotowanie materiałów i wniosków do pozyskania środków finansowych na inwestycje z innych źródeł ( dotacje , pożyczki i refundacje  na realizacje zadań inwestycyjnych);
5) sprawowanie nadzoru i koordynacji inwestycji i remontów  realizowanych  w ramach zadań inwestycyjnych gminy;
6) sprawowanie nadzoru i koordynacji inwestycji i remontów prowadzonych  w ramach Funduszu Sołeckiego oraz ewidencja wydatków inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego;
7) rozliczanie inwestycji, w tym sprawdzenie pod względem merytorycznym rachunków i faktur za wykonane roboty budowlane,
8) prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami;
9) koordynacja i rozliczanie  prac związanych z inwestycjami i remontami  realizowanymi przez Urząd Gminy;
10) przygotowywanie przetargów na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.


2. W zakresie realizacji zadań związanych z systemem kanalizacji sanitarnej:
1) prowadzenie dokumentacji związanej z utworzeniem sieci systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Świątki;
2) prowadzenia sprawozdań  z zakresu inwestycyjnego w ramach istniejących sieci.

3. W zakresie z zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zwłaszcza:
1) prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian;
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wydawanie decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym;
5) analiza aktualności miejscowych planów i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz wniosków w sprawie sporządzania lub zmian planów miejscowych i studium oraz przedkładanie Radzie Gminy;
6) prowadzenie rejestru wniosków do zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium;
7) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów;
8) wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu działek w miejscowych planach;
9) przyjmowanie wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy 

 i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
10) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji inwestycji i prowadzenie rejestru;
11) przygotowanie dokumentacji związanych ze zleceniem prac urbanistyczno- architektonicznych  związanych z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

12) pozyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
13) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami;
14) przygotowanie dokumentacji związanych z prowadzeniem rejestru decyzji  w tych sprawach.

4. W zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków:
1) prowadzenie gminnego rejestru zabytków  położonych na terenie Gminy Świątki;
2) wydawanie zaświadczeń o  nieruchomościach wpisanych do gminnego  rejestru zabytków;
3) nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych i wojennych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. miejsce pracy: praca w biurze na parterze, budynek i pomieszczenie pracy niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;  praca na pełny etat w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:00 do 15:00 w poniedziałek, wtorek i czwartek, w godzinach od 7:00 do 18:00 w środę oraz  w godzinach od 7:00 do 12:00 w piątek.
2. stanowisko pracy: praca ze stałym korzystaniem z komputera.

V. W miesiącu sierpniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

 w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, życiorys (CV)1;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach;
5) kopie świadectw pracy,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne2;
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku urzędniczym.

VII. Informacje dodatkowe:
1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Urzędu Gminy w Świątkach na zgłoszoną ofertę, a także nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
2) umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony;
3) Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach.

VIII. Termin składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 17 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Świątkach,  Świątki 87, 11-008 Świątki z dopiskiem:
"Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego" w terminie do dnia  19 września 2017 roku do godziny 15:00.

IX. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po terminie nie będą rozpatrywane.
         


1. List motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych”. Zarówno List motywacyjny, szczegółowe CV, jak i klauzula powinny być własnoręcznie podpisane.
2. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Brak aktualnego Zapytania skutkuje nie podpisaniem umowy o pracę.

Załączniki

Nabór na stanowisko (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze (237kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:2017-09-06 17:03:17
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2017-09-06 17:00:28
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2017-09-06 17:11:38
Ostatnia zmiana:2017-11-28 07:57:30
Ilość wyświetleń:844

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij