Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy- 5 obiektów"” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym-Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 ROS.271.7.2018

Zamawiający:
Gmina Świątki, krajowy numer identyfikacyjny 51074320300000,
ul. Świątki 87 , 11008 Świątki, woj. w


Tytuł przetargu:
"Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy- 5 obiektów"

CPV:
1) 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
2) 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
3) 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
4) 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
5) 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
6) 44210000-5 Wyroby konstrukcyjne i części


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących
przedmiotowego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200
000,00 zł; posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
200 000,00 zł ;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane placu zabaw i siłowni napowietrznej o przynajmniej takim zakresie jak w opisie zamówienia. O ilości zamontowanych urządzeń minimum 16 szt. na jednym obiekcie.


Termin realizacji:
10.10.2018

Osoba odpowiedzialna:
zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
Urzędzie Gminy w Świątkach, 11-008 Świątki 87 (pokój nr 17) Sekretariat,

Oferty można składać do:
2018-08-16 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-08-16 godz: 11:05

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Gminy w Świątkach, 11-008 Świątki 87
(pokój nr 1) Sala narad


Kryteria wyboru:
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Ocena ofert będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów. Punktacja przyznana ofercie Wykonawcy będzie sumą punktacji uzyskanej w każdym z niżej wymienionych kryteriów.
3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4. Komisja dokona oceny ofert złożonych na podstawie poniższych kryteriów:

cena 60% - maksymalnie 60 punktów
okres gwarancji na przedmiot umowy 20% - maksymalnie 20 punktów.
Termin wykonania robót 20% - maksymalnie 20 punktów

1) Punkty w kryterium „Cena brutto” (C) zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 60
Cena oferty badanej

Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
2) Punkty w kryterium „Okres gwarancji na przedmiot umowy” (GPU) zostaną przyznane w skali punktowej . Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące na przedmiot umowy . Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę maksymalnie do 60 miesięcy na przedmiot umowy w następujący sposób:
a) Gwarancja na okres 24 miesięcy na przedmiot umowy – 0 pkt.
b) Gwarancja na okres 36 miesięcy na przedmiot umowy – 5 pkt.
c) Gwarancja na okres 48 miesięcy na przedmiot umowy – 10 pkt.
d) Gwarancja na okres 60 miesięcy na przedmiot umowy – 20 pkt.
Oferowana przez Wykonawcę gwarancja nie może być krótsza niż 24 miesiące.
Przedmiot umowy musi być objęty gwarancją na warunkach określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy przez cały okres gwarancji, jaki Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcę Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące i zastosuje art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktacje w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na poprawę odrzuci ofertę.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ gwarancji poniżej poniżej 24 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Maksymalny okres za jaki Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „Okres gwarancji na przedmiot umowy” wynosi 84 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres 60 miesięcy.
3) Punkty w kryterium „Termin wykonania robót 20% - maksymalnie 20 punktów” TD. Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
a) Termin wykonania robót do 10.10.2018 r – 0 pkt
b) Termin wykonania robót do 01.10.2018 r – 10 pkt
c) Termin wykonania robót do 15.09.2018 r – 20 pkt

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + GPU+TD
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
GPU – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji na przedmiot umowy”.
TD – liczba punktów w kryterium „Termin dostawy i montażu ”


Wadium:
6 000,00 zł

Uwagi:
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w Rozdziale XI SIWZ.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 4 niniejszego Rozdziału SIWZ;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2018 poz. 110 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004 z dopiskiem „Wadium znak sprawy ROS.271.7.2018”. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Przedmiotowy dokument musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Okoliczności i zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określa ustawa.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie BZP opublikowane (402.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ ROS 271.7. 2018 27-07-2018. roboty (327.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wariant podstawowy (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany w miejscowości Gołogóra (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany w miejscowości Jankowo (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany w miejscowości Komalwy (obręb Konradowo) (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt budowlany w miejscowości Włodowo (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany w miejscowości Żardeniki (obręb Worławki) (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania terenu Gołogóra (594.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania terenu Jankowo (628.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania terenu miejscowość Komalwy (obręb Konradowo) (657.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt zagospodarowania terenu miejscowość Komalwy obręb Konradowo (597.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania terenu miejscowość Żardeniki (obręb Worławki) (490.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt zagospodarowania terenu miejscowość Żardeniki obręb Worławki (648.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania terenu Włodowo (611.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ ROS 271.7. 2018 zmieniony po zmianie ogłoszenia 03-08-2018 (240.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP o zmianie ogłoszenia ROS.271.7.2018 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół otwarcia Ofert ROS 271 7 2018 z dnia 16-08-2018r (423.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyborze oferty ROS.271.7.2018 OSA (428.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP o udzieleniu zamówienia ROS.271.7.2018 (292.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2018-07-26 13:11:14
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2018-07-27 10:55:04
Ostatnia zmiana:2019-02-18 08:51:35
Ilość wyświetleń:359

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij