Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Przetarg Nieograniczony ROS.271.17.2019 na dostawa materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania kompletnych systemów PV, przeprowadzenie robót montażowych, uruchomienie instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczych, czterech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 110,88 kWp zgodne z zadaniem pn:. ” Instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Świątki. Przebudowa Kotłowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do gminy Świątki.”

Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
ROS.271.17.2019 dostawa materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania kompletnych systemów PV, przeprowadzenie robót montażowych, uruchomienie instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczych, czterech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 110,88 kWp zgodny
z zadaniem pn. ” Instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Świątki. Przebudowa Kotłowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do gminy Świątki.”


CPV:
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
71314100-3 Usługi elektryczne
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie posiadania
uprawnień, za spełnienie warunków uznane będzie złożenie oświadczenia w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, minimum 600
000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie wiedzy i doświadczenia - Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (zakończył)
co najmniej dwie Instalacje Fotowoltaiczne o mocy minimum 35 kWp obsługujące budynki. b) w
zakresie potencjału kadrowego – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje
lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót instalacyjnych w
zakresie robót elektrycznych i elektro-energetycznych w specjalności lub odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 2 letnie
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, wykształcenie wyższe lub średnie. c)
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych
dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,poz.1186 ze zm.)
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii (tj. Dz. U. 2018 r. , poz.2272 ze zm.)


Termin realizacji:
2020-09-30

Osoba odpowiedzialna:
Wojtera Zbigniew

Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Świątkach, 11-008 Świątki 87, w sekretariacie (pok. nr 17)

Oferty można składać do:
2019-08-05 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2019-08-05 godz: 12:05

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1, sala narad.

Kryteria wyboru:
a) C – cena oferty 60%
b) G – okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia 20%
c) T – czas reakcji na zgłoszenie usterki/awarii 20%


Wadium:
10 000,00 zł

Uwagi:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, określonym w postępowaniu.
6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach:
1/ pieniądzu,
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,
3/ gwarancjach bankowych,
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,
5/ poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U z 2019 , poz. 310 ze.zm.).
6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
WBS o\Świątki 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004
(przy wnoszeniu wadium należy podać „Wadium – przetarg nieograniczony na: dostawa materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania kompletnych
systemów PV, przeprowadzenie robót montażowych, uruchomienie instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczych, czterech instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy 110,88 kWp
Program do rozpakowania można pobrać ze strony https://7-zip.org.pl/Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie BZP o zamówienia ROS 271 17 2019 (410.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_na_fotowoltaikę_ROS 271 17 2019 na stronę 24 07 2019 (316.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik_nr_1_do_SIWZ_oferta ROS 17 2019 (183.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_przeslanek_wykluczenia ros 271 17 2019 (163.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelnienia_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (181.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_wykaz_osob (168.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_doswiadczenie__zawodowe (152.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_Oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy kapitałowej (149.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik_nr_7_do_SIWZ_projekt_umowy (187kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 8 przedmiar Kwiecewo instalacja PV (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 8 przedmiar Świątki hydrofornia PV (76.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 8 przedmiar Świątki oczyszczalnia (76.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 8 przedmiar Świątki przedszkole PV (74.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (208kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał 8 Projekt oczyszczalnia Światki dz. 57 na 1 (14.6MB) Zapisz dokument  
Zał 8 Projekt oczyszczalnia Światki dz. 57 na 1 (14.6MB) Zapisz dokument  
Zał 8 Projekt przedszkole Świątki dz. 30 na 27 (10.8MB) Zapisz dokument  
Zał 8 Projekt Świątki hydrofornia dz. nr 30 na 16 (14.8MB) Zapisz dokument  
Zał 8 Projekt Świątki hydrofornia dz. nr 571 na 5 (9.2MB) Zapisz dokument  
Odpowiedź na zapytanie nr 1 do zapytania ROS.271.17.2019 (959.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół otwarcia ofert ROS.271.17.2019 (446kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o wyborze oferty ROS.271.17.2019 (503.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wojtera Zbigniew
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2019-07-24 09:12:00
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2019-07-24 09:12:06
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2019-07-24 11:07:09
Ostatnia zmiana:2019-09-04 15:07:28
Ilość wyświetleń:1023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij