Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
"Budowa garażu dwustanowiskowego na potrzeby Ochotniczej Straży pożarnej w Kwiecewie"


CPV:
45000000-7
45400000-1
45300000-0
45330000-9
45311100-1
45310000-3
45332200-5
45332400-7
45232460-4
45442100-8
45262522-6
45111220-6
45450000-6
45453000-7


Tryb zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

Warunki:
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy który
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 350 000,00 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia czyli Roboty budowlane, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Roboty remontowe i renowacyjne, Hydraulika, Roboty w zakresie sprzętu sanitarnego, przy założeniu, że wartość jednej roboty wynosi co najmniej 100 000 zł brutto
a) zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał dysponowanie osobami zdolnymi do kierowania budową i robotami, przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach:
b) co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: posiadającą uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności ogólno-budowlanej – kierownik budowy
c) co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej
d) co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami.


Termin realizacji:
20-11-2020

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
sekretariat Urzędu Gminy

Oferty można składać do:
2020-09-21 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-09-21 godz: 12:05

Miejsce otwarcia ofert:
pokój nr 9 Urzędu Gminy w Świątkach

Kryteria wyboru:
Cena - 60,00 %
Okres gwarancji 35,00 %
Zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) na umowę o pracę – waga kryterium - 5,00 %


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Pierwszy przetarg ROS.271.8.2020 został unieważniony na podstawie art.93 ust.1 pkt 4, w powtórnym postępowaniu przetargu nieograniczonym ROS.271.9.2020 nie wpłynęła żadna oferta. Brak czasu na kolejne 3 ogłaszanie przetargu.


Firmy uczestniczące
NEX Firma Usługowa-Handlowo, Adam Kostrzębski, ul. Sienkiewicza 14/8, 14-300 Morąg nex@firma.pl