Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Przetarg Nieograniczony ROS.271.16.2019 „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Różynka, gmina Świątki”

Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Różynka, gmina Świątki”

CPV:
1) 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
2) 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
3) 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
4) 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
5) 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
6) 44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
• nie podlegają wykluczeniu;
• spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1) Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa
szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
? posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 70 000,00 zł;
? posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 70 000,00 zł ;
c) Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej
jedną siłownię napowietrznej o przynajmniej takim zakresie jak w opisie zamówienia. O ilości zamontowanych urządzeń minimum 16 szt. na jednym
obiekcie.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za
spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją jednego wymaganego zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności
technicznej lub zawodowej, tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że
zrealizowali w sumie jedno zamówienie, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie zamówienia o wymaganych wielkościach przez Zamawiającego czyli
składajacego się z 16 elementów na jednym obiekcie.
c) W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający
uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową zrealizował
samodzielnie jedno zamówienie wymagane przez Zamawiającego.
d) W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych
walutach niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia waluty na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut
obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.


Termin realizacji:
15:10:2019

Osoba odpowiedzialna:
Wojtera Zbighniew

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Świątkach, 11-008 Świątki 87 (pokój nr 17) Sekretariat

Oferty można składać do:
2019-08-12 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2019-08-12 godz: 12:05

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Świątkach, 11-008 Świątki 87 (pokój nr 1) Sala narad

Kryteria wyboru:
Kryteria wyboru:
• cena 60% - maksymalnie 60 punktów
• okres gwarancji na przedmiot umowy 20% - maksymalnie 20 punktów.
• Termin wykonania robót 20% - maksymalnie 20 punktów


Wadium:
1 600,00 zł

Uwagi:
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w Rozdziale XI SIWZ.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 4 niniejszego Rozdziału SIWZ;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2018 poz. 110 z późn. zm.).
1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004 z dopiskiem „Wadium znak sprawy ROS.271.11.2019”. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty
wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
2. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek
bankowy Zamawiającego.
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą
upływu terminu składania ofert. Przedmiotowy dokument musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w
pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy oraz
zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie BZP o zamówienia ROS 271 16 2019 (408.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ ROS 271.16.2019. 20-07-2019 (315.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt zagospodarowania terenu (699.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPZ OSA (460.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie nr 1 ROS.271.16.2019 (273.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie nr 2 ROS.271.16.2019 (386.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół otwarcia ofert ROS.271.16.2019 (382kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o wyborze oferty ROS.271.16.2019 (445.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ROS.271.16.2019 (301.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wojtera Zbigniew
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2019-07-23 14:24:17
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2019-07-23 14:22:04
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2019-07-24 12:12:40
Ostatnia zmiana:2019-09-16 13:35:07
Ilość wyświetleń:795

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij