Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

PRZETARG NIEOGRANICZONY ROS.271.5.2019 realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj „Przebudowa dróg gminnych znajdujących się na działkach nr 270. 271. 281 obręb Świątki, gmina Świątki łączących drogę wojewódzka nr 530 z droga powiatową nr 1407N”

Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
przetarg nieograniczony realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj
„Przebudowa dróg gminnych znajdujących się na działkach nr 270. 271. 281 obręb Świątki, gmina Świątki łączących drogę wojewódzka nr 530 z droga powiatową nr 1407N”


CPV:
45000000-7,
45233200-1,
45110000-1,
45233300-2,
71320000-7,
71248000-8,
45200000-9,
45232400-6,
45220000-5,
45232310-8,


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie
spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 zł., dla każdej części
na którą składa ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie zrealizował co najmniej jedną robotą budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów
na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót
budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć budowę lub przebudowę lub
remont1 obiektów drogowych takich jak: drogi, chodniki, place, parkingi, ścieżki rowerowe, o
powierzchni co najmniej takiej jak powierzchnia części zamówienia na którą wykonawca składa
ofertę i dołącza załacznik nr 2 tzn: wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia
polegających na wykonaniu: przebudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi oraz poboczem
(wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej), dla Część 1 - o powierzchni co
najmniej 282 x 4,5 = 1 269,00 m2. dla Część 2 - o powierzchni co najmniej 385 x 4,5 = 1 552,00
m2 b) zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał dysponowanie osobami zdolnymi do
kierowania budową i robotami, przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego,
posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach: co najmniej jedną osobą spełniającą
łącznie wszystkie następujące wymagania: posiadającą uprawnienia kierownika budowy w
robotach budowlanych w specjalności drogowej-budowlanej – kierownik budowy Minimalne
wymagania – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych
samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają
uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego
zamówienia. Dla każdej części z osobna lub dla wszystkich jednocześnie. co najmniej jedną osobą
spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) w specjalności sanitarnej-budowlanej co najmniej
jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: posiadającą uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem
nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez
wybranego Wykonawcę Załącznika nr 6 do SIWZ,o którym mowa w §VII ust. 2 pkt.2 ppkt.b)
SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie


Termin realizacji:
część 1 - 2020-11-01 oraz część 2 - 2021-11-01

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Świątkach 11-008 Świątki 87 – sekretariat – do dnia 24-06-2019r. do godz. 10:00.

Oferty można składać do:
2019-06-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-06-24 godz: 10:05

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego 11-008 Świątki 87 – sala narad, pokój nr 1.

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%
2) okres gwarancji – waga kryterium 35%
3) zatrudnienie co najmniej jednej osoby bezrobotnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.1265, ze zmianami.) na umowę o pracę – waga kryterium 5 %


Wadium:
10 000,00 na 1 część ; 10 000,00 na 2 część

Uwagi:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
2. Część 1 - o długości 282 m. I etap- obejmuje przebudowę drogi nr 156011N – 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Część 2 - o długości 385 m. II etap- obejmuje przebudowę dróg nr 156010N oraz nr 156009N – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Na każdą część zamówienia oddzielnie.
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 poz. 310)
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto zamawiającego w Warmińskim Banku Spółdzielczym WBS o\Świątki 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004
7. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostanie termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż nie ma możliwości złożenia wadium w formie pieniężnej w kasie zamawiającego.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego 11-008 Świątki 87, pokój nr 15, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
9. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Oferta niezabezpieczona wadium w terminie otwarcia ofert, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z konsorcjantów.
11. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
program do rozpakowania PFU na stronie https://7-zip.org.pl/


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ droga ROS.271.5.2019 (265.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_Oferta ROS.271.5.2019 (94.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Oswiadczenie_warunki ROS.271.5.2019 (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_wykluczeniu ROS.271.5.2019 (90.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa ROS.271.5.2019 (112.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_Wykaz_robot_budowlanych ROS.271.5.2019 (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_Wykaz_robot_budowlanych ROS.271.5.2019 (86.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_osob ROS.271.5.2019 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_osob ROS.271.5.2019 (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_Podwykonawcy ROS.271.5.2019 (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_Projekt_umowy ROS.271.5.2019 (139.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 9a PFU Droga nr 156009N (5.3MB) Zapisz dokument  
zał nr 9b PFU Droga nr 156011N (5.3MB) Zapisz dokument  
zał nr 9c PFU Droga nr 156010N (5.3MB) Zapisz dokument  
Zał nr 10 specyfikacje techniczne (42.7MB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie BZP opublikowane (424.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia BZP 5-06-2019 (200.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_Oferta ROS.271.5.2019 (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Oswiadczenie_warunki ROS.271.5.2019 (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_wykluczeniu ROS.271.5.2019 (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa ROS.271.5.2019 (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_Podwykonawcy ROS.271.5.2019 (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie nr 1 do ROS.271.5.2019 (283.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia BZP 11-06-2019 (197.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 9a PFU Droga nr 156009N (6.2MB) Zapisz dokument  
zał nr 9b PFU Droga nr 156011N (6.3MB) Zapisz dokument  
zał nr 9c PFUDroga nr 156010N (6.2MB) Zapisz dokument  
Zapytanie nr 2 do ROS.271.5.2019 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT ROS.271.5.2019 (730.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyborze oferty ROS 271.5.2019 (523kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP o udzieleniu zamówienia ROS.271.5.2019 (300.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wojtera Zbigniew
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2019-05-30 10:07:59
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2019-05-30 10:08:06
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2019-05-30 10:49:06
Ostatnia zmiana:2019-07-19 08:01:03
Ilość wyświetleń:776

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij