Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Przetag Nieograniczony p.n. „Utwardzenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Świątki” ROS.271.9.2018

Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
„Utwardzenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Świątki”
ROS.271.9.2018


CPV:
15. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45100000-8, 45233000-9, 45233200-1, 45233260-9, 45233262-3, 45233261-6, 45233340-4, 45233300-2,

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
a) Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć budowę lub przebudowę lub remont1 obiektów drogowych takich jak: drogi, chodniki, place, parkingi, ścieżki rowerowe, o powierzchni co najmniej takiej jak powierzchnia części zamówienia na którą wykonawca składa ofertę i dołącza załacznik nr 2 tzn:
i. Część 1 - Gołogóra etap I- 194,00 m2
ii. Część 2 - Garzewo etap II- 150,00 m2
iii. Część 3 - Gołogóra etap II – 198,00 m2
iv. Część 4 - Brzydowo etap III – 200,00 m2

2) Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia.
3) Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 SIWZ.
4) Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę załącznika nr 3 do SIWZ „Wykazu wykonanych robót”, o którym mowa w §VII ust. 6 pkt 1) SIWZ.
5) Do przedmiotowego załącznika nr 3 należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich spełnia w/w warunek;
4. kadra techniczna:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj.:
a) Kierownik robót w specjalności drogowej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne wymagania – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
b) Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę Załącznika nr 4 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 6 pkt.2) SIWZ.
5. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy łącznie spełniają w/w warunek.


Termin realizacji:
do dnia 15.12.2018r.

Osoba odpowiedzialna:
Katarzyna Jałowiecka, Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki, w pokoju nr 17/sekretariat/

Oferty można składać do:
2018-10-09 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-10-09 godz: 11:05

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki, w pok. nr 1 /sala konferencyjna/

Kryteria wyboru:
Cena 60 %
Okres gwarancji 40%


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie Bzp ros.271.9.2018 opublikowany 24-09-2018 (446kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ ROS.271.9.2018 utwardzone pobocza 24-09-2018 na stronę (579.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar na utwardzenie poboczy - drogi powiatowe 2018 (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ ROS.271.9.2018 Utwardzone pobocza 04-10-2018 po zmianie Oglszenia BZP (578.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP o zmianie ogłoszenia 05-10-2018 (212.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d010000 (172.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d040101_040301 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d040400_040403 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d060201 (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d060301a (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d060301c (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d060401 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
d080101_02 (279.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół z otwarcia ofert ros.271.9.2018 (427.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyborze oferty i unieważnieniu części postępowania (430kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP o udzieleniu zamówienia ROS.271.9.2018 (300.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Inwestycyjny
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2018-09-24 14:23:16
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2018-09-24 14:23:37
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2018-09-24 14:51:03
Ostatnia zmiana:2019-02-18 08:45:07
Ilość wyświetleń:389

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij