O G Ł O S Z E N I E


    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)  informuję o zwołaniu
w dniu 29 października 2020 roku o godz. 10:00
XXIII Sesji Rady Gminy Świątki
w sali narad Urzędu Gminy w Świątkach,
Świątki 87, 11-008 Świątki


Porządek obrad:
    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
    2. Przedstawienie porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy Świątki.
    3. Przyjęcie protokołu z XIX, XX, XXI oraz XXII sesji Rady Gminy Świątki.
    4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie pomiędzy XIX, a XXIII sesją.
    5. Projekt uchwały Nr XXIII/194/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2020 – 2035.
    6. Projekt uchwały Nr XXIII/195/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2020.
    7. Projekt uchwały Nr XXIII/196/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świątki.
    8. Projekt uchwały Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie ustalenia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątki.
    9. Projekt uchwały Nr XXIII/198/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie ustalenia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątki.
    10. Projekt uchwały Nr XXIII/199/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Świątki, a Gminą Dobre Miasto w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.
    11. Projekt uchwały Nr XXIII/200/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Świątki, a Gminą Ostróda w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.
    12. Projekt uchwały Nr XXIII/201/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Świątki, a Gminą Stawiguda w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.
    13. Projekt uchwały Nr XXIII/202/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świątki.
    14. Projekt uchwały Nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
    15. Interpelacje i zapytania radnych.
    16. Informacja Wójta o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
    17. Wolne wnioski i informacje.
    18. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Świątki
/-/ Franciszek Płotnikowski