Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH W REFERACIE KOMUNALNO - INWESTYCYJNYM

Świątki, dn. 08.11.2019 r.

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH
W REFERACIE KOMUNALNO - INWESTYCYJNYM

        I. Stanowisko pracy – ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji.

        II. Wymagania:
    1. niezbędne:
    1) obywatelstwo polskie,
    2) wykształcenie wyższe – II-go stopnia w zakresie:
    a) urbanistyka lub
    b) budownictwo lub
    c) zagospodarowanie przestrzenne lub
    d) administracja.
    3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    4) niekaralność  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
    5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
    2. dodatkowe:
    1) co najmniej 1 rok pracy w jednostkach samorządu terytorialnego przy prowadzeniu spraw związanych z planowaniem przestrzennym, inwestycjami budowlanymi lub w pracowniach projektowych;
    2) znajomość przepisów prawnych dotyczących stanowiska pracy tj. m.in.:
    a) Prawo budowlane i przepisy wykonawcze;
    b) ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisy wykonawcze;
    c) Prawo ochrony środowiska i przepisy wykonawcze;
    d) ustawa o uzdrowiskach;
    e) ustawa o gospodarce nieruchomościami;
    f) Kodeks Postępowania Administracyjnego;
    g) Prawo geodezyjne – umiejętność czytania map.
    3) prawo jazdy kategorii B;
    4) praktyczna umiejętność obsługi komputera;
    5) umiejętność myślenia strategicznego i precyzyjnego formułowania myśli;
    6) umiejętność redagowania pism w sposób czyniący je zrozumiałymi dla czytającego;
    7) umiejętność logicznego wyciągania wniosków z przyjętych założeń;
    8) komunikatywność;
    9) umiejętność pracy w zespole;
    10) uprawnienia budowlane nadane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

        III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    1. Przygotowanie zadań inwestycyjnych:
    1) przygotowanie dokumentacji związanych ze zleceniem prac projektowych oraz pozyskanie  niezbędnych uzgodnień i decyzji,
    2) przygotowanie dokumentacji związanych ze zleceniem do wykonawstwa robót budowlano-montażowych,
    3) przygotowanie dokumentacji związanych ze zleceniem do nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby autorskiego,
    4) przygotowanie materiałów i wniosków do pozyskania środków finansowych na inwestycje z innych źródeł (dotacje, pożyczki i refundacje  na realizacje zadań inwestycyjnych).
    2. Realizacja zadań inwestycyjnych:
    1) sprawowanie nadzoru i koordynacji inwestycji i remontów  realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych gminy,
    2) rozliczanie inwestycji, w tym sprawdzenie pod względem merytorycznym rachunków i faktur za wykonane roboty budowlane,
    3) prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami,
    4) koordynacja i rozliczanie  prac związanych z inwestycjami i remontami  realizowanymi przez Urząd Gminy,
    5) przygotowywanie przetargów na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
    3. Realizacja zadań z  zakresu sieci systemu  kanalizacji sanitarnej:
    1) prowadzenie dokumentacji związanej z utworzeniem sieci systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Świątki,
    2) prowadzenia sprawozdań  z zakresu inwestycyjnego w ramach istniejących sieci.
    4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zwłaszcza:
    1) prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
    2) opracowywanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
    3) sprawowanie nadzoru nad realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wydawanie decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego,
    4) pprowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,
    5) analiza aktualności miejscowych planów i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz wniosków w sprawie sporządzania lub zmian planów miejscowych i studium oraz przedkładanie Radzie Gminy,
    6) prowadzenie rejestru wniosków do zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium,
    7) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów,
    8) wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu działek w miejscowych planach,
    9) przyjmowanie wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
    10) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji inwestycji i prowadzenie rejestru,
    11) przygotowanie dokumentacji związanych ze zleceniem prac urbanistyczno- architektonicznych  związanych z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
    12) pozyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
    13) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami.
    14) przygotowanie dokumentacji związanych z prowadzeniem rejestru decyzji w tych sprawach.

