Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Przetarg Nieograniczony ROS.271.4.2019 „Adaptacja części Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach na garaż dla trzech samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkach”

Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
„Adaptacja części Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach na garaż dla trzech samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkach”

CPV:
Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):
Dział: Roboty budowlane: CPV 45000000-7
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
CPV 453000000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
CPV 45232460-4 – Roboty sanitarne
CPV 45442100-8 – Roboty malarskie
CPV 45262522-6 – Roboty murarskie
CPV 45111220-6 – Roboty związane z usuwaniem gruzu
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej jedną robotą budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane.
Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć budowę lub przebudowę lub remont obiektów budowlanych odpowiadających swoją wielkością, kubaturą przedmiotowi zamówienia tj.: co najmniej
Powierzchnia zabudowy – 200,00m2
Powierzchnia użytkowa – 250,00 m2
Kubatura – 1500,00 m3
Liczba kondygnacji naziemnych - 2
Wysokość budynku – części przebudowywanej – 7,0 m
Szerokość elewacji frontowej – 12,00 m
Długość elewacji bocznej – 15,00 m,
przy założeniu, że wartość jednej roboty wynosi co najmniej 100 000 zł brutto
b) zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał dysponowanie osobami zdolnymi do kierowania budową i robotami, przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach:
co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: posiadającą uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności ogólno-budowlanej – kierownik budowy
co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej
co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202)  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278).


Termin realizacji:
05 11 2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego 11-008 Świątki 87 – sekretariat

Oferty można składać do:
2019-04-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-04-24 godz: 10:05

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego 11-008 Świątki 87 – sala narad, pokój nr 1.

Kryteria wyboru:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) cena – waga kryterium 60%
2) okres gwarancji – waga kryterium 35%
3) zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) na umowę o pracę – waga kryterium 5 %

2. W odniesieniu do kryterium cena, ocena ofert zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:

cena najtańszej oferty
Ilość punktów badanej oferty = ------------------------------ x 100 % x 60 pkt
cena oferty badanej

3. W odniesieniu do kryterium okres gwarancji, punkty przyznawane będą za:
1) okres gwarancji wynoszący 8 lat – 35 pkt
2) okres gwarancji wynoszący 7 lat – 25 pkt
3) okres gwarancji wynoszący 6 lat – 15 pkt
4) okres gwarancji wynoszący 5 lat – 0 pkt

Minimalny okres gwarancji, jaki może zaoferować wykonawca to 5 lat. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 8 lat. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji w liczbie 8 lat otrzyma 35 punktów. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancję dłuższą niż 8 lat, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie okres gwarancji maksymalny tj. 8 lat. W przypadku nie zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji jakości tj. 5 lat. Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych latach podanych w pkt 3 . W przypadku podania okresu gwarancji w ilości lat gwarancji nie występującym w pkt 3 zamawiający przyzna pkt w wielkości pozycji poniżej.

4. W odniesieniu do kryterium zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) na umowę o pracę punkty przyznawane będą w następujący sposób:
1) zadeklarowanie zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę – 5 pkt
2) brak deklaracji zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę – 0 pkt
Wykonawca, który zadeklaruje, że zatrudni co najmniej jedną osobę niepełnosprawną do realizacji zamówienia przez cały okres trwania umowy otrzyma 5 punktów. Wykonawca, który nie zadeklaruje jw. otrzyma w tym kryterium 0 punktów. W przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jw., wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych przewidzianych za nienależyte wykonanie zamówienia.

5. Sposób oceny ofert:
Liczba punktów oferty = liczba punktów w kryterium „cena” + liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” + liczba punktów w kryterium „zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej”

6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert,
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.


Wadium:
7 000,00 zł

Uwagi:
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 poz. 310)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto zamawiającego w Warmińskim Banku Spółdzielczym WBS o\Świątki 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostanie termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż nie ma możliwości złożenia wadium w formie pieniężnej w kasie zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego 11-008 Świątki 87, pokój nr 15, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Oferta niezabezpieczona wadium w terminie otwarcia ofert, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z konsorcjantów.
9. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie BZP ROS271.4.2019 zamieszczone (422.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia ROS.271.4.2018 (263.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_Oferta ROS.271.4.2019 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Oswiadczenie_warunki ROS.271.4.2019 (11.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_wykluczeniu ROS.271.4.2019 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa ROS.271.4.2019 (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_Wykaz_robot_budowlanych ROS.271.4.2019 (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_osob ROS.271.4.2019 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_Podwykonawcy ROS.271.4.2019 (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_Projekt_umowy ROS.271.4.2019 (45.5kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 9 Branża arch.-konstr (19.6MB) Zapisz dokument  
załącznik nr 10 instalacja elektryczna (717.7kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 11 instalacja hydrantowa (544kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 12 przedmiar (346.5kB) Zapisz dokument  
program do rozpakowania plików (825.6kB) Zapisz dokument  
protokół otwarcia ofert ROS.271.4.2019 (406.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ROS.271.4.2019 Ogłoszenie o wyborze oferty (406.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2019-04-02 07:02:16
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2019-04-08 10:15:02
Ostatnia zmiana:2019-05-09 10:25:17
Ilość wyświetleń:679

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij