Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Budowa ogólno dostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej połączonej z edukacją w zakresie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej regionu" Zamówienie polega na dostawie i montażu urządzeń oraz towarów określonych w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający:
Gmina Światki

Tytuł przetargu:
„Budowa ogólno dostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej połączonej z edukacją w zakresie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej regionu" Zamówienie polega na dostawie i montażu urządzeń oraz towarów określonych w opisie przedmiotu zamówienia Numer referencyjny: ROS.271.4.2018

CPV:
45223100-7; 72265000-0; 30236000-2; 72000000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej progów z ART.11ust.8 PZP

Warunki:
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Dotyczy części I Zamówienia: a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł; b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł ; Dotyczy części II Zamówienia: a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł ). b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł ; Dotyczy części III Zamówienia: a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł; b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł ; Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Dotyczy części I Zamówienia: a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy sceny rozkładanej( Mobilnej) o wartości minimum jedna nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto Dotyczy części II Zamówienia: a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy placu zabaw i siłowni napowietrznej o przynajmniej takim zakresie jak w opisie zamówienia o wartości minimum jedna nie mniejszej niż 170 000,00 zł brutto . Dotyczy części III Zamówienia: a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy placu zabaw i siłowni napowietrznej o przynajmniej takim zakresie jak w opisie zamówienia o wartości minimum jedna nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto . Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak


Termin realizacji:
15-08-2018

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
11-008 Świątki 87 (pokój nr 17) Sekretariat

Oferty można składać do:
2018-06-14 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-06-14 godz: 11:05

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Gminy w Świątkach, 11-008 Świątki 87
(pokój nr 1) Sala narad


Kryteria wyboru:
cena 60% - maksymalnie 60 punktów
okres gwarancji na przedmiot umowy 20% - maksymalnie 20 punktów.
Termin dostawy i montażu 20% - maksymalnie 20 punktów


Wadium:
cz.1-2000,00, cz.2-4000,00, cz.3--1000,00

Uwagi:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1) 2 000,00 zł dla części I 2) 4 000,00 zł dla części II 3) 1 000,00 zł dla części III 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w Rozdziale XI SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 4 niniejszego Rozdziału SIWZ; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004 z dopiskiem „Wadium znak sprawy ROS.271.4.2018”. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Przedmiotowy dokument musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Okoliczności i zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określa ustawa.

Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ ROS 271.4. 2018 (374.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie ROS.271.4.2018 BZP Opublikowane (59.2kB) Zapisz dokument  
Plan zagospodarowania terenu ROS.271.4.2018 (667.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt zagospodarowania terenu ROS.271.4.2018 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapa plan zagospodarowania ROS.271.4.2018 (839.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ ROS 271.4. 2018 po zmianie ogłoszenia BZP (376.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP o zmianie ogłoszenia ROS.271.4.2018 (201.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół z otwarcia ofert ROS.271.4.2018 dostawa i montaż park 3 cześci (95.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
unieważnienie przetargu w cz.1 i cz.3 ZP 271.4.2018 (109.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyborze oferty ROS.271.4.2018 cz 2 20-06-2018 skan (452.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP o udzieleniu zamówienia ROS.271.4.2018 (333.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2018-06-05 10:25:35
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2018-06-05 10:25:49
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2018-06-05 13:19:41
Ostatnia zmiana:2018-07-11 10:25:19
Ilość wyświetleń:392

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij