Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

II Przetarg Nieograniczony ROS.271.3.2020 na "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000,00 zł”

Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:

ROS.271.3.2020 na "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000,00 zł”


CPV:
66113000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w
art. 24 ust. 1 tej ustawy.
2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków w
przedmiotowym postępowaniu Zamawiający określa następująco:
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności
bankowej na terenie Polski w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe
(Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1876), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający uprawnienia do
wykonywania czynności bankowych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz odpowiedni
dokument złożony na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. IX SIWZ – zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powinien spełnić każdy z wykonawców.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz na podstawie informacji
zawartych w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunku wyszczególnionych w rozdz. IX SIWZ zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


Termin realizacji:
31.12.2035

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
Urzędzie Gminy Świątki, Swiątki w sekretariacie Gminy Świątki, Świątki 87 11-008 Świątki, pok. nr 17 (piętro - sekretariat)Ze względu na sytuację
epidemiczną zaleca się składanie ofert za pośrednictwem poczty.


Oferty można składać do:
2020-05-12 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-05-12 godz: 12:05

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Gminy Świątki, Swiątki 87, 11-008 Świątki W obecnej sytuacji epidemicznej otwarcie ofert realizowane będzie poprzez transmisję online.

Kryteria wyboru:
1) Najniższa cena – znaczenie kryterium – 100 %,
Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t. j. Dz.U. z
2019 poz. 1843)). Cena za udzielenie kredytu nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi tj. kredytu. Pieniądz nie może być dostosowany do
specyficznych wymagań Zamawiającego, nie posiada cyklu życia o którym mowa w art. 2 pkt 1a) PZP. Pieniądz jest znormalizowany i oferowany w
powszechnie przyjętych standardach.


Wadium:
10 000,00

Uwagi:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do godziny 12:00 dnia 12-05-2020r. wadium w
wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych złotych).
2. Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone wadium do upływu terminu składania ofert zostaną wykluczeni z postępowania.
W obecnej sytuacji epidemicznej otwarcie ofert realizowane będzie poprzez transmisję online. W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego transmisja w
sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Transmisja on-line z otwarcia ofert może być oglądana na stronie
https://www.youtube.com/channel/UCJXnCgtT-pQQKjY3yh-4Otg Transmisja odbędzie się w miejscu i o wyznaczonej godzinie.

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U z 2019 poz. 1843. ) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na nie złożenie żadnej oferty niepodlegającej wykluczeniu w w/w postępowaniu.
Powodem unieważnienia jest nie złożenie żadnej oferty niepodlegającej wykluczeniu. Brak ofert na w/w postępowanie.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ ROS.271.3.2020 II kredyt 1 100 000 04-05-2020 (348kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BZP ogłoszenie ROS.271.3.2020 skan (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała RIO Nr RIO.VIII-0120-200_20 z dnia 22-04-2020 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu w kwocie 1 100 000 zł (671.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 5 NIP Gmina Świątki (628.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 5 Powołanie Skarbnika (784.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 5 Regon Gmina Świątki (843.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 5 Uchwała nr XXXI 138 93 Rady Gminy w Świątkach z dnia 06-10-1993 r (581.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 5 Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18-11-2014 r. o wyborze Wójta Gminy Świątki (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 5 Zaświadczenie o wyborze Wójta 2018 rok (763.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 do zał 6 Rb-Z2018 IV kw (106.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb za III kw 2017r (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-27s 2018 za IV kw (782kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-27S za IIIkw2017 (514.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-28s 2018 za IVkw (997.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-28s za I kw 2019 (988.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-28s (2) (660.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-28s 2017r (690.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-28s- 2018r za IVkw (698.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-28s 2019r za IV kw (730kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-28S za IIIkw2017 (691.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-N za IV kw 2018 (263.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-N za I kw 2019 (262.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-NDS 2017r (285.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-NDS 2018r. (288.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-NDS IV kw 2019r (288.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-NDS za IV kw 2018 (203.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-NDS za I kw 2019 (203.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-Z 2017r (298.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-Z za IV kw 2018 r (298.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-Z za I kw 2019 r (103.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Rb-Z za IV kw 2019 r (298.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 sprawozdania za 2017 (19.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 sprawozdania za 2018 I półrocze (14.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 sprawozdania za 2018 II półrocze (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Uchwała Nr VI 31 2003 Rady Gminy w Świątkach z dnia 30 kwietnia 2003 STATUT (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Uchwała Nr XIV-121-2019 - budżet na 2020 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Uchwała nr XIX-162-2016 - zmiana WPF (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Uchwała Nr XV-127-2020 - w sprawie zmiany WPF (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Uchwała Nr XXXVII-325-2018 - Statut Gminy - nowy (34.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Uchwała RIO nr rio VIII 0120 297 14 w sprawie absolutorium dla wójta gminy (509.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 uchwała RIO VIII 0120 132 14 (84.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Uchwała RIO VIII 0120 571 2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Uchwała RIO VIII-0120-485-17 wykonanie budżetu za I półrocze2017 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Uchwała RIO w sprawie prawidłowości planowanego długu Gm. Światki na lata 2019-2034 (363.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Uchwała RIO (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Uchwała RIO.VIII 0120 192 14 w sprawie wykonania budżetu (697.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Uchwała w sprawie absolutorium za 2018 r (583.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 WPF Gminy Świątki na lata 2014-2024 (9.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Zadłużenie (645.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał 6 Zarządzenie nr 10 - zaciągnięcie kredytu długoterminowego (286.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał nr 6 Uchwała Nr XXII-201-2017 - zaciągnięcie kredytu (112.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał. nr 6 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-124-19 (390.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał. nr 6 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-195-19 z wykonania budż. za 2018 r. (757.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do zał. nr 6 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-507-18 wyk. budż. za I półrocze 2018 (652.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
unieważnienie przetargu ROS.271.3.2020 (113.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wojtera Zbigniew
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2020-04-08 14:57:13
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2020-04-08 14:33:03
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2020-05-04 09:49:02
Ostatnia zmiana:2020-06-03 10:34:17
Ilość wyświetleń:1302

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij