Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Świątki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świątkach im. Jana Pawła II

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Świątki

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Publicznego Gimnazjum w Świątkach im. Jana Pawła II

 

 Na podstawie art. 63 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe   (Dz.U. z 2016 roku, poz. 59 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Świątki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świątkach im. Jana Pawła II.

 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek   (Dz. U. z 2009 roku, Nr 184, poz. 1436).

1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) List motywacyjny, zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania placówki;
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  i obywatelstwo;
4) oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów magisterskich  i posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;
5) oryginały lub kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
7) oryginały lub kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
8) zaświadczenie lekarskie o spełnianiu warunków zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 roku, , poz. 1842 z późniejszymi zmianami) oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1311);
13) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawyz dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1721 z późn. zm.);
14) oryginały lub kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U.z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
2. Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt 3, 4, 5, 6, 7, 14 niniejszego ogłoszenia.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym    i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świątkach  im. Jana Pawła II” w terminie do dnia 4 października 2017 roku, na adres: Urząd Gminy                       w Świątkach,  Świątki 87, 11-008 Świątki. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Świątkach po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świątki.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
6. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Brak aktualnego Zapytania skutkuje nie podpisaniem umowy o pracę.
7. Powierzenie stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świątkach im. Jana Pawła II nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Załączniki

Zarządzenie nr 41 - ogłoszenie konkursu Dyrektor Gimnazjum (173.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 42 - powołanie Komisji Konkursowej (328.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:2017-09-12 14:16:29
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2017-09-12 14:16:34
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2017-09-12 14:21:32
Ostatnia zmiana:2017-09-14 10:01:32
Ilość wyświetleń:913

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij