O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713)
informuję o zwołaniu w dniu 16 września 2020 roku o godz. 15:00  XXII Sesji Rady Gminy Świątki
w sali narad Urzędu Gminy w Świątkach,
Świątki 87, 11-008 Świątki.


Porządek obrad:
    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
    2. Przedstawienie porządku obrad XXII sesji Rady Gminy Świątki.
    3. Projekt uchwały Nr XXII/188/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2020 – 2035.
    4. Projekt uchwały Nr XXII/189/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2020.
    5. Projekt uchwały Nr XXII/190/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie ustalenia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątki.
    6. Projekt uchwały Nr XXII/191/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świątki.
    7. Projekt uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
    8. Projekt uchwały Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku gospodarczego stanowiącego własność Gminy Świątki.
    9. Projekt uchwały Nr XXII/194/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
    10. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Świątki
/-/ Franciszek Płotnikowski