Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH Stanowisko pracy – ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH


I. Stanowisko pracy – ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

II. Wymagania:
1. niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe, co najmniej I stopnia o kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, psychologia.
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
2. dodatkowe:
1) co najmniej 2 lata pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
2) znajomość ustaw:
a) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
b) o przeciwdziałaniu narkomanii;
c) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
d) o pracownikach samorządowych;
e) o samorządzie gminnym.
3) prawo jazdy kategorii B;
4) praktyczna umiejętność obsługi komputera;
5) umiejętność myślenia strategicznego i precyzyjnego formułowania myśli;
6) umiejętność redagowania pism w sposób czyniący je zrozumiałymi dla czytającego;
7) umiejętność logicznego wyciągania wniosków z przyjętych założeń;
8) komunikatywność;
9) umiejętność pracy w zespole;
10) umiejętność obsługi: komputery, programy komputerowe, maszyny, narzędzia: praca wymaga bardzo dobrej znajomości programów komputerowych,                        w szczególności pakietu biurowego, obsługi telefonów, faksów, ksero.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.,
2. działania na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych,
3. przeprowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy,
4. przygotowywanie wspólnie z gminną komisją i przedkładanie Wójtowi:
1) projektu gminnego programu,
2) projektu preliminarza na jego wykonanie,
3) projektu sprawozdania z jego realizacji,
5. ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu,
6. bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu,
7. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
8. wdrażanie i propagowanie na terenie gminy kampanii edukacyjnych,
9. Koordynacja pracy Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
10. organizowanie Punktów Konsultacyjno - Informacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu,
11. organizacja Punktów Konsultacyjno - Informacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu,
12. organizacja i nadzór nad działalnością Świetlic Socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych,
13. organizowanie grup wsparcia dla osób po leczeniu odwykowym i chcących zerwać z nałogiem,
14. organizacja i przeprowadzanie programów edukacyjno - informacyjnych w szkołach dotyczących problematyki alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie,
15. organizacja punktu krótkotrwałego pobytu dla kobiet i dzieci ulegających przemocy  w rodzinie,
16. współpraca w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. miejsce pracy: praca w biurze na piętrze, budynek i pomieszczenie pracy niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Praca na 2/5 etatu (2 dni – 16 godzin tygodniowo):
2. stanowisko pracy: praca ze stałym korzystaniem z komputera.

V. W miesiącu listopadzie 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, życiorys (CV)1;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach;
5) kopie świadectw pracy, jeżeli posiada,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne2;
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku urzędniczym.

VII. Informacje dodatkowe:
1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Urzędu Gminy w Świątkach na zgłoszoną ofertę, a także nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
2) umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony;
3) Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach.

VIII. Termin składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 17 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Świątkach,  Świątki 87, 11-008 Świątki z dopiskiem:
"Dotyczy naboru na stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
w terminie do dnia  19 grudnia 2018 roku do godziny 1500.

IX. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po terminie nie będą rozpatrywane.
         

 

_____________________________
1. List motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku                          o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych”.
Ważne: zarówno List motywacyjny, szczegółowe CV, jak i klauzula powinny być własnoręcznie podpisane.
2. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Brak aktualnego Zapytania skutkuje nie podpisaniem umowy o pracę.

Załączniki

Nabór - Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemó alkoholowych (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyniku naboru - Grzegorz Radzicki (324.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:2018-12-07 11:07:57
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2018-12-07 11:08:15
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2018-12-07 11:12:24
Ostatnia zmiana:2019-01-02 17:52:34
Ilość wyświetleń:424

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij