Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Przetarg Nieograniczony na "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Skolity" ROS.271.6.2020

Zamawiający:
Gmina Świątki
11-008 Świątki 87
NIP 739-34-67-507, REGON 510743203


Tytuł przetargu:
"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Skolity"

CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej jedną robotą budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane.
Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć budowę lub przebudowę lub remont1 obiektów drogowych takich jak: drogi, chodniki, place, parkingi, ścieżki rowerowe, o powierzchni co najmniej takiej jak powierzchnia zamówienia na którą wykonawca składa ofertę i załacznik nr 2 tzn:
• wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia polegających na wykonaniu:
? przebudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi oraz poboczem (wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej),
? o powierzchni co najmniej 725 x 4,0 = 2 888 ,00 m2.


b) zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał dysponowanie osobami zdolnymi do kierowania budową i robotami, przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach:
• co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: posiadającą uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności drogowej-budowlanej – kierownik budowy Minimalne wymagania – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
• Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę Załącznika nr 6 do SIWZ,o którym mowa w §VII ust. 2 pkt.2 ppkt.b) SIWZ.


Termin realizacji:
10-10-2020

Osoba odpowiedzialna:
Wojtera Zbigniew

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Świątkach , 11-008 Świątki 87 – sekretariat

Oferty można składać do:
2020-07-01 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-07-01 godz: 12:05

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego 11-008 Świątki 87 – sala narad, pokój nr 1.

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%
2) okres gwarancji – waga kryterium 20%
3) zatrudnienie co najmniej jednej osoby bezrobotnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.1265, ze zmianami.) na umowę o pracę – waga kryterium 20%


Wadium:
nie wymaga się złożenia wadium

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świątki, 11-008 Świątki 87
(nazwa i adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego);
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Świątki, 11-008 Świątki 87
(nazwa Zamawiającego)
jest Pan Marek Krygier 89 616 92 32, e-mail marek.krygier@swiatki.pl
(imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon)*;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Skolity" ROS.271.6.2020 (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986.), dalej „ustawa”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art.. 6 ust. 1 lit. B RODO i w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ droga ROS.271.6.2020 01-07-2020 aktualny (340.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ droga ROS.271.6.2020 12-06-2020 skolity zmiana (340.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ droga ROS.271.6.2020 12-06-2020 z błędem (340.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu BZP droga skolity (402.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar (275.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapa (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załączniki edytowalne ROS.271.6.2020 (33kB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP droga skolity (197.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół otwarcia ofert ROS.271.6.2020 (454.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wojtera Zbigniew
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2020-06-12 07:46:03
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2020-06-09 07:46:21
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2020-06-12 20:11:52
Ostatnia zmiana:2020-07-01 13:40:38
Ilość wyświetleń:412

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij