Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

PRZETARG NIEOGRANICZONY ROS.271.3.2019 na dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania modernizacji kotłowni wodnej z wymianą istniejących 2 kotłów na paliwo stałe na jeden kocioł o mocy 1000kW na biomasę

Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania modernizacji kotłowni wodnej z wymianą istniejących 2 kotłów na paliwo stałe na jeden kocioł o mocy 1000kW na biomasę

CPV:
CPV: 44621220-7 45331110-1 45331000-6 45300000-0 45330000-9 45310000-3 45442000-7 45330000-9

Tryb zamówienia:
ROS.271.3.2019

Warunki:
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie posiadania
uprawnień, za spełnienie warunków uznane będzie złożenie oświadczenia w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, minimum 600
000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał dostawę z
montażem (zakończył) co najmniej jeden kocioł o mocy minimum 1000kW obsługujące
kotłownie.( zał. Nr 5) a) w zakresie potencjału kadrowego – Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję
Kierownika robót instalacyjnych w zakresie robót sanitarnych, budowlanych i elektrycznych w
specjalności lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
wykształcenie wyższe lub średnie oraz sprawował funkcję kierownika budowy inwestycji
polegającej na dostawię z montażem co najmniej jednego kotła o mocy minimum 1000 kW
obsługującego kotłownie. b) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,poz.1186 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2018 r. , poz.2272
ze zm.);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie


Termin realizacji:
30-11-2020

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Świątkach, 11-008 Świątki 87,
w sekretariacie (pok. nr 17)


Oferty można składać do:
2019-07-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-07-23 godz: 10:05

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1, sala narad.

Kryteria wyboru:
a) C – cena netto oferty 60%
b) G – okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia 20%
c) T – czas reakcji na zgłoszenie usterki/awarii 20%


Wadium:
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł

Uwagi:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, określonym w postępowaniu.
6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach:
1/ pieniądzu,
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3/ gwarancjach bankowych,
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,
5/ poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U z 2019 , poz. 310 ze.zm.).
6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
WBS o\Świątki 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004
(przy wnoszeniu wadium należy podać „Wadium – przetarg nieograniczony na dostawa materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania modernizacji kotłowni wodnej z wymianą istniejących 2 kotłów na paliwo stałe na jeden kocioł o mocy 1000kW na biomasę zgodny z zadaniem pn. ” Instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Świątki. Przebudowa Kotłowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do gminy Świątki.” w odpowiedzi na Konkurs RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. złożony w ramach konkursu/naboru nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18.)
6.4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się wniesione skutecznie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6.5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć jako kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot bez dekompletowania oferty. Jeśli Wykonawca do oferty dołączy oryginalny dokument, nie zostanie on zwrócony Wykonawcy.
6.6 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6.7 W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczeń powinny one być bezwarunkowe, nieodwołane i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6.8 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, termin ważności dokumentu zabezpieczającego wadium nie może być krótsza niż termin związania ofertą.
6.9 Niewniesienie wadium w terminie lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy PZP.
6.10 Wykonawca może utracić wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy PZP.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ ROS.271.3.2019 15-07-2019 (315.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie BZP opublikowane 15-07-2019 (410.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_oferta ros.271.3.2019 10-07-2019 (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_przeslanek_wykluczenia ros.271.3.2019 (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelnienia_warunkow_udzialu_w_postepowaniu ros.271.3.2019 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-_wykaz_osob ros.271.3.2019 (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_-_doswiadczenie__zawodowe ros.271.3.2019 10-07-2019 (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy kapitałowej ros.271.3.2019 10-07-2019 (50.7kB) Zapisz dokument  
zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_projekt_umowy ros.271.3.2019 11-07 (175.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 schemat kotłowni S01 cz.2 (813.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 Parametry kotła (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 projekt instalacji (6.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 przedmiar (101.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 Przedmiot zamówienia br. sanitarna (104.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 rzut II pietra S02 (553.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 schemat kotłowni S01 cz.1 (606.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 schemat technologiczny S03 cz.1 (682kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 schemat technologiczny S03 cz.2 (708.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 Opis Przedmiotu zamówienia (103.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z otwarcia ofert ROS 271 3 2019 (427.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o wyborze oferty ROS.271.3.2019 (425.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Inwestycyjny
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2019-07-15 14:01:31
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2019-07-15 14:01:36
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2019-07-15 14:43:50
Ostatnia zmiana:2019-09-05 11:31:22
Ilość wyświetleń:315

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij