Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:

ROS.271.3.2020 na "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000,00 zł”


CPV:
66113000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w
art. 24 ust. 1 tej ustawy.
2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków w
przedmiotowym postępowaniu Zamawiający określa następująco:
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności
bankowej na terenie Polski w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe
(Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1876), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający uprawnienia do
wykonywania czynności bankowych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz odpowiedni
dokument złożony na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. IX SIWZ – zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powinien spełnić każdy z wykonawców.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz na podstawie informacji
zawartych w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunku wyszczególnionych w rozdz. IX SIWZ zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


Termin realizacji:
31.12.2035

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
Urzędzie Gminy Świątki, Swiątki w sekretariacie Gminy Świątki, Świątki 87 11-008 Świątki, pok. nr 17 (piętro - sekretariat)Ze względu na sytuację
epidemiczną zaleca się składanie ofert za pośrednictwem poczty.


Oferty można składać do:
2020-05-12 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-05-12 godz: 12:05

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Gminy Świątki, Swiątki 87, 11-008 Świątki W obecnej sytuacji epidemicznej otwarcie ofert realizowane będzie poprzez transmisję online.

Kryteria wyboru:
1) Najniższa cena – znaczenie kryterium – 100 %,
Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t. j. Dz.U. z
2019 poz. 1843)). Cena za udzielenie kredytu nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi tj. kredytu. Pieniądz nie może być dostosowany do
specyficznych wymagań Zamawiającego, nie posiada cyklu życia o którym mowa w art. 2 pkt 1a) PZP. Pieniądz jest znormalizowany i oferowany w
powszechnie przyjętych standardach.


Wadium:
10 000,00

Uwagi:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do godziny 12:00 dnia 12-05-2020r. wadium w
wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych złotych).
2. Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone wadium do upływu terminu składania ofert zostaną wykluczeni z postępowania.
W obecnej sytuacji epidemicznej otwarcie ofert realizowane będzie poprzez transmisję online. W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego transmisja w
sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Transmisja on-line z otwarcia ofert może być oglądana na stronie
https://www.youtube.com/channel/UCJXnCgtT-pQQKjY3yh-4Otg Transmisja odbędzie się w miejscu i o wyznaczonej godzinie.

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U z 2019 poz. 1843. ) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na nie złożenie żadnej oferty niepodlegającej wykluczeniu w w/w postępowaniu.
Powodem unieważnienia jest nie złożenie żadnej oferty niepodlegającej wykluczeniu. Brak ofert na w/w postępowanie.


Firmy uczestniczące