    5. Realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków:
    1) prowadzenie gminnego rejestru zabytków  położonych na terenie Gminy Świątki,
    2) wydawanie zaświadczeń o  nieruchomościach wpisanych do gminnego  rejestru zabytków,
    3) nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych i wojennych

Szczegółowe:
    1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z opracowywaniem, przechowywaniem i archiwizowaniem, dokonywaniem zmian w dokumentacjach planistycznych gminy tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - planów zagospodarowania przestrzennego - ocen aktualności studium i planów przestrzennych,
    2) prowadzenie aktualizowanego rejestru studium i planów przestrzennych, gromadzenie dokumentacji planistycznych dotyczących tych opracowań oraz odpowiednie przechowywanie planów przestrzennych i studium- również uchylonych i nieobowiązujących,
    3) prowadzenie rejestru wniosków o zmianę studium i planów przestrzennych,
    4) opracowywanie SIWZ i udział w pracach komisji przetargowych dla wyłonienia  w trybie zamówień publicznych wykonawców opracowań planistycznych,
    5) dbałość o ład architektoniczny i urbanistyczny gminy z obowiązkiem powiadamiania służb nadzoru budowlanego i służb konserwatorskich o przypadkach samowoli budowlanych, złych stanów technicznych budynków i budowli, zagrożeń i katastrof budowlanych,
    6) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planów przestrzennych i studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,
    7) opiniowanie zgodności z planem przestrzennym projektów podziału działek wraz ze wskazywaniem koniecznych służebności warunkujących dokonanie podziału,
    8) opiniowanie zgodności z planami przestrzennymi przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży,
    9) prowadzenie rejestru zaświadczeń i decyzji , w indywidualnych sprawach, z zakresu administracji publicznej wydawanych przez inne organy, a dotyczących zagospodarowania terenu oraz badanie ich zgodności z planami przestrzennymi,p
    10) prowadzenie całości spraw wynikających z zadań gminy w zakresie ochrony zabytków, w tym prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, opracowywanie gminnych programów ochrony i konserwacji zabytków.

        IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
    1. miejsce pracy: praca w biurze na parterze, budynek i pomieszczenie pracy niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;  praca na pełny etat w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 700 do 15:00  w poniedziałek, wtorek i czwartek, w godzinach od 700 do 1800 w środę oraz w godzinach od 700 do 12:00 w piątek.
    2. stanowisko pracy: praca ze stałym korzystaniem z komputera.

        V. W miesiącu październiku 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-sprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

        VI. Wymagane dokumenty:
    1) list motywacyjny, życiorys (CV)1;
    2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
    3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
    4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach;
    5) kopie świadectw pracy,
    6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych;
    7) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne2;
    8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
    9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku urzędniczym.

        VII. Informacje dodatkowe:
    1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Urzędu Gminy w Świątkach na zgłoszoną ofertę, a także nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
    2) umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony;
    3) Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach.

        VIII. Termin składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 17 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Świątkach,  Świątki 87, 11-008 Świątki z dopiskiem:
"Dotyczy naboru na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji" w terminie do dnia  20 listopada 2019 roku do godziny 15:00.

        IX. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po terminie nie będą rozpatrywane.
         

_____________________________
1. List motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych”. Zarówno List motywacyjny, szczegółowe CV, jak i klauzula powinny być własnoręcznie podpisane.
2. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Brak aktualnego Zapytania skutkuje nie podpisaniem umowy o pracę.

Załączniki

Nabór - planowanie i zagosporarowanie przestrzenne (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyniku naboru (261.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wojtera Zbigniew
Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:2019-11-08 08:17:11
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2019-11-08 08:14:05
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2019-11-08 08:18:31
Ostatnia zmiana:2019-12-13 12:02:21
Ilość wyświetleń:674

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij