Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Przetarg Nieograniczony nr ROS.271.8.2017 „Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Świątki”

Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
„Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Świątki”ROS.271.8.2017

CPV:
45100000-8, 45233000-9, 45233200-1, 45233260-9, 45233262-3, 45233261-6, 45233340-4, 45233300-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć budowę lub przebudowę lub remont1 obiektów drogowych takich jak: drogi, chodniki, place, parkingi, ścieżki rowerowe, o powierzchni co najmniej takiej jak powierzchnia części zamówienia na którą wykonawca składa ofertę i dołącza załacznik nr 2 tzn:
Część 1) Garzewo etap I – 208 m2
Część 2) Garzewo etap II – 150 m2
Część 3) Różynka – 130 m2
Część 4) Gołogóra etap II – 198 m2
Część 5) Brzydowo etap I – 120 m2
Część 6) Brzydowo etap II – 263 m2
Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę załącznika nr 3 do SIWZ „Wykazu wykonanych robót”, o którym mowa w §VII ust. 6 pkt 1) SIWZ. Do przedmiotowego załącznika nr 3 należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich spełnia w/w warunek;
kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj.:Kierownik robót w specjalności drogowej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne wymagania – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę Załącznika nr 4 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 6 pkt.2) SIWZ.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy łącznie spełniają w/w warunek.
2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1 pzp.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.


Termin realizacji:
15-12-2017

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki, w pokoju nr 17/sekretariat/ w terminie do dnia 27 październik 2017 r. do godziny 10:00.

Oferty można składać do:
2017-10-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-10-27 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki, w pok. nr 1 /sala konferencyjna/ w dniu 27 październik 2017 r. o godz. 10:15.

Kryteria wyboru:
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokona poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oferty brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu Ofertowym” (Załącznik nr 1) pkt. 1. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.
Opis kryteriów oceny Wag

Cena-60 %

Okres gwarancji i rękojmi-40%

4. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

1) Cp = Co/Cb x 100 x 60% pkt

Cp- ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej

2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia.
5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (waga 40%) - (Og) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata wg poniższego wzoru:
a) 3 lata gwarancji i rękojmi - 0 punktów,
b) 4 lata gwarancji i rękojmi - 10 punkty,
c) 5 lat gwarancji i rękojmi - 20 punktów,
d) 6 lat gwarancji i rękojmi - 30 punktów,
e) 7 lat gwarancji i rękojmi oraz więcej - 40 punktów.
2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 3 lata.
3) Oferta z okresem 7 lat i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów tj 40 pkt, a do umowy zostanie wpisana liczba lat podana w ofercie.
6. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = Cp+Og, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
Cp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Og - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
8. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Przetarg jest realizowany we współpracy z Powiatową Słuzbą Drogową w Olsztynie.

Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ ROS.271.8 chodniki 04-10-2017 (133.1kB) Zapisz dokument  
Przedmiar na utwardzenie poboczy przez chodniki drogi powiatowe 03.10.2017 (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP 11-10-2017 opublikowane (454.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunki poglądowe cześci zamówienia ROS.271.8.2017 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d010000 (172.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d040101_040301 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d040400_040403 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d060201 (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d060301a (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d060301c (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d060401 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d080101_02 (279.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół otwarcia ofert ROS 271 8 2017 (424.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Inwestycyjny
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2017-10-11 09:45:05
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2017-10-11 09:45:06
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2017-10-11 15:41:36
Ostatnia zmiana:2017-10-27 11:09:54
Ilość wyświetleń:366

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij