Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Przetarg Nieograniczony "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000,00 zł” ROS.271.12.2019

Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
"Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000,00 zł”
ROS.271.12.2019


CPV:
66113000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) oraz nie podlegają wykluczeniu z
postępowania z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 tej ustawy. 2. W odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, sposób dokonywania oceny
spełniania tych warunków w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający określa następująco: 1)
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie
Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski w zakresie
usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku Prawo bankowe (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1876), a w przypadku określonym w art. 178
ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania
czynności bankowych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz odpowiedni dokument złożony na potwierdzenie spełniania warunku, o którym
mowa w rozdz. IX SIWZ – zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 3. W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powinien spełnić każdy
z wykonawców. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie
Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz na podstawie informacji zawartych
w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunku wyszczególnionych w rozdz. IX
SIWZ zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


Termin realizacji:
31.12.2034

Osoba odpowiedzialna:
Wojtera Zbigniew

Miejsce składania ofert:
1) Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Gminy Świątki, Świątki 87,
11-008 Świątki, pok. nr 17 (piętro - sekretariat) w terminie do dnia 27-06-2019 r.. do godz. 10:00


Oferty można składać do:
2019-06-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-06-27 godz: 10:05

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Świątki, Swiątki 87,
11-008 Świątki (sala konferencyjna)


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
10 000,00 zł

Uwagi:
2. Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone wadium do upływu terminu składania ofert zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego, prowadzone w Banku Spółdzielczym w Jonkowie Oddział Świątki Nr konta bankowego: 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3) Gwarancji bankowej
4) Gwarancji ubezpieczeniowej
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)
6) W zależności od wybranej formy wadium (ust. 2 pkt 2-5) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy umieścić w kopercie wraz z ofertą.
7) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):
a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Świątki reprezentowaną przez Wójta Gminy Świątki,
b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),
c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),
d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
e) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach wskazanych w ustawie .
f) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
8) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
10) Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona z przedmiotowego postępowania.

11) Wniesienie wadium w formie pieniężnej za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy pieniądze wpłyną na podane konto przed upływem terminu określonego w ust. 1.
12) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
13) Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie niezwłocznie zwrócone po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium powinien być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy.
15) Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.
16) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynikło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
17) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ ROS.271.12.2019 kredyt 1 100 000 19-06-2019 (377kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP opublikowane ROS.271.12.2019 (404.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki edytowalne ROS.271.12.2019 (59.3kB) Zapisz dokument  
do zał 5 Regon Gmina Świątki (843.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 5 NIP Gmina Świątki (628.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 5 Uchwała nr XXXI 138 93 Rady Gminy w Świątkach z dnia 06-10-1993 r (581.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 5 Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18-11-2014 r. o wyborze Wójta Gminy Świątki (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał. 5 Zaświadczenie o wyborze Wójta 2018 rok (763.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał. 5Powołanie Skarbnika (784.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Uchwałą RIO VIII 0120 213 2017 spr z budżetu za 2016 (691.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał. nr 6 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-124-19 (390.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał. nr 6 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-195-19 (757.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał. nr 6 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-507-18 (652.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał. nr 6 Zarządzenie 12-2019 Wójta Gminy Świątki o zaciągnięciu kredytu (295.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na zapytanie nr 1 do ROS.271.12.2019 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik inwestycyjny do informacji nr 1 z zapytania nr 1 (330.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27 2018 (782kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28 2018 (997.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28s (1) (988.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28s (2) (660.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N za IV kw 2018 (263.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N2019 (262.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS2018 (203.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS2019 (203.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z 2019 (103.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z2018 (106.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała RIO w sprawie prawidłowości planowanego długu Gm. Światki na lata 2019-2034 (363.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała w sprawie absolutorium za 2018 r (583.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gm. Świątki 2019-2034 (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie nr 2 ROS.271.12.2019 (499.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół Otwarcia ofert ROS.271.12.2019 kredyt (442.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wojtera Zbigniew
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2019-06-19 10:53:51
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2019-06-19 10:53:56
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2019-06-19 11:03:57
Ostatnia zmiana:2019-06-27 12:33:43
Ilość wyświetleń:257

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij